Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/90804/4215/16-3-2007 - ΦΕΚ 115/ΑΑΠ/28-3-2007
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση θεσμοθέτησης Ζώνης Προστασίας Α΄ του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας, Δ.Δ. Καστρίτσας, Δήμου Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων (Κατόπιν αυτοψίας επιτροπής).
Κείμενο
Σε συνέχεια της υπ? αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3565/241/23.1.2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 154/Β/2002) με την οποία κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ο λόφος της περιοχής Καστρίτσας για λόγους προστασίας καθορίζεται Ζώνη Α΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας, Δ.Δ. Καστρίτσας, Δήμου Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ., κλ. 1: 5.000. Η Ζώνη Α΄ Προστασίας ορίζεται με την γραμμή που ενώνει τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α. Τα ανωτέρω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες αναγράφονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.

Εντός της Ζώνης Προστασίας Α΄

Α. Επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης:
1. Οι ανοιχτές με αβαθή άροση, καλλιέργειες καθώς και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης.
2. Η βοσκή, εκτός εάν η αρμόδια ΙΒ΄ ΕΠΚΑ κρίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για λόγους προστασίας ορατών μνημείων ότι επιβάλλεται η απαγόρευσή της.
3. Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις αυτές θα διατηρήσουν τον υφιστάμενο οδικό τους χαρακτήρα. Οι αναδασώσεις καθώς και κάθε συναφές με την προστασία των δασών έργο, πάντοτε σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα και την έγκριση του αρμοδίου υπουργείου Γεωργίας επιτρέπονται μόνο εφόσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη όλων των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
4. Η διάνοιξη νέων οδών, καθώς και η διαπλάτυνση, η συντήρηση και ασφαλτόστρωση των ήδη υφισταμένων, αποκλειστικά και μόνο για λόγους προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.
5. Η συντήρηση και αποκατάσταση των κτιρίων της Τουρκοκρατίας που βρίσκονται εντός της Ακροπόλεως καθώς και η ανέγερση κατασκευών που σχετίζονται με την προστασία, ανάδειξη και λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου. Σε περίπτωση βελτίωσης των υφισταμένων μονοπατιών που οδηγούν στην Ακρόπολη, επιτρέπεται η κάλυψή τους με λιθόστρωτο.
6. Η επισκευή μόνο των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων για λόγους χρήσης και υγιεινής, απαγορευμένης οποιασδήποτε προσθήκης κατ?επέκταση ή καθ? ύψος και οποιαδήποτε οχλούσας χρήσης τους.

Β. Απαγορεύονται
1. Οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. αποθήκες, θερμο-
κήπια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, ποιμενοστάσια) για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας
πολεοδομικής αρχής.
2. Οποιαδήποτε λατομική δραστηριότητα, καθώς και κάθε είδους επιχωματώσεις.
3. Η τοποθέτηση λυόμενων κατασκευών και τροχοβιλών καθώς και η προσωρινή διαμονή τροχόσπιτων (containers).
4. Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας πομπών και αναμεταδοτών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εγκαταστάσεων.
Τέλος, επιβάλλεται η αποκατάσταση των παλαιών λατομείων, περιοχών λατόμευσης ή σημείων απόλη-
ψης αμμοχάλικων μετά από έγκριση της αρμόδιας IB΄ ΕΠΚΑ.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακρόπολη Καστρίτσας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Καστρίτσης
Καστρίτσα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις