Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28-8-2008 - ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων α) «Κεράς» Καλυβών β) «Αζοϊρέ» Στύλου γ) Μαχαιρών και δ) Σαμωνά Δήμου Αρμένων, στο πλαίσιο της έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Αρμένων, Nομού Χανίων
Κείμενο
Οριοθετούμε προσωρινά τους ακόλουθους αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτοί αποτυπώνονται στις συνημμένες στο παρόν πινακίδες φύλλου χάρτου ΓΥΣ και στα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων των επισυναπτόμενων στους χάρτες πινάκων ως εξής:
1. Αρχαιολογικός χώρος «Κεράς» Καλυβών. Η συγκεκριμένη θέση ορίζεται στο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. με την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6...,13,14,15,16,17...,26,27,28,29,30,...44,45,46 και 1 στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στον χάρτη πίνακα. Συγκεκριμένα, εντός του αρχαιολογικού χώρου έχει αποκαλυφθεί οικισμός και τάφοι των ιστορικών χρόνων.
2. Αρχαιολογικός χώρος «Αζοϊρέ» Στύλου. Η συγκεκριμένη θέση ορίζεται στο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. με την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...,30,31,32,...,51,52,53,...,59,60 και 1 στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στον χάρτη πίνακα. Συγκεκριμένα, εντός του αρχαιολογικού χώρου έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά μνημεία της μινωικής περιόδου, όπως θολωτός τάφος, τμήμα εργαστηριακής εγκατάστασης (κεραμικής καμίνου), μεγάλο κτήριο της υστερομινωικής περιόδου.
Επίσης, εντοπίστηκε τμήμα οικίας των αρχαϊκών χρόνων, καθώς και τμήματα κτηρίων και τάφοι της υστερορωμαϊκής περιόδου.
3. Αρχαιολογικός χώρος Μαχαιρών. Η συγκεκριμένη θέση ορίζεται στο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. με την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,...,27,28,29,30,...,50,51,52,53,54,...,65,66,67,68,69 και 1 στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στον χάρτη πίνακα. Συγκεκριμένα, εντός του αρχαιολογικού χώρου έχει αποκαλυφθεί αρχαίος οικισμός, φυσικά οχυρή θέση με άφθονη αρχαία κεραμική, ορατά κατάλοιπα τοίχων και θραύσματα πίθων με ανάγλυφη διακόσμηση.
4. Αρχαιολογικός χώρος Σαμωνά. Η συγκεκριμένη θέση ορίζεται στο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. με την πολυγωνική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7.........27,28,29,30......48,49,50,51,52 και 1 στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στον χάρτη πίνακα. Συγκεκριμένα, εντός του αρχαιολογικού χώρου έχει αποκαλυφθεί εκτεταμένη οικιστική εγκατάσταση της υστερομινωικής περιόδου.
Επισημαίνουμε ότι για την οριστική οριοθέτηση των ανωτέρω αρχαιολογικών χώρων θα τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 3028/2002.
Εντός των οριοθετημένων χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 10 και 73 παρ. 12 του ν. 3028/2002. Ως εκ τούτου, εντός των ανωτέρω αρχαιολογικών χώρων δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια της
αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας ή άλλων οργάνων του ΥΠΠΟ οποιοδήποτε έργο, όπως διάνοιξη νέων οδών, διαπλάτυνση ή ασφαλτόστρωση των υφισταμένων, κατασκευή ή οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση, για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, η οποία μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τις αρχαιότητες (άρθρο 10). Επίσης, δεν επιτρέπεται η επέκταση οικισμού ή ζώνης παραγωγικής δραστηριότητας ή άλλης μορφής χωροταξική ή πολεοδομική ζώνη χωρίς την έγκριση του ΥΠΠΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ?ΚΥΛΙΝΤΡΑ? ΣΑΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ?ΚΥΛΙΝΤΡΑ? ΣΑΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ

1 509735,85 3919529,91
2 509729,97 3919535,18
3 509720,34 3919558,02
4 509704,82 3919674,97
5 509695,32 3919593,44
6 509691,01 3919619,87
7 509683,07 3919632,60
8 509664,72 3919641,64
9 509651,94 3919651,18
10 506913,14 3919682,44
11 509623,06 3919712,77
12 509637,17 3919713,68
13 509687,29 3919695,47
14 509698,90 3919665,68
15 509708,93 3919665,91
16 509719,40 3919697,75
17 509719,86 3919705,71
18 509713,68 3919715,75
19 509716,04 3919727,80
20 509727,70 3919741,02
21 509732,16 3919754,77
22 509741,33 3919760,01
23 509764,73 3919753,75
24 509776,80 3919759,89
25 509776,44 3919769,58
26 509748,80 3919793,72
27 509730,99 3919819,25
28 509729,67 3919829,68
29 509752,47 3919941,38
30 509843,82 3919950,10
31 509854,44 3919935,36
32 509862,61 3919903,03
33 509875,41 3919884,02
34 509928,50 3919802,40
35 509958,26 3919785,97
36 509979,22 3919783,64
37 509976,88 3919738,22
38 509965,13 3919732,45
39 510001,62 3919731,63
40 510015,64 3919722,56
41 510025,26 3919693,99
42 510049,18 3919666,24
43 510009,87 3919548,43
44 510000,84 3919632,82
45 509960,82 3919627,49
46 509968,73 3919603,34
47 509961,39 3919586,49
48 509959,60 3919570,76
49 509958,02 3919583,25
50 509943,88 3919560,39
51 509928,54 3919538,24
52 509790,73 3919481,74
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος «Κεράς» Καλυβών, Δήμου Αρμενών, Ν. Χανίων
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Καλυβών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος Μαχαιρών, Δήμου Αρμενών, Ν. Χανίων
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Μαχαιρών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος μινωϊκού και ελληνιστικού οικισμού στην περιοχή Αζοϊρές / Αζογυρές Στύλου
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Στύλου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος Σαμωνά, Δήμου Αρμένων, Ν. Χανίων
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Στύλου
Σαμωνάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου
Θολωτοί τάφοι στο Στύλο
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Στύλου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις