Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447/3-7-1995 - ΦΕΚ 626/Β/18-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου "Κάστελλος" Βαρυπέτρου και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχής (όπου περιλαμβάνονται τα ερείπια τειχισμένης ακρόπολης "Κάστελλος" και πλούσια οικοδομικά λείψανα ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου, καθώς και υστεροαρχαϊκό νεκροταφείο κοντά στην ημιερειπωμένη μονή της Αγ. Κυριακής) ζώνες προστασίας Α και Β ως εξής:
Ι. Ζώνη Α'
Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου "Κάστελλος Βαρυπέτρου" η περιοχή, η οποία περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία
1 - 2-3 - 4-5 - 6-7 - 8-9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 1 και ορίζεται από τα ακόλουθα όρια, όπως έχει σημειωθεί στο απόσπασμα χάρτη, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση:
Ως Βόρειο, Ανατολικό και Δυτικό όριο η ισοϋψής των 260 μ. έτσι όπως περιβάλλει το Κάστρο και ως Νότιο η νοητή ευθεία που ενώνει τις δύο μικρές ρεματιές.
Τα παραπάνω σημεία, όπως και αυτά που οριοθετούν τη ζώνη Β που ακολουθεί, αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, που δηλώνονται στους πίνακες που επίσης συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση.
Στην παραπάνω οριοθετούσα Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του κυρίως Αρχαιολογικού Χώρου, καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης:
Απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Επιτρέπεται μόνο η υφιστάμενη γεωργοκτηνοτροφική χρήση, με τον όρο ότι θα έχει την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη των αρμοδίων ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων και 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
ΙΙ. Ζώνη Β.
Καθορίζεται ως Ζώνη Β προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου "Κάστελος" Βαρυπέτρου η περιοχή, η οποία περικλείεται από τη γραμμή, που ενώνει τα σημεία 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48-49 - 50 - 20 και ορίζεται από τα ακόλουθα όρια, όπως έχει σημειωθεί στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1/5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση:
Βόρεια και Δυτικά η ισουψής των 140 μ.
Ανατολικά το μονοπάτι, που διασχίζει τη χαράδρα της Αγ. Κυριακής. Νοτιοδυτικά η συμβολή των λοφοσειρών, από την ισουψή των 140 μ. μέχρι αυτή των 380 μ.
Στη Ζώνη Β η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει τη δόμηση με ειδικούς και περιορισμούς, οι οποίοι θα διατυπωθούν σε υπό έκδοση Απόφασή μας, που θα προωθηθεί για θεσμοθέτηση στο συναρμόδιο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημ. 'Εργων.
Οποιαδήποτε δραστηριότητα στη Ζώνη αυτή θα επιτρέπεται μόνο εφ' όσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 5351/32 "Περί Αρχαιοτήτων" προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της αρμόδιας ΚΕ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των Χανίων για την προστασία των περιλαμβανομένων στο Τμήμα αυτό αρχαιοτήτων.

ΖΩΝΗ Α
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ.
α/α 1: 5000 1:50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9407,4 ΧΑΝΙΑ 1171,1 22731,5 1 - 2 95.29
2 " " 1263,6 22754,4 2 - 3 41,34
3 " " 1289.4 22786.7 3 - 4 109.26
4 " " 1279.4 22786.7 4 - 5 117.02
5 " " 1229.6 23001.4 5 - 6 93.84
6 " " 1171.9 23075.4 6 - 7 78.56
7 " " 1174.9 23153.9 7 - 8 84.99
8 " " 1110.7 23209.6 8 - 9 51.42
9 " " 1079.4 23168.8 9 - 10 63.56
10 " " 1048.6 23224.4 10 - 11 76.47
11 " " 985.5 23267.6 11 - 12 73.14
12 " " 912.4 23270.1 12 - 13 52.54
13 " " 868.2 23241.7 13 - 14 119.16
14 " " 917.9 23133.4 14 - 15 114.08
15 " " 904.6 23020.1 15 - 16 136.22
16 " " 902.2 22883.9 16 - 17 55.11
17 " " 871.4 22838.2 17 - 18 40.95
18 " " 888.3 22800.9 18 - 19 42.32
19 " " 925.1 22780. 19 - 1 250.74
1 9407,4 " 1171,1 22731,5


ΖΩΝΗ Β
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ.
α/α 1: 5000 1:50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 9407,4 ΧΑΝΙΑ 1093.7 22490.4 20 - 21 275.25
21 " " 1341.7 22609.8 21 - 22 80.31
22 " " 1372.9 22683.8 22 - 23 106.00
23 " " 1372.9 22779.2 23 - 24 132.01
24 9407,4 ΧΑΝΙΑ 1326.7 22910 24 - 25 308.01
25 " " 1344.5 23218.6 25 - 26 70.71
26 " " 1338.9 23268.3 26 - 27 66.67
27 " " 1288.6 23333.9 27 - 28 90.09
28 " " 1219.5 23403.5 28 - 29 145.14
29 " " 1222.9 23548.6 29 - 30 54.68
30 " " 1245.7 23598.3 30 - 31 79.97
31 " " 1233.3 23677.3 31 - 32 138.18
32 " " 1134.3 23773.7 32 - 33 174.69
33 " " 1042.3 23922.2 33 - 34 81.22
34 " " 995.1 23856.1 34 - 35 66.67
35 " " 980.7 23791 35 - 36 49.23
36 " " 1022.0 23764.2 36 - 37 113.43
37 " " 1010.1 23651.4 37 - 38 79.24
38 " " 932.6 23634.9 38 - 39 86.00
39 " " 881.4 23565.8 39 - 40 60.54
40 " " 835.7 23605.5 40 - 41 139.99
41 " " 696.0 23596.5 41 - 42 115.19
42 " " 614.1 23515.5 42 - 43 89.31
43 " " 586.7 23600.5 43 - 44 38.33
44 " " 559.8 23627.8 44 - 45 486.67
45 " " 551.6 23141.2 45 - 46 304.92
46 " " 737.1 22899.2 46 - 47 97.97
47 " " 798.3 22822.7 47 - 48 90.34
48 " " 811.3 22733.3 48 - 49 53.46
49 " " 849.1 22695.5 49 - 50 79.69
50 " " 923.6 22667.2 50 - 20 245.34
20 " " 1093.7 22490.4

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 833/Β/3-10-1995. Ο διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος "Κάστελλο" Βαρυπέτρου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΡΙΣΟΥ
Βαρύπετρου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις