Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ YΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/94382/4099/6-10-2011 - ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/31-10-2011
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός των ορίων των Ζωνών Α και Β Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.
Κείμενο
Για την αποτελεσματικότερη προστασία του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού, καθορίζουμε -κατά τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28-06-2002)- στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχής, ΖώνεςΑ΄ και Β΄ Προστασίας ως εξής:

1. ΖΩΝΗ Α΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
1α. Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α΄, απολύτου προστασίας, η περιοχή, η οποία περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή: 1, 2, 3,...,137, 138 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα των υπ? αρ. 9519_7, 9519_8, 9529_1, 9529_2 φ.χ. ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση.
Τα σημεία που οριοθετούν τη Ζώνη Α΄ Προστασίας αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες.
Εντός της Ζώνης Α΄ περιλαμβάνονται αρχαιότητες διαφόρων περόδων, με δεσπόζουσες το περίφημο μινωικό ανάκτορο και τα περιφερειακά μνημεία του.

1β. Στη Ζώνη Α΄ Προστασίας απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής δόμηση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3028/2002 ?Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς?.
Διατηρείται ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής.
Όπου υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις επιτρέπονται μόνο οι ανοικτές καλλιέργειες, με επιφανειακή άροση σε βάθος 0,50μ.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση γεωργικών υποδομών, όπως φρεάτων, ανοικτών δεξαμενών και δικτύων άρδευσης, καθώς και η εγκατάσταση και επισκευή δικτύων υποδομών κοινής ωφελείας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε λατομική δραστηριότητα.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων και τροχοβιλών.
Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων οδών από το εκάστοτε υλικό επίστρωσής τους -στο υφιστάμενο πλάτος τους-,εκτός αν για λόγους ασφάλειας κίνησης των οχημάτων απαιτείται μερική διαπλάτυνση. Επιτρέπεται η βελτίωση υφισταμένων χωματόδρομων με υλικά που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν αλλοιώνουν τη μορφολογία
του τοπίου.
Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις, αυτές να διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα τους. Οι αναδασώσεις και τα συναφή με την προστασία των δασών έργα, καθώς και οι εργασίες σε περιοχές ρεμάτων, να πραγματοποιούνται εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ και πάντα σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα και την έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών
της Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του ΥΠΕΚΑ.
Των νομίμως λειτουργούντων έως την έκδοση της παρούσας υφιστάμενων δραστηριοτήτων -που δεν εμπίπτουν στις οριζόμενες μετην παρούσα- δίδεται η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους.
Για οποιαδήποτε επιτρεπόμενη δραστηριότητα εντός της Ζώνης Α΄ Προστασίας απαιτείται η προηγούμενη έγκριση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ και η επίβλεψη των συναρμόδιων για την περιοχή Εφορειών Αρχαιοτήτων.

2. ΖΩΝΗ Β΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
Καθορίζεται ως Ζώνη Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού, η περιοχή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) τμήματα, όπως αυτά σημειώνονται (I,II,III,IV,V) στο απόσπασμα των υπ? αρ. 9519_7, 9519_8, 9529_1, 9529_2 φ.χ. ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση.

Α. Το τμήμα I της Ζώνης Β΄ Προστασίας οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία: 139, 140, 141, ...,147, 125, 124, ...115, 114 και 139.
Β. Το τμήμα II της Ζώνης Β΄ Προστασίας οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία: 127, 148, 149, ...169, 138, 137,...128 και 127.
Γ. Το τμήμα ΙΙΙ της Ζώνης Β΄ Προστασίας οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία: 170, 171, 172,...218, 219, 28, 27,...21, 20, 229, 230 και 170.
Δ. Το τμήμα IV της Ζώνης Β΄ Προστασίας οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία: 29, 28, 231, 232,...237 και 29.
Ε. Το τμήμα V της Ζώνης Β΄ Προστασίας οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία: 238, 239,...256, 257, 72, 71,...36, 35, 34 και 238.
Τα σημεία που οριοθετούν τα ανωτέρω τμήματα της Ζώνης Β΄Προστασίας, αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες.
Από τις Ζώνες Α΄ και Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου εξαιρούνται οι οικισμοί Μακρύ Τείχος-Μπουγάδα Μετόχι-Αγ. Ειρήνη-Βλυχιά, τα προσωρινά όρια των οποίων έχουν καθοριστεί με την αρ. 5 του προοιμίου της παρούσης κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2-09-2011).
Οι ειδικοί όροι δόμησεις, οι χρήσεις γης, καθώς και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός της Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού θα διατυπωθούν σε υπό έκδοση κοινή υπουργική απόφαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2 του
Ν.3028/2002.


ΣΉ ΜΕΙΟ
ΔιΑΓΡΑΜΜΑ
ψ. Χ. 1:50000 ΣΥΝΙΝΗ Χ [ΕΓΙΑ '81] ΣYNfNH Υ βΊΑ '87]
1:5000

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΗΣ Α' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΓ' ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ '87] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ '87]
1 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606218,917 3904985,577
2 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606185,874 3904999,194
3 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606189,673 3905026,902
4 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606179,669 3905059,116
5 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606152,645 3905081,249
6 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606115,235 3905076,237
7 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606114,650 3905139,489
8 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606106,522 3905154,571
9 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606065,879 3905102,363
10 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606056,015 3905043,010
11 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606064,188 3905031,102
12 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606071,043 3905011,516
13 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606076,786 3905012,747
14 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606083,885 3905002,404
15 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606148,332 3904939,754
16 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606222,716 3904887,255
17 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606257,756 3904785,377
18 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606186,745 3904782,661
19 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606166,844 3904499,905
20 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606115,849 3904356,761
21 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605955,703 3904382,060
22 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605876,138 3904410,888
23 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605891,577 3904697,891
24 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605912,249 3904803,626
25 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605379,389 3905018,678
26 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605410,186 3905257,402
27 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605138,358 3905388,146
28 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604530,375 3904846,563
29 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604243,986 3904586,694
30 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604241,599 3904635,409
31 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604212,199 3904762,486
32 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604140,603 3904879,332
33 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603993,904 3904985,64
34 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603925,885 3904999,65
35 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603933,837 3905038,256
36 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603975,77 3905090,987
37 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603988,725 3905122,536
38 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604032,968 3905145,308
39 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604039,629 3905180,006
40 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604020,287 3905216,144
41 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604012,107 3905249,177
42 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604019,941 3905271,898
43 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604016,685 3905328,633
44 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604042,956 3905363,839
45 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604130,803 3905421,094
46 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604134,903 3905446,182
47 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604165,109 3905498,257
48 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604162,793 3905532,392
49 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604173,853 3905565,874
50 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604185,705 3905673,778
51 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604178,143 3905739,885
52 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604192,844 3905796,78
53 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604200,656 3905927,513
54 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604338,733 3906037,275
55 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604341,33 3906067,413
56 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604349,339 3906094,216
57 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604378,591 3906130,602
58 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604381,397 3906165,585
59 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604410,581 3906225,339
60 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604432,478 3906263,551
61 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604442,236 3906349,808
62 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604460,722 3906370,189
63 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604462,857 3906385,123
64 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604453,976 3906433,497
65 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604471,737 3906456,934
66 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604470,243 3906508,44
67 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604485,992 3906546,405
68 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604507,992 3906587,377
69 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604528,567 3906621,379
70 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604537,62 3906654,107
71 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604540,011 3906658,192
72 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604343,278 3906711,85
73 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604342,434 3906721,985
74 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604328,076 3906742,254
75 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604325,543 3906749,011
76 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604325,543 3906759,99
77 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604309,496 3906779,415
78 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604308,651 3906789,549
79 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604333,144 3906802,218
80 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604337,366 3906818,264
81 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604331,455 3906829,244
82 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604319,631 3906833,466
83 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604306,118 3906844,446
84 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604304,429 3906861,337
85 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604299,361 3906878,228
86 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604307,059 3906909,37
87 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604338,617 3906959,81
88 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604395,641 3907023,492
89 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604402,397 3907009,979
90 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604414,221 3907015,891
91 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604442,936 3907019,269
92 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604464,894 3907031,093
93 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604491,076 3907038,694
94 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604493,609 3907056,429
95 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604491,076 3907080,077
96 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604489,387 3907117,237
97 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604517,1 3907092,241
98 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604633,406 3907094,194
99 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604648,067 3907113,724
100 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604621,678 3907272,89
101 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604625,814 3907306,664
102 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604703,33 3907263,86
103 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604754,09 3907205,44
104 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604769,22 3907146,53
105 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604797,4 3907107,5
106 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604878,88 3907136,69
107 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605040,85 3907213,6
108 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605148,19 3907256,82
109 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605163,89 3907313,6
110 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605159,76 3907333,56
111 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605105,11 3907435,09
112 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605053,832 3907494,501
113 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606382,506 3907788,557
114 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606774,934 3907807,308
115 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606781,586 3907787,111
116 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606799,183 3907757,077
117 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606814,336 3907718,496
118 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606828,04 3907665,087
119 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606831,217 3907623,576
120 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606826,243 3907583,569
121 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606871,21 3907585,343
122 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606912,627 3907586,525
123 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606935,111 3907594,21
124 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607046,345 3907659,827
125 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607105,24 3907682,297
126 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607146,836 3907077,189
127 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607154,752 3906972,917
128 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607108,387 3906943,194
129 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607087,96 3906798,266
130 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607058,403 3906725,301
131 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607014,241 3906678,34
132 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606980,527 3906663,635
133 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606929,718 3906660,315
134 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606820,92 3906626,414
135 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606803,826 3906611,234
136 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606849,849 3906473,868
137 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606857,091 3906413,837
138 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606230,4 3904979,075
139 951918 ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ 606Π3 .555 , 3907816.405
140 951918 ΗΡΆΚΛΒ ΟΝ 606899.189, 3907834.996
141 951918 HPA ΚΛE IQN 606915.755, 3907833.232
142 9519/8 ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ 608924.490, 3907810.541
143 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 806952443, 3907806.352
144 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 6069 π.250 , 3907798.872
145 951918 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 607001.708, 3907797.276
