Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21634/911/28-2-2011 - ΦΕΚ 58/ΑΑΠ/6-4-2011
Τίτλος ΦΕΚ ΄Εγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Κείμενο
Εγκρίνεται η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικής έκτασης 2.055.249,55 τ.μ. - σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1:5.000 (σημεία 30, 31, 32 ... 89, 90, 30) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και φέρει πρωτοτύπως την υπογραφή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. - για λόγους προστασίας του ταφικού τύμβου των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων (τέλη 1ου - αρχές 2ου αι. μ.Χ.) όπου έχουν αποκαλυφθεί ταφές - καύσεις, ταφές αλόγων με τις άμαξες, ταφές βοηθητικών αλόγων, λάκκοι - εστίες και επιτάφιοι βωμοί προσφορών.


Αρχαιολογικός Χώρος Μικρής Δοξιπάρας Ν. Εβρου
Πίνακας Συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 Χ Υ
1 2790_7 Ρίζια 686845,69 4597814,34
2 2790_7 Ρίζια 686809,19 4597822,86
3 2790_7 Ρίζια 686770,92 4597812,63
4 2790_7 Ρίζια 686766,65 4597767,24
5 2790_7 Ρίζια 686724,28 4597815,11
6 2790_7 Ρίζια 686684,60 4597837,57
7 2790_7 Ρίζια 686638,68 4597888,39
8 2790_7 Ρίζια 686582,08 4597896,75
9 2790_7 Ρίζια 686412,27 4597955,79
10 2790_7 Ρίζια 686350,13 4598006,95
11 2790_7 Ρίζια 686347,86 4598061,50
12 2790_7 Ρίζια 686288,83 4598135,07
13 2790_7 Ρίζια 686270,05 4598506,49
14 2790_7 Ρίζια 686351,17 4598540,22
15 2790_7 Ρίζια 686363,19 4598631,22
16 2790_7 Ρίζια 686359,01 4598660,93
17 2790_7 Ρίζια 686400,52 4598693,13
18 2790_7 Ρίζια 686455,52 4598714,78
19 2790_7 Ρίζια 686586,17 4598607,97
20 2790_7 Ρίζια 686644,82 4598686,78
21 2790_7 Ρίζια 686704,81 4598737,12
22 2790_7 Ρίζια 686778,35 4598774,55
23 2790_7 Ρίζια 686814,80 4598589,62
24 2790_7 Ρίζια 686809,31 4598559,53
25 2790_7 Ρίζια 686860,77 4598502,70
26 2790_7 Ρίζια 686863,39 4598459,38
27 2790_7 Ρίζια 686856,06 4598336,70
28 2790_7 Ρίζια 686828,88 4598214,53
29 2790_7 Ρίζια 686810,53 4598055,25
30 2790_7 Ρίζια 687033,38 4597515,70
31 2790_7 Ρίζια 686894,07 4597502,91
32 2790_7 Ρίζια 686875,58 4597558,83
33 2790_7 Ρίζια 686667,13 4597465,58
34 2790_7 Ρίζια 686675,48 4597445,03
35 2790_7 Ρίζια 686519,74 4597487,85
36 2790_7 Ρίζια 686368,27 4597561,61
37 2790_7 Ρίζια 686391,31 4597442,25
38 2790_7 Ρίζια 686351,94 4597536,42
39 2790_7 Ρίζια 686250,19 4597525,63
40 2790_7 Ρίζια 686197,11 4597560,19
41 2790_7 Ρίζια 686058,47 4597623,69
42 2790_7 Ρίζια 685935,80 4597727,60
43 2790_7 Ρίζια 685816,26 4597767,77
44 2790_7 Ρίζια 685911,43 4597856,51
45 2790_7 Ρίζια 685963,95 4597930,61
46 2790_7 Ρίζια 686036,42 4598027,94
47 2790_7 Ρίζια 686018,26 4598048,91
48 2790_7 Ρίζια 685999,90 4598299,49
49 2790_7 Ρίζια 685964,40 4598306,04
50 2790_7 Ρίζια 685945,87 4598449,98
51 2790_7 Ρίζια 685963,86 4598470,79
52 2790_7 Ρίζια 685953,07 4598531,54
53 2790_7 Ρίζια 685909,67 4598533,46
54 2790_7 Ρίζια 685937,73 4598695,87
55 2790_7 Ρίζια 685924,31 4598711,94
56 2790_7 Ρίζια 685938,37 4598944,35
57 2790_7 Ρίζια 686118,94 4598940,00
58 2790_7 Ρίζια 686110,58 4599048,86
59 2790_7 Ρίζια 686024,26 4599094,69
60 2790_7 Ρίζια 686066,86 4599102,76
61 2790_5 Ρίζια 686142,69 4599222,49
62 2790_5 Ρίζια 686162,79 4599279,40
63 2790_5 Ρίζια 686199,93 4599290,41
64 2790_5 Ρίζια 686235,13 4599288,04
65 2790_5 Ρίζια 686274,41 4599320,55
66 2790_5 Ρίζια 686401,62 4599337,45
67 2790_5 Ρίζια 686499,56 4599419,07
68 2790_5 Ρίζια 686536,74 4599342,05
69 2790_5 Ρίζια 686582,54 4599367,99
70 2790_5 Ρίζια 686649,47 4599389,97
71 2790_5 Ρίζια 686753,32 4599386,54
72 2790_5 Ρίζια 686832,76 4599397,15
73 2790_5 Ρίζια 686906,33 4599315,42
74 2790_5 Ρίζια 686988,51 4599302,57
75 2790_5 Ρίζια 687058,73 4599248,26
76 2790_7 Ρίζια 687117,63 4599082,12
77 2790_7 Ρίζια 687030,77 4599021,89
78 2790_7 Ρίζια 687069,32 4598942,09
79 2790_7 Ρίζια 687083,06 4598814,61
80 2790_7 Ρίζια 687149,52 4598800,13
81 2790_7 Ρίζια 687169,04 4598480,01
82 2790_7 Ρίζια 687370,07 4598462,05
83 2790_7 Ρίζια 687273,44 4598377,24
84 2790_7 Ρίζια 687212,79 4598342,13
85 2790_7 Ρίζια 687212,61 4598223,13
86 2790_7 Ρίζια 687136,18 4598112,40
87 2790_7 Ρίζια 687127,96 4597954,58
88 2790_7 Ρίζια 687098,02 4597917,61
89 2790_7 Ρίζια 687098,76 4597851,05
90 2790_7 Ρίζια 687042,49 4597681,52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-08-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
ΕΒΡΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΥΠΡΙΝΟΥ
Ζώνης
Μικρά Δοξιπάρα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις