Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/21358/921/9-3-2006 - ΦΕΚ 338/Β/21-3-2006
Τίτλος ΦΕΚ Έγκριση της μερικής τροποποίησης της υπ? αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/Φ12/20984/1162/ 28-4-1995 υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι όροι χρήσεις γης στην Ζώνη Α΄ του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης.
Κείμενο
Τροποποιούμε μερικώς την υπ? αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ Α1/Φ12/20984/1162/28.4.1995 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 427/Β΄/17.5.1995) με την οποία καθορίστηκαν οι χρήσεις γης στη θεσμοθετημένη, με την υπ? αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ Α1/Φ12/23196/1 180/28.1.1992 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 98/Β΄/14.2.1992), Ζώνη Α΄ του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης ως εξής:
«Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών. Επιτρέπονται η συντήρηση, οι εργασίες βελτίωσης και επισκευής των υφισταμένων οδών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Κατ?εξαίρεση είναι δυνατή η διαπλάτυνση των υφισταμένων οδών, εφόσον δεν τίθεται θέμα άμεσης ή έμμεσης βλάβης επί αρχαιοτήτων», ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δωδώνης
Δωδώνη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Οι όροι χρήσεις γης στην Ζώνη Α΄ του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δωδώνης
Δωδώνη
Αρχαιολογικές Θέσεις