146 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607052.371 , 3907819.268
147 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607095.324, 3907828.242
125 951918 Η ΡΆΚΛΕ ΙΟΝ 607105.24 3907682.297
124 951918 ΗΡΆΚΛΕ ΙΟΝ 607046.345 3907659.827
123 951918 ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ 606935.1 11 3907594.21
122 951918 ΗΡΆΚΛΕ ΙΟΝ 606912.627 3907586.525
121 951918 ΗΡΆ ΚΛΕ Ι ΟΝ 606871.21 3907585.343
120 951918 ΗΡΑΚΛΒ ΟΝ 606826.243 3907583.569
119 951918 HPAΚΛEIQN 806831.217 3907623.576
118 951918 ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ 606828.04 3907665.087
117 9519/8 ΗΡΆΚΛΕ Ι ΟΝ 606814.336 390Π I8 .496
116 951918 ΗΡΑΚΛΒΟΝ 806799.183 3907757.077
115 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606781.586 3907787.1 11
114 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 806774.934 3907807.308
139 951918 ΗΆΑΙ<ΛΕΙΟΝ 606773.550 3907816400
127 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν 607154.752 3906972.917
148 952912 ΗΡΑΚΛΕ10Ν 607325.715 390472Ό.744
149 952912 HPAΚΛE I QN 607051.148 3904730.093
150 952912 ΗΡΑΚΛΕ 1 0Ν 607024.773 3904702.904
151 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606975.162 3904687.010
152 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606923.676 3904684.857
153 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606847.748 3904687.762
154 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606789.970 3904677.532
155 952912 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 606746.810 3904658.970
156 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙQΝ 606716.513 3904625.272
157 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606719.098 3904589.219
158 952912 ΗΡΑΚΛΕIΟΝ 606700.585 3904576.889
159 952912 ΗΡΑΚΛΕ 10Ν 606658.007 3904592.302
160 952912 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 606844.113 3904575.010
161 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ 606841.643 3904514.332
162 952912 ΗΡΑΚΛΕ10Ν 606567.913 3904567.024
163 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν 606493.863 3904622.512
164 952912 ΗΡΑΚΛΕ10Ν 608414.259 3904691.563
165 952912 HPAΚΛEIQ N 606384.378 3904728.763
166 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606370.815 3904761.536
167 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606337.304 3904831.033
168 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606281.437 3904922.646
169 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606244.135 3904971.298
138 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606230.400 3904979.075
137 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606857.091 3906413.837
136 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606849.849 3908473.868
135 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606803.826 3906611.234
134 951918 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 606820.920 3906626.414
133 951918 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606929.718 3906660.315
132 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606980.527 3906663.635
131 951918 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 607014.241 3906678.340
130 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607058.403 3906725.301
129 951918 ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ 607087.960 3906798.266
128 951918 ΗΡΑΚΛΕΟΝ 607108.387 3906943.194
127 951918 HPAΚΛEIQN 607154.752 3906972.917
148 952912 ΗΡΑΚΛΕ10Ν 607325.715 3904720.744
149 952912 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΩΝ 607051.148 3904730.093
150 952912 ΗΡΑ ΚΛΕ 1 0Ν 607024.773 3904702.904
151 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606975.162 3904687.010
152 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606923.676 3904684.857
153 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606847.748 3904687.762
154 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606789.970 3904677.532
155 952912 ΗΡΑΚΛΕιΟΝ 606748.810 3904658.970
156 952912 HPAΚΛEJON 606716.513 3904625.272
157 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606719.098 3904589.219
158 952912 ΗΡΑΚΛΕ 10Ν 606700.585 3904576.889
159 952912 ΗΡΑΚΛΕ 10Ν 606658.007 3904592.302
160 952912 HPAΚΛEJ ON 606844.113 3904575.010
161 952912 HPAΚΛEJ ON 606641.643 3904514.332
162 952912 ΗΡΑΚΛΕ10Ν 606567.913 3904567.024
163 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν 606493.863 3904622.512
164 952912 ΗΡΑΚΛΕ10Ν 606414.259 3904691.563
165 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν 606384.378 3904728.763
166 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606370.815 3904761.536
167 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606337.304 3904831.033
168 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606281.437 3904922.648
169 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606244.135 3904971.298
138 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606230.400 3904979.075
137 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606857.091 3906413.837
136 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606849.849 3906473.868
135 951918 ΗΡΑΚΛ ΕΙΟΝ 606803.826 3906611.234
134 951918 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606820.920 3906626.414
133 951918 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606929.718 3906660.315
132 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606980.527 3906663.635
131 951918 Η ΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 607014.241 3906678.340
130 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607058.403 3906725.301
129 951918 HPAΚΛEJ ON 607087.960 3906798.268
128 951918 HPAΚΛEJ ON 607108.387 3906943.194
127 951918 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607154.752 3906972.917
170 952912 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605917,797 3904301.854
171 952911 Η ΡΑΚΛΕΙ ΩΝ 605835.492 3904204.415
172 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605799.374 3904163.410
173 952911 HPAΚΛE IQN 605755.322 3904160.540
174 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 605720.846 3904156.850
175 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 605677.341 3904169.561
176 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605626.038 3904197.035
