Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/105950/5245/30-4-2010 - ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/12-5-2010
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Δήμου Ιεράπετρας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Ιεράπετρας.
Κείμενο
Οριοθετούμε προσωρινά ως αρχαιολογικούς χώρους - βάσει της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/28-06-2002) - τις κάτωθι περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου, στο πλαίσιο του προωθούμενου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Ιεράπετρας για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένων σε αυτές σημαντικών αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από την Τελική Νεολιθική περίοδο έως και τους Βυζαντινούς χρόνους.
1. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σκίστρα» στο Χριστό, Δ.Δ. Μαλλών, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3,...10, 11 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9643/2 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στην περιοχή έχουν εντοπισθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην κορυφή οχυρού λόφου και κεραμική που χρονολογείται στην Πρωτογεωμετρική, Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδο.
2. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Κάστελλος», Δ.Δ. Μύθων, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9643/6 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπισθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κεραμική σημαντικού εκτεταμένου αρχαίου οικισμού, που χρονολογούνται στην Υστερομινωική ΙΙΙΒ-Γ περίοδο.
3. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Ζωνάρι», Δ.Δ. Μύθων, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2,....12, 13 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9643/4 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπισθεί οικιστικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κεραμική, χρονολογούμενα από την Υστερομινωική ΙΙΙΓ έως και την Γεωμετρική περίοδο.
4. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Κάστελλος», Δ.Δ. Καλαμαύκας, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3 ....15, 16 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα των υπ? αριθμ. 9644/1 και 9644/3 φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Ο ως άνω αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει σημαντικό εκτεταμένο αρχαίο οικισμό, οι κύριες φάσεις κατοίκησης του οποίου χρονολογούνται από τα Γεωμετρικά έως και τα Ρωμαϊκά χρόνια.
5. Αρχαιολογικός Χώρος στις θέσεις «Παντοτινού Κορυφή» και «Ελληνική Κορυφή», Δ.Δ. Ανατολής, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3...., 8, 9 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9644/5 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στη θέση «Παντοτινού Κορυφή» έχει εντοπισθεί κεραμική που χρονολογείται από την Τελική Νεολιθική έως και τη Μεσομινωική περίοδο. Στη θέση «Ελληνική Κορυφή» έχει εντοπισθεί σημαντική θέση κατοίκησης, με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα χρονολογούμενα στη βυζαντινή περίοδο και κεραμική μινωικών χρόνων.
6. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σχίστρα», Δ.Δ. Ανατολής, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3....10, 11 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9644/5 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στην περιοχή έχει εντοπισθεί κεραμική που χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική και Πρωτομινωική περίοδο.
7. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Γαϊδοροφάς», Δ.Δ. Ανατολής, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4....12, 13 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9644/3 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο περιλαμβάνεται μεγαλιθικό κτίριο της μινωικής περιόδου, καθώς και κεραμική.
8. Αρχαιολογικός Χώρος βορείως του οικισμού Μεσελέρων, Δ.Δ. Μεσελέρων, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9644/2 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπισθεί κεραμική, ειδώλια και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ?οικιστικά και ταφικά - που χρονολογούνται από τον 7ο έως τον 4ο αι. π.Χ. Σύμφωνα με τους μελετητές στη θέση υπήρχε ο οικισμός και το νεκροταφείο της αρχαίας Ωλέρου.
9. Αρχαιολογικός Χώρος ανατολικά του οικισμού Μεσελέρων, Δ.Δ. Μεσελέρων, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4....32, 33 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα των υπ? αριθμ. 9644/2 και 9645/1 φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στην ως άνω περιοχή έχει εντοπισθεί επιφανειακή κεραμική και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται από την αρχαϊκή έως τη Ρωμαϊκή περίοδο. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο ανατολικό τμήμα της περιοχής ταυτίζονται από τους μελετητές με το ναό της Ωλερίας Αθηνάς.
10. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Μέσα Κεφάλα», Δ.Δ. Μεσελέρων, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4....21, 22 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9645/1 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπισθεί έξι αρχαίες θέσεις με κατοίκηση από την Πρωτομινωική έως τη Ρωμαϊκή περίοδο.
11. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σκιναυριά», Δ.Δ. Μεσελέρων, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4...., 9, 10, 11 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9645/1 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπισθεί τρεις κύριες αρχαίες θέσεις, με κεραμική και αρχιτεκτονικά οικιστικά κατάλοιπα που υποδηλώνουν κατοίκηση, η οποία χρονολογείται στην Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο.
12. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Κεφάλα» στο οροπέδιο Άσαρη, Δ.Δ. Παχειάς Άμμου, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3....,18, 19 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9645/2 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο έχει εντοπισθεί σημαντικός οικισμός που χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο.
13. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δ.Δ. Κάτω Χωριού, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1,2,3,4,5 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9645/6 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχει εντοπισθεί σημαντικός και εκτεταμένος αρχαίος οικισμός, με διάρκεια κατοίκησης από την Υστερομινωική ΙΙΓ έως και την Κλασική περίοδο.
14. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σταυρωμένος και Χάρακας», Βαϊνιάς, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4...., 10, 11 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9645/6 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αρχαιότητες: α) αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κεραμική που χρονολογούνται κυρίως στην Τελική Νεολιθική-Πρωτομινωική και Υστερομινωική ΙΙΙΓ περίοδο. β) ενετικός πύργος, γ) Ναός Παναγίας
15. Αρχαιολογικός Χώρος στις θέσεις «Καταλύματα- Καστρολάκκος», Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3....,8, 9, 10 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9646/5 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει σημαντικό εκτεταμένο οικισμό που χρονολογείται στην υστερομινωική ΙΙΙΓ περίοδο.
16. Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Καρφί» στο Κουτσουνάρι, Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3...., 7, 8 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9646/5 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει οικισμό της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου
17. Αρχαιολογικός Χώρος στις θέσεις «Παναγιά Παπληνού»-«Ρούσο Χάρακας», ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1,2,3,4,5 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9645/8 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχει εντοπισθεί σημαντική εκτεταμένη θέση κατοίκησης που χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική/Πρωτομινωική περίοδο.
18. Αρχαιολογικός χώρος Θόλου ? Αγίου Αντωνίου, στο Καβούσι, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνκή γραμμή 1, 2, 3....,10, 11, 12 και τη θάλασσα, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα των υπ? αριθμ. 9636/3 και 9636/5 φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπισθεί οικιστικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Μεσομινωική και Υστερομινωικής περιόδου, καθώς και τάφοι.
19. Αρχαιολογικός Χώρος Χρυσοκάμινου, στο Καβούσι, ο οποίος οριοθετείται από την πλυγωνική γραμμή 1,2,3,4,5,6,7 και τη θάλασσα, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα του υπ? αριθμ. 9635/5 φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο περιλαμβάνονται τρεις αρχαίες θέσεις, στις οποίες έχουν αποκαλυφθεί και εντοπισθεί: α) οικία της Μεσομινωικής Ι-ΙΙΙ/Υστερομινωικής Ι-ΙΙΙ περιόδου, β) αρχιτεκτονικά οικιστικά κατάλοιπα της Υστερομινωικής Ι και ΙΙΙ περιόδου και γ) οικιστικά κατάλοιπα και κεραμική της ρωμαϊκής περιόδου.
20. Αρχαιολογικός χώρος Βροντά-Κάστρου-Αζοριά, στο Καβούσι, ο οποίος οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4..., 19, 20, 21 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα των υπ? αριθμ. 9636/8 και 9636/7 φύλλων χάρτου Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο περιλαμβάνονται: α) Υστερομινωικός ΙΙΙΓ οικισμός , νεκροταφείο της Γεωμετρικής περιόδου και κατάλοιπα των Βυζαντινών και Ενετικών χρόνων στη θέση «Βροντάς». β) οικισμός της Υστερομινωικής ΙΙΙΓ περιόδου, με συνεχή κατοίκηση έως και την ανατολίζουσα περίοδο στη θέση «Κάστρο». Γ) οικισμό της Υστερομινωικής ΙΙΙΓ περίοδου με διαδοχική κατοίκηση έως τον 5ο αι. π.Χ και μικρή ανακατάληψη κατά τον 3ο αι. π.Χ. στη θέση «Αζοριάς». Τα σημεία που οριοθετούν τους ανωτέρω αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Ιεράπετρας, αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημμένους στην Απόφαση πίνακες συντεταγμένων. Η Απόφαση αυτή ισχύει έως ότου εκδοθεί η βάσει της παρ. 1 του Άρθρου 12 του Ν. 3028/2002 Απόφαση κήρυξης των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος ανατολικά του οικισμού Μεσελέρων, Δ.Δ. Μεσελέρων.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μεσελέρων
Μεσελέροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος βορείως του οικισμού Μεσελέρων, Δ.Δ. Μεσελέρων.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μεσελέρων
Μεσελέροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Βροντά-Κάστρου-Αζοριά, στο Καβούσι.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου
Καβούσιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Θόλου ? Αγίου Αντωνίου, στο Καβούσι.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου
Καβούσιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Γαϊδοροφάς», Δ.Δ. Ανατολής.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ανατολής
Ανατολή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Ζωνάρι», Δ.Δ. Μύθων.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μύθων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Καρφί» στο Κουτσουνάρι, Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αγίου Ιωάννου
Κουτσουνάρι (τ.Κουτσουνάριον)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Κάστελλος», Δ.Δ. Καλαμαύκας.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καλαμαύκας
Καλαμαύκα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Κάστελλος», Δ.Δ. Μύθων.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μύθων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Κεφάλα» στο οροπέδιο Άσαρη, Δ.Δ. Παχειάς Άμμου.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχείας Άμμου
Παχεία Άμμος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Μέσα Κεφάλα», Δ.Δ. Μεσελέρων.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μεσελέρων
Μεσελέροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δ.Δ. Κάτω Χωριού.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Κάτω Χωρίου
Κάτω Χωρίον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σκιναυριά», Δ.Δ. Μεσελέρων.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μεσελέρων
Μεσελέροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σκίστρα» στο Χριστό, Δ.Δ. Μαλλών.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Χριστού
Χριστός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σταυρωμένος και Χάρακας», Βαϊνιάς.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεραπέτρας
Βαϊνιά
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Σχίστρα», Δ.Δ. Ανατολής.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ανατολής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στις θέσεις «Καταλύματα- Καστρολάκκος», Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αγίου Ιωάννου
Άγιος Ιωάννης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος στις θέσεις «Παναγιά Παπληνού»-«Ρούσο Χάρακας».
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου
Παναγία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος στις θέσεις «Παντοτινού Κορυφή» και «Ελληνική Κορυφή», Δ.Δ. Ανατολής.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ανατολής
Ανατολή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Χρυσοκάμινου, στο Καβούσι.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Καβουσίου
Καβούσιον
Οικιστικά Σύνολα