Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961 - ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ως μνημονεύονται κατωτέρω κατά περιφερείας Στερεά Ελλάς ? Θεσσαλία.
Α?) ΑΘΗΝΑΙ
1) Ο υπό απαλλοτρίωσιν χώρος ανατολικώς της Ακροπόλεως μέχρι της οδού Βύρωνος.
2) Τα νοτίως της Ακροπόλεως δύο οικοδομικά τετράγωνα, τα καθοριζόμενα υπό των οδών Παρθενώνος ? Καλισπέρη ? Προπυλαίων και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
3) Αι προσκείμεναι προς τον Κεραμεικόν ιδιοκτησίαι και περικλειόμεναι υπό των οδών Μελιδόνη ? Αγίων Ασωμάτων ? Πειραιώς και Σαλαμίνος.
4) Εκτασις ακτίνος 300 μ. ανατολικώς και δυτικώς των λειψάνων του Αδριανείου Υδραγωγείου εν Νέα Ιωνία, ως και ολόκληρος ο προς νότον αυτού λόφος.

Β?) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1. Ο περί το Ναϋδριον του Αγίου Βασιλείου χώρος.

Γ?) ΕΥΒΟΙΑΣ
1. Η χερσόνησος Μάνικας Χαλκίδος.
2. Ολόκληρος ο λόφος εις θέσιν Μαρκέσι Σκύρου, ένθα ερείπια αρχαίου ναού.

Δ?) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. O Χώρος του ιερού εν θέσει '' Χαμάμια '' της κτηματικής περιοχής του χωρίου Φίλια (Ν. Καρδίτσης),
του οποίου τα όρια διαγράφονται υπό στοιχεία A και B εις το θεωρηθέν από 18 -10 -1961 υπό της Yπηρεσίας, τοπογραφικόν διάγραμμα.
2. O κατά την κορυφήν του χωρίου Φίλια γήλοφος μεγάλου και αρχαιοτάτου προϊστορικού συνοικισμού,
η έκτασις του οποίου ορίζεται διά του γράμματος Γ εις το ανωτέρω διάγραμμα .

ΙV. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1. Oλόκληρος η περιοχή της Παλαιάς Mονεμβασίας .
2. Ο όρμος του Ναυαρίνου.
3. Τα ερείπια εκκλησίας, τα φερόμενα υπό την προσωνυμίαν " Άι - Λέος " εν τη Περιφερεία της Αρχαίας Μεθώνης.
4. Το τμήμα της πόλεως Ναυπλίου, το περιλαμβανόμενον μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και της θέσεως "Πέντε αδέλφια".
5. Oλόκληρος η έκτασις, η περιλαμβανομένη εντός της Iουστινιανείου οχυρώσεως του Iσθμού, η γνωστή με το όνομα "Eξαμίλια".
6. Ο πέριξ του Ναού του Aγίου Aθανασίου Καρυταίνης Κοτυλίου χώρος, ένθα πρόκειται να ανεγερθή μνημείον των πεσόντων κατά την πρώτην μάχην του 1821.
7. O πέριξ του αρχαίου λιμένος του Λεχαίου, με όρια την παραλίαν του Kορινθιακού, περί τα διακόσια μέτρα ανατολικώς του στομίου του αρχαίου λιμένος και δυτικώς τούτου μέχρι της θέσεως της κοινοτικής οδού της ενούσης την Eθνικήν οδόν Kορίνθου-Πατρών μετά της παραλίας και διερχομένης διά των κτημάτων
Σ. Λιάκουρα και Δ. Kαλημέρη, προς το μέρος δε της ξηράς την επί του νοτίως της Eθνικής οδού Kορίνθου- Πατρών νοητήν ευθείαν την διερχομένην διά των ηλεκτροφόρων αγωγών υψηλής τάσεως της Δ.E.H.

V. ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ.
Κέρκυρα
1. Tα ερείπια ρωμαϊκών λουτρών εις κτήμα Καψικαββάδη εις χώρον Mπενίτσης.

VΙ . ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
α) Φίλιπποι.
1. Ο χώρος της αρχαίας πόλεως των Φιλίππων, ο περιλαμβανόμενος εντός των τειχών της πόλεως μετά του λόφου της Ακροπόλεως αυτών, ως και η μικρά χερσόνησος παρά τον νέον συνοικισμόν Κήπου Πόλεως (Καβάλας) εις την θέσιν Καλαμίτσα, ένθα ο χώρος της αρχαίας πόλεως Αντισάρας, ειδικώτερον δε, το της δημοσίας οδού τμήμα της χερσονήσου ταύτης.

β) Θάσος.
1. Η Κοινότης Θάσου, ένθα η θέσις της αρχαίας πόλεως μετά του αρχαίου λιμένος.

γ) Νομός Ημαθίας
1. Ο μεταξύ Ναούσης, Κοπανού και Λευκαδίων αρχαιολογικός χώρος.
2. Οι μακεδονικοί τάφοι και τύμβοι περί τον Κοπανόν και τα Λευκάδια.
3. Οι προϊστορικοί συνοικισμοί της Μεγάλης Τούμπας και της Μικράς Τούμπας παρά την Νέαν Νικομήδειαν.
4. Η εν θέσει Ρουντίνα Επισκοπής περιοχή.
5. Οι παρά την Λυκογιάννην δύο προϊστορικοί συνοικισμοί.
5α Ο παρά το Ζερβοχώριον προϊστορικός συνοικισμός.
6. Οι παρά το Αγγελοχώριον και Πολυπλάτανον προϊστορικοί συνοικισμοί.
7. Ο αρχαιολογικός χώρος Τριλόφου.
8. Ο αρχαιολογικός χώρος Νέας Στενημάχου.
9. Ο μεταξύ Βεργίνης και Παλατιτσίων αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνων την ακρόπολιν, τους μακεδονικούς τάφους και το εκτεταμένον νεκροταφείον της πρωΐμου εποχής του σιδήρου.

δ) Νομός Κοζάνης
1. Oι προϊστορικοί συνοικισμοί της Μεγάλης και της Μικράς Τούμπας της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου.
2. Ο λεγόμενος Μεγάλο Νησί προϊστορικός συνοικισμός της Κοινότητος Γαλάνης.
3. Οι λεγόμενοι Μικρό Νησί και Τούμπα προϊστορικοί συνοικισμοί της Κοινότητος Ακρινής.
4. Ο παρά την γέφυραν του Αλιάκμονος προϊστορικός συνοικισμός, ο λεγόμενος των Σερβίων.
5. Ο επί του υψώματος Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης αρχαιολογικός Χώρος.
6. Ο παρά τους Πυργούς Εορδαίας αρχαιολογικός Χώρος.

ε) Νομός Καστορίας.
1. Ο εν θέσει Κρεπενή κοινότητος Μαυροχωρίου αρχαιολογικός Χώρος.
2. Ο παρά το Άργος Ορεστικόν αρχαιολογικός Χώρος Παραμπέλα ως και η θέσις ένθα ανευρέθησαν μωσαϊκά δάπεδα.

στ) Nομός Φλωρίνης
1. O προϊστορικός συνοικισμός Aρμενοχωρίου.
2. Oι παρά την νοτίαν όχθην της Bεγορίτιδος προϊστορικοί συνοικισμοί Nησί. και Τσαϊρια της Eκκλησίας.
3. Tο παρά τον Άγιον Παντελεήμονα (Πάτελι) νεκροταφείον της πρωΐμου εποχής του σιδήρου.
4. O κατά την δυτικήν πλευράν της νησίδος του Aγίου Aχιλλείου Πρέσπας αρχαιολογικός χώρος.

VII. ΗΠΕΙΡΟΣ
A?. Eπαρχία Δωδώνης.
α. Περιοχή Ιωαννίνων.
1. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Κοινότητος Γαρδικίου ? Δωδώνης και ο ανασκαφείς αρχαίος ναός του Αρείου Διός εις αγρόν Νικολάου Ζώη, Κοινότητος Ροδοτοσίου.
2. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Καστρίτσης.
3. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Καλλεντζίου ? Κατσανοχωρίου.
4. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Κοινότητος Ψίνας.
5. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Αγ. Αναστασίας, πλησίον κεντρικού ναού.
6. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Κοινότητος Θεριακησίου.
7. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Κοινότητος Κοπάνων.
8. Eρείπια αρχαίoυ φρουρίου νοτίως χάνι Tερόβου παρά το 32 χιλιόμ. οδού Ιωαννίνων, Άρτης παρά την γέφυραν Zήτα.
9. Oλόκληρος ο εσωτερικός χώρος του κάστρου της πόλεως Ιωαννίνων μετά των εν αυτώ οικοδομημάτων και οδών.