177 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 605609.563 3904227.547
178 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605617.760 3904361.480
179 952911 ΗΡΑΚΛ ΕΙΟΝ 605559.527 3904487.106
180 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν 605469.454 3904516.817
181 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605427.334 3904551.659
182 952911 ΗΡΑΚΛ ΕΙΟ Ν 605429.146 3904578.809
183 952911 HPAΚΛE IQN 605453.123 3904650.093
184 952911 Η ΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605322.394 3904663.298
185 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΩΝ 605260.994 3904742.170
186 952911 Η ΡΑΚΛ ΕΙ ΟΝ 605261.998 3904797.216
187 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟ Ν 605279.541 3904827.889
188 952911 ΗΡΑΚΛΕ1 0Ν 605317.916 3904849.798
189 952911 ΗΡΑΚΛΕ1 0Ν 605377.123 3904857.466
190 952911 Η ΡΑ ΚΛΕΙ ΟΝ 605398.983 3904868.386
191 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605389.897 3904898.700
192 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605357.739 3904927.490
193 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΩΝ 605325.586 3905029.561
194 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605320.545 3905094.694
195 952911 Η ΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 605333.465 3905160.636
196 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605293.488 3905195.878
197 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605273.107 3905148.888
198 952911 ΗΡΑ ΚΛΕ ΙΟΝ 605236.029 3905129.811
199 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605199.971 3905082.037
200 952911 ΗΡΑΚΛ ΕΙΟΝ 605148.235 3904955.947
20 1 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΩΝ 605085.022 3904944.696
202 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605029.541 3904974.931
203 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟ Ν 605018.893 3905068.436
204 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι Ο Ν 605009.339 3905154.926
205 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟ Ν 604975.126 3905152.276
206 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604957.090 3905101.929
207 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 604955.006 3905085.794
208 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 604971.818 3905034.282
209 952911 HPAΚΛEJON 604967.896 3904997.888
210 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604961.731 3904959.814
211 952911 ΗΡΑΚΛΕ1 0Ν 604942.116 3904931.818
212 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604914.656 3904929.018
213 9529Ι1 ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ 604966.989 3904771.369
214 952911 HPAJ<ΛEI ON 604943.500 3904710.952
215 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604902.908 3904630.059
216 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604671.523 3904615.463
217 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 604802.178 3904621.643
218 9529/1 HPAΚΛE IQN 6Ο4755.4Π 3904682.213
219 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604704.767 3904758.210
28 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ 604530.375 3904846.563
27 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 605138.358 3905388.146
26 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 606410.186 3905257.402
25 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 605379.389 3905018.678
24 952912 HPAΚΛEJON 605912.249 3923 952911 ΗΡΑΚΛΕ10Ν 605891 .577 3904697.891
22 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605876. 138 3904410.888
21 952912 HPAΚΛEJON 605955.703 3904382.060
20 9529f2 ΗΡΑΚΛΕι ΟΝ 606115.849 3904356.761
229 952912 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν 606076.165 3904317.342
230 952912 HPAΚΛE IQN 606031.674 3904289.402
170 952912 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 605917.797 3904301.864
29 952911 H PAΚΛEJON 604243.986 3904586.694
28 952911 ΗΡΑΚΛΕ1 0Ν 604530.375 3904846.563
231 952911 ΗΡΑΚΛ ΕΙΟ Ν 604527.902 3904819.378
232 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604502252 3904700.090
233 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ 604412.669 3904560.394
234 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604383.021 3904468.394
235 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604336.834 3904427.540
236 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 604270.320 3904492.544
237 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604245.807 3904549.51 1
29 952911 H PAΚΛEJON 604243.986 3904586.694
238 952911 HPAΚΛfION 603906.527 3905003.637
239 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 603838.243 390521 9.622
240 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 603898.606 3905301 .150
241 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 603935.706 3905390.740
242 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 604000.657 3905609.019
243 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604005.279 3905667.668
244 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 604060.406 3905775.651
245 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604083.656 3905855.851
246 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604098.865 3906004.433
247 952911 HPAΚΛ8QN 604132.955 3906231.662
248 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604149.976 3906329.293
249 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604171 .590 3906394.078
250 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604287.538 3906604.592
251 9519/7 HPAΚΛ8QN 604295.983 3906620.838
252 9519/7 HPAΚΛ8QN 604295.983 3906633.307
253 951917 HPAΚΛ8QN 604308.651 3906637.529
254 9519/7 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604334.833 3906632.402
255 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604345.812 3906δ53 .576
256 951917 HPA ΚΛEJON 604348.346 3906669.622
257 951917 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 6Ο433δ .522 3906690.736
72 9519Π HPAΚΛEIQN 604343.278 3906711.85
71 9519Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604540.011 3906658.192
70 951917 ΗΡΑΚΛ8 0Ν 604537.62 3906654.107
69 95 19Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604528.567 3906621.379
68 95 1 9Π ΗΡΑΚΛ80Ν 604507.992 3906567.377
67 9519Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 6Ο44δ5.992 390654δ.4Ο5
66 951 9Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604470.243 3906508.44
65 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 604471.737 3906456.934
64 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 604453.976 3906433.497
63 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 6044Q2.657 3906365.123
62 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 6Ο44δΟ . 722 3906370.189
61 952911 Η ΡΑΚΛ8 0Ν 604442.236 3906349.808
60 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604432478 3906263.551
59 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604410.581 3906225.339
58 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604381.397 3906165.585
57 952911 HΡAΚΛEJQN 604378.591 3906130.602
56 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604349.339 3906004.216
55 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604341 .33 3906067.413
54 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604338.733 3906037.275

1 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606218,917 3904985,577
29 952911 H PAΚΛEJON 604243.986 3904586.694
28 952911 ΗΡΑΚΛΕ1 0Ν 604530.375 3904846.563
231 952911 ΗΡΑΚΛ ΕΙΟ Ν 604527.902 3904819.378
232 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604502252 3904700.090
233 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ 604412.669 3904560.394
234 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604383.021 3904468.394
235 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604336.834 3904427.540
236 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 604270.320 3904492.544
237 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604245.807 3904549.51 1
29 952911 H PAΚΛEJON 604243.986 3904586.694

238 952911 HPAΚΛfION 603906.527 3905003.637
239 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 603838.243 390521 9.622
240 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 603898.606 3905301 .150
241 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 603935.706 3905390.740
242 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 604000.657 3905609.019
243 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604005.279 3905667.668
244 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 604060.406 3905775.651
245 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604083.656 3905855.851
246 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604098.865 3906004.433
247 952911 HPAΚΛ8QN 604132.955 3906231.662
248 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604149.976 3906329.293
249 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604171 .590 3906394.078
250 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604287.538 3906604.592
251 9519/7 HPAΚΛ8QN 604295.983 3906620.838
252 9519/7 HPAΚΛ8QN 604295.983 3906633.307
253 951917 HPAΚΛ8QN 604308.651 3906637.529
254 9519/7 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604334.833 3906632.402
255 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604345.812 3906δ53 .576
256 951917 HPA ΚΛEJON 604348.346 3906669.622
257 951917 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 6Ο433δ .522 3906690.736
72 9519Π HPAΚΛEIQN 604343.278 3906711.85
71 9519Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604540.011 3906658.192
70 951917 ΗΡΑΚΛ8 0Ν 604537.62 3906654.107
69 95 19Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604528.567 3906621.379
68 95 1 9Π ΗΡΑΚΛ80Ν 604507.992 3906567.377
67 9519Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 6Ο44δ5.992 390654δ.4Ο5
66 951 9Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604470.243 3906508.44
65 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 604471.737 3906456.934
64 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 604453.976 3906433.497
63 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 6044Q2.657 3906365.123
62 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 6Ο44δΟ . 722 3906370.189
61 952911 Η ΡΑΚΛ8 0Ν 604442.236 3906349.808
60 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604432478 3906263.551
59 952911 ΗΡΑΚΛ8ΟΝ 604410.581 3906225.339
58 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604381.397 3906165.585
57 952911 HΡAΚΛEJQN 604378.591 3906130.602
56 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604349.339 3906004.216
55 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604341 .33 3906067.413
54 952911 ΗΡΑΚΛ8 ΟΝ 604338.733 3906037.27553 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604200.656 3905927.513
52 952911 HPAΚΛE I QN 604192.844 3905796.78
51 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 604178.143 3905739.885
50 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604185.705 3905673.778
49 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604173.853 3905565.874
48 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604162.793 3905532.392
47 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604165.109 3905498.257
46 95291' HPAΚΛEIQN 604134.903 3905446.182
45 952911 ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΝ 604130.803 3905421.094
44 9529/1 ΗΡΑΚΛ80Ν 604042.956 3905363.839
43 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604016.685 3905328.633
42 952911 Η ΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 604019.041 3905271.898
41 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604012.107 3905249.177
40 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604020.287 3905216.144
39 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 604039.629 3905180.006
38 952911 ΗΡΑΚΛΒΟ Ν 604032.968 3905145.308
37 952911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603988.725 3905122.536
36 952911 ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ 603975.77 3905090.987
35 952911 ΗΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ 603933.837 3905038.256
34 952911 ΗΡΑΚΛΕιΟΝ 603925.885 3904999.65
238 952911 ΗΡΑΚΛ80Ν 603906.527 3905003.637
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-06-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κνωσός
Αρχαιολογικές Θέσεις