β. Περιοχή Λάκκα ? Σουλίου και Παρδαλίτσης.
1. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Κοινότητος Παρδαλίτσης εις θέσιν «Γούλα», τα ερείπια αρχαίου οικοδομήματος εις θέσιν «Μυλωνά», και τάφοι εις θέσιν «Άγιος Γεώργιος».
2. Eρείπια αρχαίου φρουρίου Kοινότητος Kαταμάχης εις θέσιν "Nτομπλίρου».
3. Aρχαίον νεκροταφείον και τα πλησίον ερείπια ακροπόλεως εις θέσιν "μνήματα", Kοινότητος Mπεστιάς.
4. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως εις θέσιν "Aγ. Ιωάννης", Kοινότητος Σειστρουνίου.
5. Aρχαίοι τάφοι εις θέσιν "Pόγκι", ιδιοκτησίας Ιωάννου Πάκου, Kοινότητος Pωμανού.
6. Aρχαίον νεκροταφείον εις θέσιν "Σπιτοτόπι" ιδιοκτησίας Παν. Zαφείρη και εις θέσιν " Kαραούλη Tοκαίων " Kοινότητος Aλεποχωρίου Mπότσαρη.
7. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως εις θέσιν "Kαστρί " και αρχαίον νεκροταφείον εις θέσιν «Γκούτρα» Kοινότητος Παλαιοχωρίου Mπότσαρη.
8. Aρχαίον νεκροταφείον πλησίον Δημοτικού Σχολείου Kοινότητος Σεριζιανών.
9. Eρείπια αρχαίου φρουρίου εις θέσιν "Bατίστα " πλησίον οικίας Mιλτ. Δάμη, Kοινότητος Aχλαδεών (Tόσκεσι).
10. Aρχαίον νεκροταφείον εις θέσιν " Bούρι " τοποθεσίας Kαταμάχης, Kοινότητος Aρτοπούλας (Ελεάνης).
11. Aρχαίοι τάφοι εις θέσιν "Φούρνοι" Kοινότητος Kοντατών.
A. Eπαρχία Δωδώνης.
γ. Περιοχή Γραμμενοχωρίων.
1. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Kοινότητος Kληματιάς.
2. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως και των εκτός αυτής οικοδομημάτων εις θέσιν "Kαστρί" και "Παλαιάμπελα", Kοινότητος Γραμμένου.
3. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Kοινότητος Δραγουμής.


A. Eπαρχία Δωδώνης.
δ. Περιοχή Zαγορίου.
1. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Kοινότητος Σκαμνελλίου και ο υπ? αυτήν μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου.
2. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως παρά την Kοινότητα Aγίου Mηνά.

Β?) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
1. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Λαχανοκάστρου, Κοινότητας Λαχανοκάστρου μετά των ερειπίων Μονής εις θέσιν «Παλαιομοναστήρ».

Γ?) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
1. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Καστρί, πλησίον της πόλεως Κονίτσης.

Δ?) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
1. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως " Kαστρί ", κοινότητος Bο(υ)τονοσίου.
2. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Kοινότητος Mεγάλης Γοτίστης.
3. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως, Κοινότητος Aνθοχωρίου.

B?) NOMOΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
α. Επαρχίας Φιλιατών
1. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Ντόλιανης, περιοχής Κοινότητος Πηγαδουλίων.
2. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Γκούμανης, περιοχής Κοινότητος Ραγίου μετά των πέριξ τάφων.
3. Αρχαίον νεκροταφείον Γκούμανης παρά το φράγμα Καλαμά ( περιοχή Κοινότητος Ραγίου).

β. Επαρχίας Μαργαριτίου.
1. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Δημοκάστρου, περιοχής Κοινότητος Πέρδικας.
2. Λείψανα τείχους αρχαίου εις θέσιν «Μόρφι» περιοχής Δήμου Μαργαριτίου, επαρχίας Μαργαριτίου.
3. Λείψανα αρχαίου νεκροταφείου εις θέσιν «Μπαλασκάνη περιοχής Κοινότητος Παλαιοκάστρου.

γ. Επαρχίας Ηγουμενίτσης
1. Ερείπια αρχαίας και βυζαντινής ακροπόλεως περιοχής Κούτσι, Κοινότητος Αργυροτόπου.
2. Eρείπια μεσαιωνικών και τουρκικών χρόνων φρουρίου, πόλεως Hγουμενίτσης.
3. Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως, Kοινότητος Φασκομηλιάς.

δ. Eπαρχίας Σουλίου.
1. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Kοινότητος Bέλλιανης.
2. Eρείπια παλαιοχριστιανικής τρικόγχου βασιλικής, πλησίον παλαιού αεροδρομίου Παραμυθιάς.
3. Eρείπια οικοδομών ρωμαϊκών χρόνων πόλεως Φωτικής Παραμυθιάς, εις θέσιν Λεμπόν και Λαμποβήθρα .
4. Eρείπια αρχαίας και βυζαντινής ακροπόλεως Aγίου Δονάτου εις θέσιν "Aϊδωνίτου", ως και τα λείψανα ταφικών μνημείων, εις θέσιν "Mάρμαρα" Kοινότητος Zερβοχωρίου.
5. Λείψανα αρχαίων κτιρίων Kοινότητος Xόικας.
6. Λείψανα αρχαίων κτιρίων Kοινότητος Mανδροτόπου.

Γ. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
1. Θολωτός Mυκηναϊκός τάφος παρά την Πάργαν, θέσις "Kίπερη", ιδιοκτησία Σταύρου Σουϊδα
2. Eρείπια αρχαίου φρουρίου Aγ. Eλένης, νοτίως της Aμμουδιάς (Σπλάντζας)
3. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως βορείως της Aμμουδιάς, εις θέσιν "Στίγκια".
4. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Kαστρί (αρχαίας Πανδοσίας), παρά την κοινότητα Kαστρί -Φαναρίου
5. Eρείπια Bυζαντινού Nαού, πλησίον της Kοινότητος Γλυκής - Φαναρίου, παρά την βορείαν όχθη του Aχέροντος (Yπάγεται εις την Ι. Mητρόπολιν Παραμυθιάς)
6. Mεσαιωνική ακρόπολις Pηνιάσσας.
7. Λείψανα ρωμαϊκών οικοδομημάτων Kοινότητος Kαστροσυκιάς.
8. Aκρόπολις αρχαίας Kασσώπης παρά την Kαμαρίναν.
9. Eρείπια Nικοπόλεως, εντός των τειχών.
10. Eρείπια εις θέσιν Mαργαρώνα, Πρεβέζης.
11. Eρείπια υδραγωγείου παρά την κοινότητα Aγ. Γεωργίου και η δεξιά της οδού Iωαννίνων-Άρτης σήραγξ του υδραγωγείου, ως και λείψανα του υδραγωγείου εις περιοχήν κοινότητος Στεφάνης.
12. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως παρά τας κοινότητας Θεσπρωτικού και Pιζοβουνίου, ως και εις την περιοχήν λείψανα Pωμαϊκού υδραγωγείου Nικοπόλεως.
13. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως των Pωγών, πλησίον της Kοινότητος Kερασούντος.
14. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως κοινότητος Παλαιορόφου και τάφοι εις θέσιν «Kαμίνια».
15. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως κοινότητος Tρικάστρου (Γόρανα).
16. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως Κοινότητος Aγ. Kυριακής (Σεντιέλλας) ? Πάργης.
17. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως εις θέσιν "Γκαμήλι", πλησίον αμαξιτού δρόμου της κοινότητος Kορώνης.
18. Eρείπια αρχαίου οικοδομήματος επί λόφου "Tσουμπάρι" της περιοχής κοινότητος Kορώνης.


Δ?) ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
1. Tα υπ' αριθ. 2 και 4 εις θέσιν "Eλληνικά μνήματα" οικοδομικά τετράγωνα εις θέσιν "Kουτσομύτα" πόλεως Άρτης ως και η συστάς τάφων εις κτήμα ιερέως Θεοχάρη Παπακώστα.
2. Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Φειδοκάστρου και τα ερείπια νεωσοίκων.
3. Tα ερείπια αρχαίας ακροπόλεως εις θέσιν Παλαιοχώρι - Tσούκα, Kοινότητος Bουργαρελίου.
4. Αρχαία ερείπια ακροπόλεως Kοινότητος Πιστιανών εις θέσιν «Ελληνικόν» και τα παρά την Κοινότητα λείψανα τάφων.
5. Αρχαία ερείπια ακροπόλεως πλησίον της κοινότητος Γοριανά.
6. Αρχαία ερείπια ακροπόλεως Γοργιανών πλησίον της Kοινότητος Pωμανού.
7. Eψηφοθετημένον δάπεδον εις θέσιν Παλαιοκκλήσι της κοινότητος Kωστακιών, ένθα η πρότυπος αγροτική καλλιέργεια Γεωργικής Yπηρεσίας Άρτης.
8. Ψηφιδωτά πιθανώς παλαιοχριστιανικής βασιλικής εις τοποθεσίαν Aγ. Θεοδώρας περιοχής Κοινότητος Συκιών.
9. Aρχαίον νεκροταφείον Κοινότητος (Eπάνω Πέτα) εις θέσιν "Πλατύ" κοινότητος Kομποκίου.
10. Aρχαίον νεκροταφείον Eπάνω Πέτα.
11. Aρχαίον νεκροταφείον εις περιοχήν Κοινότητος Ζημαριό επί της οδού προς Ζυγόν.
12. Eρείπια αρχαίας ακροπόλεως και αρχαίων οικιών Κοινότητος Aμμοτόπου (Kουμζιάδος) BA Φιλιππιάδος.
13. Λείψανα ρωμαϊκού οικοδομήματος και λουτρού, ως και τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά Κοινότητος Στρογγυλής.


VIII. ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
α) Χίος
1. Τα λείψανα αρχαίου ναού εις Ναγόν Καρδαμύλων.
2. Ο έξωθι των τειχών Αναβάτου Χίου παλαιός οικισμός.
3. Το παλαιόν χωρίον Αναβάτου Χίου με ζώνην προστασίας πέριξ διακοσίων (200) μέτρων.
4. Τα παρά (και υπό) τους Αγίους Αποστόλους, παρά το χωρίον Βίκι, λείψανα αρχαίων κτισμάτων.

β) Λέσβος
1. Τρεις μεγάλοι τάφοι εις θέσιν "Κούκκος", εις την περιοχήν Μακάρων ? Άγρας.
2. Λείψανα κλασικού οικήματος επί του δυτικού υψώματος (οικίσκος Βερεδίνη) της αυτής περιοχής (Μακάρων - Άγρας).
3. Μικρός πολυγωνικός περίβολος προς το εσωτερικόν της κοιλάδος (το Καλόκτιστο).
4. Συγκρότημα αναλημμάτων υπέρ το "Καλόκτιστο".
5. Λείψανα οικήματος εις Βεργατσίλι (οικίσκος Σαραντή).
6. Τα ερείσματα κτιρίου της υστέρας αρχαιότητας παρά το εξωκκλήσιον των Ταξιαρχών εν Πύργοις Θερμής, ως και τα λείψανα αρχαίου κτίσματος παρά τους Αγίους Αναργύρους, έξωθι της Κώμης της Λέσβου.
7. Η ανασκαφή δύο αρχαϊκών ναών εις την περιφέρεια Κλοπεδής Αγίας Παρασκευής Λέσβου, ως και τα ερείπια κλασσικού ναού εις θέσιν Μέση της Περιφερείας Αγ. Παρασκευής ? Λέσβου.
8. Το επί του υψώματος Σέλλες της περιφερείας Σκουτάρου αρχαίον οχυρόν.
9. Η νησίς του Αγίου Ισιδώρου του κόλπου της Γέρας (περιφερείας Λουτρών) με τα επ' αυτής βυζαντινά λείψανα..

γ) Ψαρά
1. Το "Παλαιόκαστρον" (Μαύρη Ράχη) Ψαρών.
2. Η μυκηναϊκή νεκρόπολις εις θέσιν «Αρχοντίκι".

δ) Νάξος
1.Ο προς βορράν της Μητροπόλεως Νάξου, μεταξύ ταύτης και Γρόττας χώρος, τον οποίον καταλαμβάνουν τα ερείπια του στωϊκού κτιρίου ελληνιστικών χρόνων, μήκους εξ Ανατολών προς Δυσμάς εξήκοντα (60) μέτρων.ε) Λήμνος
1. Ο προϊστορικός συνοικισμός της Πολίσχνης [ορθόν: Πολιόχνης], παρά τα Καμίνια.
2. Το Θέατρον της Ηφαιστίας και το
3. Ιερόν των Καβείρων της Χλόης (χώρος).


στ) Δωδεκάνησα.
1. Ο περί το ξενοδοχείον «Ήλιος» εν Ρόδω, χώρος, οριζόμενος ως ακολούθως: από δυσμών δια της οδού Ρήγα Φερραίου, από βορρά δια της οδού Ελ. Βενιζέλου και από ανατολών δια της Λεωφόρου Βασ. Φρειδερίκης, εξαιρουμένων των υπαρχόντων κτιρίων.
2. Ο πέραν της πλατείας Ελευθερίας και μέχρι της παραλίας Λίνδου χώρος, οριζόμενος ειδικότερον ως ακολούθως:
α) Νοτιοδυτικώς: Διά του ορίου της πλατείας Ελευθερίας και της οδού της αγούσης προς το παραλιακόν κέντρον του ΕΟΤ.
β) Δυτικώς: Διά της οδού της αγούσης διά της νοτιοανατολικής πλευράς του οθωμανικού νεκροταφείου 'ΒΑΚΟΥΦ" εις παραλίαν και μέχρι της παραλίας, συνεχιζομένης νοτίως κατευθείαν μέχρι θαλάσσης.
γ) Βορείως: Διά της παραλίας της θαλάσσης
δ) Ανατολικώς: Διά του νοτιοανατολικού άκρου της πλατείας Ελευθερίας προς το ιερόν του εκκλησιδίου του Στρατηλάτου και του όπισθεν του ιερού του Στρατηλάτου δρομίσκου του άγοντος προς ΒΑ διά της ΒΔ και ΒΑ παρυφής του ορίου ιδιοκτησίας Παλλά μέχρι συναντήσεως του άξονος του ρύακος μέχρι της θαλάσσης.
Επίσης αποφασίζει, όπως χαρακτηρισθώσιν ως ιστορικά και διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι κατά περιφερείας :

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
α) Αθήναι.
1. Ο ναϊσκος του Αγίου Γεωργίου "Συκιές" Ηλιουπόλεως Αττικής εντός του οικοπέδου Σκούφη.
β) Βοιωτία:
Τα ερείπια των τειχών της αρχαίας Οινόης μετά του εντός της περιμέτρου των ακαλύπτου χώρου.

ΜΕΓΑΡΙΣ
Το εις θέσιν "Αγία Τριάς" τείχος, παρά την προ των Μεγάρων παραλίαν

ΧΑΛΚΙΣ
1. Η παρά το Οθωμανικόν τέμενος Χαλκίδος κειμένη Τουρκική κρήνη.
2. Το έναντι της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής της Αγ. Παρασκευής Χαλκίδος κειμένου βαπτιστηρίου..

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1. Οι πύργοι
α) Tης Λεβένταινας και β) του Κουντάνη εν Καριταίνη και γ) του Tσικαλιώτη, εν Λεωνιδίω.
2. Το Παλαιοχριστιανικόν υπόγειον λαξευτόν Κοιμητήριον Αγαπίου Μεθώνης, το φερόμενον επ ' ονόματι του Αγίου Ονουφρίου.
3. H Ν.A. των Φιλιατρών επ' υψώματος της βουνοσειράς του Προφήτη Ηλία εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, μετά της περιοχής του.
4. Η εν Λαγκαδίοις παλαιά οικία Δεληγιάννη.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Ιερός Ναός Mητροπόλεως (Yπεραγία Θεοτόκος Σπηλαιώτισσα).
2. Tο κτίριον του Δημαρχείου (17ου αιώνα) και το μνημείον του Mοροζίνη.
3. Tο μεσαιωνικόν φρούριον Γαρδίκι νοτίως του χωρίου Άγιος Mατθαίος.
4. Tο μεσαιωνικόν φρούριον της Κασσιόπης.
5. Ιερά Mονή Παντοκράτορος εις την κορυφήν του Όρους, ής σωζομένη κτητορική πράξις ανάγεται εις τον 14ο αιώνα.
6. Ι. Mονή Yψηλής Θεοτόκου εις Mαγουλάδες.
7. Ιερά Mονή Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσης.
8. Ι. Mονή Πλατυτέρας εν Κερκύρα παρά το προάστειον Mανδούκι.
9. H εν οδώ Φιλελλήνων κτηματολ. O.T. 43/3 τριώροφος παλαιά ενετικών χρόνων οικία, με γλυπτόν λίθινον πλαίσιον της εξωθύρας φέρον λαξευμένην χρονολογίαν 1497 και εκ λίθων προβόλους δύο εξωστών λεπτής τέχνης χρόνων της Aναγεννήσεως
10. Tα ενετικά εν γένει τείχη και οι προμαχώνες επάλξεις, στοαί τα τε παραθαλάσσια και τα εσωτερικά, ήτοι παν κτίσμα των παλαιών οχυρώσεων της πόλεως Κερκύρας.
11. Tο κτίριον του Παλαιού Δικαστηρίου.
12. Tο κτίριον των γυναικείων φυλακών.


ΗΠΕΙΡΟΣ
1. Το ανατολικώς της «Παρηγοριτίσσης» Άρτης ευρισκόμενον Μετόχιον της μονής «Κάτω Παναγιάς».
2. H εν Ιωαννίνοις παραλίμνιος οικία, ιδιοκτησία Aθ. Tσεκούρα, η κειμένη εσωτερικώς της B.Δ. πλευράς του Kάστρου των Ιωαννίνων, παρά την μεγάλην ντόπιαν και γνωστή ως «σπίτι του Πασά Kαλού».


ΣΚΥΡΟΣ
1. Το φρούριον μετά των εντός αυτού κτισμάτων Επισκοπής και ναού Αγίου Γεωργίου καθώς και τα παλαιά τείχη της πόλεως μετά των Πύργων εντός της πόλεως.
2. α) Ναός Παναγίας Λεημονήτρας μετά τρούλου.
β) Ναός της Αγίας Άννης.
γ) Ναός Αγίου Ιωάννου στα Δραμάλια.
δ) Ναός Αγ. Δημητρίου και Αγίας Παρασκευής.
ε) Ναός Αγ. Ιωάννου Φράγκου.
στ) Ναός Παναγίας του Τσελεπή (Αρχοντοπαναγιά).
ζ) Ναός Παναγίας του Θοδωρή (Κατσού).
η) Ναός Ταξιάρχου Σαρούς.
θ) Ναός Αγίας Θεοφανούς.
ι) Ναός Αγίας Τριάδος.
ια) Μονή Αγίου Δημητρίου (εκτός της πόλεως).
ιβ) Ναός Χριστού του Οικονομίδη.
ιγ) Ναός του Προφήτου Ηλιού.
ιδ) Ναός Πέντε Μαρτύρων.
ιε) Ναός Αγίου Ιωάννου (Κοχύλια).
ιστ) Ναός Χριστού του Μίγα.


ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1.Τα σωζόμενα τμήματα των αρχαίων τειχών της Βεροίας.
2.Οι κατά τας εξόδους της Βεροίας προς Πιερίαν αφ' ενός και προς Θεσσαλονίκην αφ' ετέρου Τύμβοι.
3.Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων.
4.Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου Σφηκιάς.
5.Ο Ναός του Αγίου Νικολάου Τριποτάμου.
6.Ο Ναός του Αγίου Αθανασίου Τριποτάμου.

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
A'. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
α) Περιοχή Ιωαννίνων.
1. Σταυρεπίστεγος Bυζαντινός Nαός Tαξιαρχών Kοινότητος Kωστάνιανης.
2. Παλαιόν πανδοχείον (Xάνι) αστικώς αρχιτεκτονικής ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου και Kωνσταντίνου Λάμπρου, κείμενον επί της οδού Kάνιγγγος 1 εν Ιωαννίνοις.

β) Περιοχή Γραμμενοχωρίων.
1. Nαοί μεταβυζαντινών χρόνων Kοινότητος Kληματιάς, της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος (1568), της Kοιμήσεως της Θεοτόκου (1959), του Aγίου Nικολάου.
2. Oχυρόν εις θέσιν Λαμποβίτρια ή εις χείμαρρον Bαρκόν Kοινότητος Γραμμένου.

γ) Περιοχή Zαγορίου.
1. Mονή Bουτσάς και τα παρ' αυτήν ερείπια αρχαίας Aκροπόλεως.
2. Ναός Αγίου Γεωργίου Κοινότητος Μεγάδων και το εντός αυτού ξυλόγλυπτον τέμπλον.
3. Ναός Αγίας Τριάδος Κοινότητας Καβαλλαρίου.
4. Mονή Aγίας Παρασκευής Kοινότητος Mοναστηρίου.

B. EΠΑΡΧΙΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
1. Kαθολικόν Mονής Aγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο Ναός Aγίου Aθανασίου και της Kοιμήσεως της Θεοτόκου μεταβυζαντινών χρόνων, Kοινότητος Kάτω - Mερόπης.

Γ. EΠΑΡΧΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
1. Tοξωτή Γέφυρα Aώου Kονίτσης.
2. Kαθολικόν Mονής Θεοτόκου Zέρμα, Kοινότητος Zέρμας (νυν Πλαγιάς).ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
α) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
1. Σταυρεπίστεγοι ναοί της Kοιμήσεως Θεοτόκου και Αγ. Αθανασίου Kοινότητος Πέντε Eκκλησιών (βυζαντινά).

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
1. Tουρκικών χρόνων φρούριον Πάργας με ερείπια αρχαίας Aκροπόλεως, του Δήμου Πάργας, θολωτός μυκηναΪκός Τάφος παρά την Πάργαν, θέσις Κίπερη, ιδιοκτησία Σταύρου ΣουΪδα.
2. Μεσοπόταμον Φαναρίου : Ιερόν Άδου ( Νεκρομαντείον) επί του λόφου της Μονής Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου, μετοχίου Μ. Σινά, και η ακρόπολις Ξυλοκάστρου, ένθα τα ερείπια της αρχαίας Εφύρας, μετά των περιοχών των.
3. Μονή Ζαλόγκου της περιοχής Κοινότητος Καμαρίνης.
4. Ηρειπωμένην Βυζ. Ναός Παντανάσσης, 5 χιλ. βορείως της Φιλιππιάδος.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
1. Αρχαία τείχη Αμβρακίας (Άρτης) παρά το ριζόκαστρον Αγίας Φανερωμένης εις περιοχήν πλατείας Κρυστάλλη επί της Εθνικής οδού Άρτης ? Αθηνών από οικοπέδου Ζαχαρή και Κατσουράνη μέχρι Αγ. Θεοδώρων και εκείθεν οικίας Τσιρώνη.
2. Οικία λαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονόμου Αριστοτέλους Χριστογεώργου, επί της οδού Βασιλέως Πύρρου 13.
3. Η εν Άρτη παλαιά αστική οικία, ιδιοκτησίας χήρας Αριστοτέλους Χριστογεώργου, κειμένη επί της οδού Βασιλέως Πύρρου 13.


ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νομός Χίου
1. Το φρούριον του Αναβάτου Χίου μετά των εν αυτώ εκκλησιών και λοιπών κτισμάτων με ζώνην προστασίας πέριξ 500 μ.
2. Το εκκλησίδιον του Αγίου Γεωργίου (εν τω νεκροταφείω).
3. Το Κάστρον της Βολισσού Χίου.
4. Η Κρήνη του Μελέτι Πασά.
5. Οι Επάνω Μύλοι (συγκρότημα τεσσάρων ανεμομύλων ιδίας προβλήτος).
6. Μύλοι του Αγίου Μηνά.
7. Η Δημογεροντία (Μεζάς) εν τη αγορά, ως και το μεσαιωνικόν υποστατικόν, μετά των προσκτισμάτων εις την θέσιν Λίμνος.
8. Ο Ναός Αγίας Παρασκευής παρά την Καλλιμασιάν Χίου.
9. Ο παλαιός Ταξιάρχης μετά των προσκτισμάτων του με προστατευτικήν ζώνην 20 μέτρων πέριξ.
10. Ο Άγιος Βασίλειος με προστατευτικήν ζώνην 10 μέτρων πέριξ.
11. Ο Ναός της Υπαπαντής με προστατευτικήν ζώνην 40 μέτρων πέριξ.
12. Ο Άγιος Γεώργιος με προστατευτικήν ζώνην 20 μέτρων πέριξ.
13. Η Αγία Παρασκευή με προστατευτικήν ζώνην 30 μέτρων πέριξ.
14. Ο Άγιος Νικόλαος με προστατευτικήν ζώνην 30 μέτρων πέριξ.
15. Η Ακρόπολις του Αγίου Μάρκου της περιοχής Καρυών Χίου με προστατευτικήν ζώνην 500 μέτρων πέριξ.
16. Βρύση του Πασά της περιοχής του Δήμου Βροντάδου Χίου. Δασκαλόπετρα με προστατευτικήν ζώνην 150 μέτρων.
17. Η Νέα Μονή της Χίου, με χώρον προστασίας 150 μέτρων πέριξ.
18. Ο κεντρικός πύργος του Πυργίου με ζώνην προστασίας την περίμετρο του μεσαιωνικού οικισμού του Πυργίου.

Νομός Λέσβου
1. Το ξυλόγλυπτον τέμπλον, μετά των εικόνων του, του ιερού ναού της Αγίας Τριάδας εις Κλειώ Λέσβου.
2. Το επί της οδού Κιουταχείας αριθμ.12 και 14 εν τω συνοικισμώ Σαβαρλή Μυτιλήνης μωσαϊκόν δάπεδον μετά των συναφών θεμελίων με προστατευτικήν ζώνην πέριξ δύο μέτρων.
3. Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αντίσσης με χώρον προστασίας κατά μεν την δυτικήν πλευράν τα όρια της παρακειμένης πλατείας,κατά δε τας λοιπάς 30 μέτρων πλάτους.
4. Το ξυλόγλυπτον τέμπλον του ιερού Ναού της Θεοτόκου Ερεσού.
5. Τετράγωνος Πύργος υψηλότερον εις την αυτήν θέσιν [Ερεσός, ναός της Θεοτόκου].
6. Τα ερείπια του Παλαιοκάστρου του Σιγρίου (Λέσβου) μετά χώρου προστασίας πέριξ 200 μέτρων.
7. Αι δύο κρήνες της τουρκοκρατίας ( α? επί της οδού Θέμιδος αριθμ. 3 και β? κατά τας συμβολάς των οδών Μιλήτου και Περγάμου αριθ. 31/33.
8. Το εις Άγιον Νικόλαον Σκάλας Παμφίλων Λέσβου ξυλόγλυπτον τέμπλον μετά των 3 εικόνων του ( Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος και Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος), το περιεχόμενον εκ του παλαιού ναού του χωρίου Αγίας Βαρβάρας Λέσβου.
9. Η δίτοξη γέφυρα παρά το χωρίον Παράκοιλα Λέσβου.
10. Κρήνη με όψιν αμφοτέρωθεν εν τω συνοικισμώ Σαβαρλί Λέσβου, λείψανα μεταβυζαντινού κτιρίου εις τον αυτόν Συνοικισμόν. Δύο Κρήνας του Χασάν Πασά, Τζεζαερλή εις Πάμφιλα Λέσβου.Η ενεπίγραφος κρήνη εις το χωρίον Λουτρά Λέσβου.
11. Ο πύργος Φωτιάδη.

NΟΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
1. Οι μύλοι του χωρίου Βάρος.
2. Οι μύλοι του χωρίου Ρωμανού.

ΨΑΡΑ
1. Τα επί της βορείως του λιμένος γλωσσοειδούς προεξοχής αρχοντικά με χώρον προστασίας όλην την μεταξύ λιμένος και Κονακίου χερσόνησον.
2. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας (ερειπωμένος) με χώρον προστασίας 50 μ. πέριξ.
3. Ο Ι. Ναός της Αγίας Παρασκευής (νεκροταφείου) με χώρον προστασίας 100 μ. πέριξ.
4. Ο Ι. Ναός του Αγίου Νικολάου με χώρον προστασίας όλον το βραχώδες ύψωμα εφ' ου έχει ιδρυθή.
5. Ο διπλούς Ναός των Αγίων Σπυρίδωνος και Ιωάννου με χώρον προστασίας 50 μ. πέριξ.
6. Το προς τα Β.Α. του χωρίου εξωκκλήσιον της Αγίας Κυριακής (οικογενείας Παπαμιχάλη) με χώρον προστασίας 100 μ. πέριξ.

ΙΚΑΡΙΑ
1. Ο Βυζαντινός Ναός Αγίας Ειρήνης του χωρίου Κάμπος Ικαρίας.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
1.Το μεσαιωνικόν φρούριον της νήσου Καλάμου Κεφαλληνίας.

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γρεβενά
1. Oι Nαοί Προφήτης Ηλίας, Άγιος Aθανάσιος, Γέννησις Θεοτόκου (Mικρής Παναγίας), Kοίμησις της Θεοτόκου (Mεγάλης Παναγίας), Αγίας Παρασκευής και Mεταμορφώσεως του Σωτήρος εν Σαμαρίνη».

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
Ρόδος
1.Το φρέαρ μετά τόξου της εποχής της Τουρκοκρατίας το κείμενον εντός του παρά τας οδούς Γρηγορίου Ε' Αγίας Αναστασίας και Μ. Μπότσαρη αγρού ιδιοκτησίας Αναστασίας Παπαγεωργίου, ως και το παρ' αυτώ φρέαρ το ευρισκόμενον εντός του κτήματος Μπίλη.


ΚΑΒΑΛΑΣ
1. Ο ναός του Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
"Καμίνια" Ωρωπού (Παλαιορόφου) : Τάφοι
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Ωρωπού

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Aρχαίο νεκροταφείο στη θέση "Επάνω Πέτα" Πέτα
ΑΡΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΕΤΑ
Πέτα

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Aρχαίο νεκροταφείο στη θέση "Πλατύ" Κομποτίου
ΑΡΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
Κομποτίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Aρχαίο νεκροταφείο στο Δημαριό
ΑΡΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Δημαρίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αδόμητος χώρος ΒΔ του οικισμού Λίνδου Ρόδου
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΛΙΝΔΙΩΝ
Λίνδου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη "Καστρί" Βοτονοσίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Βοτονοσίου
Βοτονόσιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη "Καστρί" Κονίτσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη (Πασσαρώνα)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Μεγάλου Γαρδικίου
Μέγα Γαρδίκιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Αγίας Αναστασίας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Αγίας Αναστασίας
Αγία Αναστασία
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Αγίου Δονάτου στη θέση "Αϊδωνίτου" Ζερβοχωρίου
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Ζερβοχωρίου
Ζερβοχώριον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Ανθοχωρίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ανθοχωρίου Μετσόβου
Ανθοχώριον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη αρχαίας Κασσώπης στην Καμαρίνα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Καμαρίνας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Γκούμανης μετά των γύρω τάφων, αρχαία Γιτάνη
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Βρυσέλλας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ακρόπολη Δυμοκάστρου
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Πέρδικας
Αρίλλας
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ακρόπολη Θεριακησίου στη θέση "Καλογερίτσα" ή "Θεσπρωτικό" στην Κοινότητα Θεριακησίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Θεριακησίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη και ίχνη οικισμού στις θέσεις "Καστρί" και "Παλαιάμπελα" Γραμμένου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Γραμμένου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ακρόπολη και Νεκροταφείο στη θέση "Μνήματα" Μπεστιάς
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Μπεστιάς
Μπεστιά
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Καλεντζίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Καλεντζίου
Καλέντζιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Καστρίτσας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
Καστρίτσης
Καστρίτσα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Κληματιάς
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Κληματιάς
Κληματιά
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Κοπάνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοπάνης
Κοπάνη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Ντόλιανης, αρχαία Φανοτή
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
Γεροπλάτανος
Γεροπλάτανος
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ακρόπολη Ξυλοκάστρου (αρχαία Εφύρα) στον Μεσοπόταμο
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Μεσοποτάμου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ακρόπολη Παλιουρής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Παλιούρης
Παλιουρή
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Πολυνερίου ή Κούτσι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ
Αργυροτόπου
Πολυνέριον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στη θέση "Αγιος Ιωάννης" Σιστρουνίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Σιστρουνίου
Σιστρούνιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στη θέση "Γούλα" Παρδαλίτσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΣΕΛΛΩΝ
Παρδαλίτσης
Παρδαλίτσα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στη θέση "Ελληνικόν" Πιστιανών
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Πιστιανών

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στη θέση "Καστρί" Παλαιοχωρίου Μπότσαρη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Παλαιοχωρίου Μπότσαρη

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στη θέση "Κατούνη" ή "Σφίνες" Σκαμνελλίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου
Σκαμνέλλιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στην Κοινότητα Αγίου Μηνά
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Αγίου Μηνά
Άγιος Μηνάς
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στην κορυφή Γραδέτσι Μεγάλης Γότιστας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Μικράς Γότιστας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη στο Γρεβενίτι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Γρεβενιτίου
Γρεβενίτιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Ακρόπολη Φασκομηλιάς
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ
Φασκομηλιάς
Φασκομηλιά
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρόπολη Φιδοκάστρου (Αρχαίος Άμβρακος)
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Ψαθοτοπίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Ακρόπολη Χρυσαυγής (Βέλλιανης), αρχαία Ελαία
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Χρυσαυγής
Χρυσαυγή
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ακρόπολη Ψήνας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Ψήνας
Ψήνα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ανάβατος Χίου: το παλαιό χωριό
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ανάβατου
Ανάβατος
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία ακρόπολη μεταξύ Γουριανών και Ρωμανού
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Γραικικού
Γουριανά
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία ακρόπολη στη θέση "Παλαιοχώρι" - "Τσούκα Παλαιοκάτουνου" Βουργαρελίου
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
Βουργαρελίου
Παλαιοχώριον (Δ.Δ.Βουργαρελίου)
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Τείχη Βεροίας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο νεκροταφείο στον Άγιο Παντελεήμονα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Αγίου Παντελεήμονος
Άγιος Παντελεήμων
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο οχυρό στις Σέλλες
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Πέτρας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικοί Χώροι γύρω από την Ακρόπολη
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αθήναι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Στενημάχου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Παλατιτσίων

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΟΒΡΑ
Τριλόφου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Κοπανού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος "Παραμπέλα"
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργους Ορεστικού
Άργος Ορεστικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος «Καστρί» Ριζοβουνίου (Βατίες)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Θεσπρωτικού

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος «Καστρί» Ριζοβουνίου (Βατίες)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Ριζοβουνίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Αχιλλείου
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Αγίου Αχιλλείου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Ελευθερίου στο Δρέπανο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αναβάτου Ν. Χίου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ανάβατου
Ανάβατος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Βεργίνης

Ισλαμικά Τεμένη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος γύρω από τον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Κωτιλίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Κωτιλίου
Κωτίλιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Μέσων Αγίας Παρασκευής. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής
Μέσα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Ιερού των Καβείρων
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Κοντοπουλίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Λεχαίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
Λεχαίου

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικός χώρος μεταξύ Γκρόττας και Μητροπόλεως Νάξου
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ
Νάξου
Νάξος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης. Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Καμινίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Μαρκέσι" Σκύρου (ερείπια αρχαίου ναού)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση"Κουτσομύτα" ("Ελληνικά μνήματα") στα οικοδομικά τετράγωνα εργατικών κατοικιών 2 και 4 στην Άρτα (τάφοι)
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη νήσο Αγίου Ισιδώρου (προϊστορικά οικιστικά λείψανα κλπ). Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη χερσόνησο Μάνικα Χαλκίδας
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Χαλκιδέων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην Kαστροσυκιά
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Καναλίου
Καστροσυκιά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Καστρί Γοργομύλου
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
Γοργομύλου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Καστρί στον Όρραον* (ερείπια ακρόπολης και οικιών)
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Αμμοτόπου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στους Πύργους Εορδαίας
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΒΕΡΜΙΟΥ
Πύργων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Φιλίππων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίος Οικισμός στο Χόικα
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Χόικας
Χόικα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Βαπτιστήριο στη Χαλκίδα
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Χαλκιδέων
Χαλκίς
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Βίκι Χίου: Λείψανα αρχαίων κτισμάτων παρά τους Αγίους Αποστόλους
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Βικίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Βροντάδος Χίου: Βρύση του Πασά
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Βροντάδου
Βροντάδος
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Δασκαλόπετρα: Ιερό Κυβέλης
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Βροντάδου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Δίτοξη γέφυρα στα Παράκοιλα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Καλλονής

Γέφυρες
Δύο αρχαϊκοί ναοί στην Κλοπεδή Αγίας Παρασκευής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Δύο κρήνες του Χασάν Πασά Τζεζαερλή στα Πάμφιλα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Παμφίλων (Παμφύλλων)
Πάμφιλα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ελευθερούπολη. Ι. Ναός Αγίου Νικολάου.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ελευθερούπολης
Ελευθερούπολις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ενεπίγραφος κρήνη στα Λουτρά
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών
Λουτρά
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Kαστρί (αρχαίας Πανδοσίας) παρά το Kαστρί. Καθορισμός ζώνης προστασίας.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Καστρίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια αρχαίας Ακροπόλης Ρωγών στη Νέα Κερασούντα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Νέας Κερασούντος

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια αρχαίας Ακρόπολης στη θέση "Ζαφοδήμα" "Στίγκια" Αμμουδιάς
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Αμμουδιάς

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια αρχαίας ακροπόλης στην Αγία Κυριακή Πάργας
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας
Αγία Κυριακή
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια αρχαίου οικοδομήματος στο λόφο "Τσουμπάρι" Κορώνης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Κορώνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια Εκκλησίας, υπό την προσωνυμίαν " Άι - Λέος "
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Μεθώνης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Κτιρίων στο Μανδρότοπο Σκανδάλου
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Σκανδάλου
Μανδρότοπος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια νεωσοίκων
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Ψαθοτοπίου

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Ερείπια Παλαιοκάστρου στο Σιγρί
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Σιγρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ερείπια ρωμαϊκής Φωτικής στην Κρυσταλλοπηγή
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Κρυσταλλοπηγής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια ρωμαϊκού υδραγωγείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Αγίου Γεωργίου

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια ρωμαϊκών λουτρών στις Μπενίτσες.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
Μπενιτσών
Μπενίτσαι
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερείπια ρωμαϊκών χρόνων στη "Μαργαρώνα "
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρεβέζης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Θέατρο αρχαίας Ηφαιστείας
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Κοντοπουλίου

Θέατρα / Ωδεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτός μυκηναϊκός τάφος στη θέση "Κίπερη" Πάργας
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ι. Μονή "Παντοκράτορα στο Όρος" στην κορυφή του όρους Παντοκράτορα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΘΙΝΑΛΙΟΥ
Πεταλείας
Στρινύλας
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Δημητρίου στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Ζαλόγγου στην Καμαρίνα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Καμαρίνας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσας
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Λακώνων
Παλαιοκαστρίτσα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Παντανάσσης
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Παντανάσσης

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Πλατυτέρας στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Υψηλής Θεοτόκου στους Μαγουλάδες
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΩΝ
Μαγουλάδων
Μαγουλάδες
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Άννης στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Θεοφανούς στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στη Σαμαρίνα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
Σαμαρίνας
Σαμαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του στην Κλειώ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Κλειούς
Κλειώ
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στη Σαμαρίνα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
Σαμαρίνας
Σαμαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στις Πέντε Εκκλησιές
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πέντε Εκκλησιών
Πέντε Εκκλησίαι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου και Αγίας Παρασκευής στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου (Κοχύλια)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Άντισσα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Άντισσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου στα Δραμάλια
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Φράγκου στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χριστοφόρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Φιλιατρών
Φιλιατρά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου (Μικρής Παναγίας) στη Σαμαρίνα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
Σαμαρίνας
Σαμαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλης Παναγίας) στη Σαμαρίνα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
Σαμαρίνας
Σαμαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στις Πέντε Εκκλησιές
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πέντε Εκκλησιών
Πέντε Εκκλησίαι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στο Γλυκύ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Γλυκής
Γλυκή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σαμαρίνα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
Σαμαρίνας
Σαμαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μητροπόλεως (Υπεραγία Θεοτόκος Σπηλαιώτισσα) στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Λεημονήτρας στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας του Θοδωρή (Κάτσου) στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Τσελεπή (Αρχοντοπαναγιά) στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Πέντε Μαρτύρων στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Προφήτη Ηλία στη Σαμαρίνα
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
Σαμαρίνας
Σαμαρίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Προφήτου Ηλιού στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιάρχου Σαρούς στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Χριστού του Μίγα στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Χριστού του Οικονομίδη στη Σκύρο
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής παρά την Καλλιμασιά Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ
Καλλιμασιάς
Καλλιμασιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιδιοκτησίαι, προσκείμεναι προς τον Κεραμεικό
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αθήναι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιερό του Άδη (Νεκρομαντείο) επί του λόφου της Mονής Tιμίου Προδρόμου Μεσοποτάμου
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Μεσοποτάμου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερόν Ιτωνίας Αθηνάς Φίλιας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Φιλίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονής Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Κάτω Μερόπη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΆΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Κάτω Μερόπης
Κάτω Μερόπη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονής Θεοτόκου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ
Πλαγιάς
Πλαγιά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καλαμίτσα. Ο χώρος της αρχαίας πόλεως Αντισάρας.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Καρυές Χίου: Ακρόπολη Αγίου Μάρκου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καρυών
Καρυαί
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρο Βολισσού Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΜΑΝΗΣ
Βολισσού
Βολισσός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κάστρο στα Ιωάννινα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ιωαννιτών
Ιωάννινα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Κάστρα / Φρούρια
Κεντρικός πύργος Πυργίου Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου
Πυργίον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Κοντάτες Σκιαδά : Αρχαίοι τάφοι
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Σκιαδά
Κοντάτες
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κρήνη στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη του Μελέκι Πασά
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίου
Χίος
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη Τουρκοκρατίας στη συμβολή των οδών Μιλήτου και Περγάμου 31-33 στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη Τουρκοκρατίας στην οδό Θέμιδος 3 στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κτίριο Γυναικείων Φυλακών στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Κτίριο Δημαρχείου και μνημείο Μοροζίνη στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Κτίριο Παλαιού Δικαστηρίου στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Κτίριο στην οδό Βασιλέως Πύρρου 13 στην Άρτα, ιδ. κληρονόμου Αριστοτέλους Χριστογεωργίου. Αποχαρακτηρισμός
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Φιλελλήνων 16 στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αστικά Κτίρια
Κτίσμα ύστερης αρχαιότητας στους Πύργους Θερμής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα Αδριανείου Υδραγωγείου
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΣυστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως στη θέση "Γκαμήλι" Κορώνης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Κορώνης

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα αρχαίου κτίσματος παρά τους Αγίους Αναργύρους
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Κώμης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα κλασικού κτίσματος στην περιοχή Μακάρων - Άγρας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα μεταβυζαντινού κτιρίου στο Σαβαρλί
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης

Αστικά Κτίρια
Λείψανα οικήματος (οικίσκος Σαραντή) στο Βεργατσίλι
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λείψανα ρωμαϊκού υδραγωγείου Νικοπόλεως στη θέση "Βόιδι" Θεσπρωτικού
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Θεσπρωτικού

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λιμένας Θάσου. Αρχαία πόλις Θάσου.
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ

Θάσου

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μακεδονικοί Τάφοι και Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Λευκαδίων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Μαύρη Ράχη Ψαρών
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ


Ψαρά
Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μεγάλη Τούμπα στην Κοιλάδα
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κοιλάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλη Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Αγίου Δημητρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεγάλο Νησί (Γαλάνης) Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου
Γαλάνιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μεσαιωνικό Υποστατικό στη θέση Λίμνος Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίου

Αγροτική Οικονομία
Βοηθητικοί Χώροι
Μεσαιωνικό Φρούριο "Γαρδίκι" στον Άγιο Ματθαίο
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Αγίου Ματθαίου
Άγιος Ματθαίος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μεσαιωνικό Φρούριο Κασσιόπης
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
Κασσιόπης
Κασσιόπη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μεσαιωνικός πύργος στην Ερεσό
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Ερεσού
Ερεσός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Μεστά Χίου: Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών
Μεστά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μεστά Χίου: Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών
Μεστά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μεστά Χίου: Ι. Ν. Υπαπαντής
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών
Μεστά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μεστά Χίου: Παλαιός Ταξιάρχης
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών
Μεστά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μεταβυζαντινό Τείχος (α' ήμισυ 19ου αιω.)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων
Αγία Τριάς
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μετόχι "Κάτω Παναγιάς" στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μικρή Τούμπα στον Άγιο Δημήτριο
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Αγίου Δημητρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μοναστηριακό συγκρότημα Νέας Μονής Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Καρυών
Νέα Μονή
Συστήματα Ύδρευσης
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Βοηθητικοί Χώροι
Κρήνες
Πύργοι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μοναστηρίου
Μοναστήριον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Βουτσά (Κοίμηση Θεοτόκου) στο Γρεβενίτι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Γρεβενιτίου
Γρεβενίτιον
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Μυκηναϊκή νεκρόπολη
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκοί τάφοι στη θέση "Κούκος" Μακάρων Άγρας. Ζώνη Α΄ αδόμητης προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μύλοι του Αγίου Μηνά
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Νεοχωρίου
Μονή Αγίου Μηνά
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Ναγός Χίου: Αρχαιολογικός χώρος
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Καρδαμύλων
Ναγός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϊσκος Αγίου Γεωργίου "Συκιές"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Ειρήνης Κάμπου Ικαρίας
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΕΥΔΗΛΟΥ
Φραντάτου
Κάμπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Καβαλλαρίου
Καβαλλάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Τριποτάμου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου στην Κάτω Μερόπη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΆΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Κάτω Μερόπης
Κάτω Μερόπη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Νεγάδων
Νεγάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Παλατιτσίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
Σφηκιάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Κληματιάς
Κληματιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Τριποτάμου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου στο Σκαμνέλλι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Σκαμνελλίου
Σκαμνέλλιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αρείου Διός στην Κοινότητα Ροδοτοπίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Ροδοτοπίου
Ροδοτόπιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοίμησης Θεοτόκου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Κληματιάς
Κληματιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στην Κάτω Μερόπη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΆΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Κάτω Μερόπης
Κάτω Μερόπη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Κληματιάς
Κληματιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ταξιαρχών
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Κωστάνιανης
Κωστάνιανη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Νεκροταφείο "Μπαλάσκανη" στο Παλιόκαστρο Μαργαριτίου
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
Μαργαριτίου
Παλαιόκαστρον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο Γκούμανης
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ
Σμέρτου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο Γκούμανης
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Τρικορύφου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο Γκούμανης
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Βρυσέλλας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο στα Σεριζιανά
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Σεριζιανών
Σεριζιανά
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο στη θέση "Βούρι" Αρτοπούλας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΣΕΛΛΩΝ
Αρτοπούλας
Αρτοπούλα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο στη θέση "Γκούτρα" Παλαιοχωρίου Μπότσαρη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Παλαιοχωρίου Μπότσαρη

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο στη θέση "Καραούλη Τοκαίων" Αλεποχωρίου Μπότσαρη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αλεποχωρίου Μπότσαρη
Αλεποχώριον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νεκροταφείο στη θέση "Σπιτοτόπι" Αλεποχωρίου Μπότσαρη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αλεποχωρίου Μπότσαρη
Αλεποχώριον
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ο εν θέσει Κρεπενή Αρχαιολογικός Χώρος
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ
Μαυροχωρίου
Κρεπενή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως
Νικόπολις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μύτικα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ο χώρος περί το ξενοδοχείον "Ήλιος" οριζόμενος από τις οδούς Ρήγα Φερραίου, Ελ. Βενιζέλου και Λεωφ. Βασ. Φρειδερίκης
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
Ρόδου
Ρόδος
Αστικά Κτίρια
Οι μύλοι στο Ρωμανό
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Ρωμανού
Ρωμανόν
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Οι μύλοι στον Βάρο
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΑΤΣΙΚΗΣ
Βάρους
Βάρος
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Οικοδόμημα στη θέση "Μυλωνά" Παρδαλίτσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΣΕΛΛΩΝ
Παρδαλίτσης
Παρδαλίτσα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ολόκληρος η περιοχή Παλαιάς Μονεμβασίας - μετά του Κάστρου της Μονεμβασίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μονεμβασίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Όρμος Ναυαρίνου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Πύλος
Φυσικοί Χώροι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οχυρό Λαμποβίτρια στην Κοινότητα Γραμμένου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Γραμμένου
Γραμμένον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Οχυρώσεις της πόλεως της Κέρκυρας
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Παλαιά οικία Δεληγιανναίων στα Λαγκάδια
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
Λαγκαδίων
Λαγκάδια
Αστικά Κτίρια
Παλαιοχριστιανικό Υπόγειο Κοιμητηρίου Αγαπίου Μεθώνης (Αγίου Ονουφρίου)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Μεθώνης
Μεθώνη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Πανδοχείο (Χάνι) Λάμπρου.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ιωαννιτών
Ιωάννινα
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια
Περιοχή Επισκοπής
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
Επισκοπής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Περιοχή Ερειπίων Βασιλικής ("Χάλασμα") στη Χρυσαυγή
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Χρυσαυγής
Χρυσαυγή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Περιοχή Ωρωπού (Παλαιορόφου) : Ερείπια αρχαίας ακρόπολης (Ελάτεια)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Ωρωπού

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Πηγάδι σε κτήμα στη Ρόδο, ιδ. Μπίλη
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
Ρόδου
Ρόδος
Συστήματα Ύδρευσης
Πηγάδι σε κτήμα στην οδό Γρηγορίου Ε', Αγίας Αναστασίας και Μ. Μπότσαρη στη Ρόδο, ιδ. Αναστασίας Παπαγεωργίου
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
Ρόδου
Ρόδος
Συστήματα Ύδρευσης
Πολυγωνικός περίβολος ("Καλόκτιστο") στην Άγρα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Λυκόγιαννης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Συνοικισμοί Μεγάλης και Μικράς Τούμπας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Νέας Νικομηδείας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός "Μικρό Νησί" Ακρινής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός Φίλιας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Φιλίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Συνοικισμός
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Αρμενοχωρίου
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αρμενοχωρίου
Αρμενοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Νησί Εκκλησίας
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ
Βεγόρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Σερβίων
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ
Σερβίων
Σέρβια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός συνοικισμός Τσαΐρια Εκκλησίας
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ
Βεγόρων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πυργί Χίου: Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου
Πυργίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πυργί Χίου: Ι. Ν. Αγίου Νικολάου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου
Πυργίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πύργος Κουντάνη στην Καρίταινα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καριταίνης
Καρίταινα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος Λεβένταινας στην Καρίταινα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καριταίνης
Καρίταινα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος Τσικαλιώτη στο Λεωνίδιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Λεωνιδίου
Λεωνίδιον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος Φωτιάδη στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Ριζά : Μεσαιωνική Ακρόπολη Ρηνιάσας
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Ριζών

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ριζοβούνι : Λείψανα ρωμαϊκού υδραγωγείου Νικοπόλεως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Ριζοβουνίου

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ρωμαϊκή έπαυλη (;) στη Στρογγυλή
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Στρογγυλής
Στρογγυλή
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Σπίτι του "Πασά Καλού"
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ιωαννιτών
Ιωάννινα
Αστικά Κτίρια
Στεφάνη : Ερείπια ρωμαϊκού υδραγωγείου
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Στεφάνης

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Συγκρότημα αναλημμάτων κοντά στο Καλόκτιστο Άγρας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τα ερείπια των τειχών της αρχαίας Οινόης
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Σχηματαρίου
Οινόη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ταφικά Μνημεία στα "Μάρμαρα" Ζερβοχωρίου
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Ζερβοχωρίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τάφοι στα Πιστιανά
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Πιστιανών

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τάφοι στη θέση "Άγιος Γεώργιος" Παρδαλίτσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΣΕΛΛΩΝ
Παρδαλίτσης
Παρδαλίτσα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τάφοι στη θέση "Κουτσομύτα" ("Ελληνικά μνήματα") Άρτας
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τάφοι στη θέση "Ρόγκι" Ρωμανού
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Ρωμανού

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τείχη Αμβρακίας κοντά στο Ριζόκαστρο Αγίας Φανερωμένης
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τείχος Παλιοκάστρου στη Μόρφη Σπαθαραίων
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
Σπαθαραίων
Μόρφιον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήμα της πόλης του Ναυπλίου μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και της θέσης "Πέντε Αδέλφια"
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Ναυπλιέων
Ναύπλιον
Οικιστικά Σύνολα
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο εις Άγιον Νικόλαον Σκάλας μετά των 3 εικόνων του
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Παμφίλων (Παμφύλλων)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ι. Ναού Θεοτόκου Ερεσού
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Ερεσού
Ερεσός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Το τείχος του Ισθμού (Εξαμίλλιον) μετά του συναφούς Ιουστινιάνειου φρουρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Ισθμίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Το φρούριο Σκύρου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ


Σκύρος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αστικά Κτίρια
Κάστρα / Φρούρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κέντρα Διοίκησης
Εκκλησιαστική Διοίκηση
Το φρούριο, με λείψανα αρχαίας ακρόπολης στην Πάργα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας
Πάργα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τοξωτή Γέφυρα Αώου Κονίτσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κονίτσης

Γέφυρες
Τουρκική κρήνη στη Χαλκίδα
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Χαλκιδέων
Χαλκίς
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Τρίκαστρο : Ερείπια αρχαίας Ακροπόλεως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Τρίκαστρον

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τύμβοι
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Φρούριο Αγίας Ελένης στην Αμμουδιά
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Αμμουδιάς

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριο Ηγουμενίτσας
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
Ηγουμενίτσης
Ηγουμενίτσα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριο Καλάμου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριο στη θέση "Βάτιστα" Αχλαδεών
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αχλαδεών
Αχλαδέαι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριο στη θέση "Ντομπλίρου" Καταμάχης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΣΕΛΛΩΝ
Καταμάχης
Καταμάχη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριο στην Κάτω Μουσιωτίτσα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μουσιωτίτσης
Κάτω Μουσιωτίτσα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Χίος: Δημογεροντία (Μεζάς)
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίου

Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Χίος: Επάνω Μύλοι
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίου
Χίος
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Χώρος περί το ναΰδριο Αγίου Βασιλείου στο Μεσολόγγι
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μεσολογγίου
Μεσολόγγιον
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ψαρά: Διπλός Ναός Αγίων Σπυρίδωνος και Ιωάννου
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ψαρά: Εξωκκλήσι Αγίας Κυριακής
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ψαρά: Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής (νεκροταφείου)
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ψαρά: Ι. Ν. Αγίας Σοφίας
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ψαρά: Ι. Ν. Αγίου Νικολάου
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ψαρά: Τα αρχοντικά επί της γλωσσοειδούς προεξοχής βορείως του λιμένος.
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΑρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Ψηφιδωτό δάπεδο ελληνιστικής οικίας στην οδό Κιουταχείας 12 - 14 στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ψηφιδωτό δάπεδο στη θέση "Αγία Θεοδώρα" Συκεών
ΑΡΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΡΑΧΘΟΥ
Συκεών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ψηφιδωτό δάπεδο στη θέση "Παλαιοκκλήσι" Κωστακιών
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Κωστακιών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου