Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 25666/984/30-5-1957 - ΦΕΚ 184/Β/8-7-1957
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής.
Κείμενο
Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους τας κάτωθι περιοχάς του Νομού Αττικής:
1) Αρχαιολογικόν Χώρον Ελευσίνος.
Α) Ολόκληρον την προς τον αρχαιολογικόν χώρον πλευράν της οδού Νικολαϊδου, ήτις βαίνει κατά την νότιαν περιοχήν αυτού.
Β) Την προς βορράν του Αρχαιολογικού χώρου περιοχήν και μέχρι 200 μέτρων από του φυλακίου και του συρματοπλέγματος.
2) Την περί τον αρχαιολογικόν χώρον του ιερού της Αφροδίτης κατά την Ιεράν Οδόν προς Ελευσίνα και δη εις απόστασιν 58 μεν μέτρων προς δυσμάς 100 δε μέτρων προς βορράν και 100 μέτρων προς ανατολάς.
3) Την περί την αρχαίαν γέφυραν του Ελευσινίου Κηφισσού περιοχήν προς βορράν αυτής μέχρι της οδού και εκ δυσμών και νότου και ανατολών εις απόστασιν 50 μέτρων από της γέφυρας
4) Oλόκληρον την περιοχήν της χερσονήσου του Αγίου Κοσμά παρά το αεροδρόμιοντου Ελληνικού.
5) Τον περί τον λεγόμενον βωμόν της Αρτέμιδος επί χερσονήσου Καβούρι χώρον εις απόστασιν 100 μέτρων απ' αυτού.
6) Τον περί τον Ναόν του Απόλλωνος Ζωστήρος εν τω Λαιμώ της Βουλιαγμένης χώρον και εις απόστασιν 100 μέτρων γύρωθεν τούτου.
7) Τον προς δυσμάς και ανατολάς και βορράν χώρον περί τον ναόν της Αθηνάς Σουνιάδος μέχρι της θαλάσσης και μέχρι της διακλαδώσεως της δημοσίας οδού προς βορράν.
8) Ολόκληρον τον λόφον του Θορικού μέχρι των προπόδων αυτού.
9) Τον χώρον τον περί τους πλυνούς της Αγριλέζας Λαυρίου εις απόστασιν 300 μέτρων από των σωζομένων ερειπίων.
10) Την περιοχήν της Βραυρώνος 100 μ. πέριξ της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής και 200μ. πέριξ του ναού της Αρτέμιδος μετά του υπέρθεν λόφου ένθα η προϊστορική Ακρόπολις.
11) Τον περί τον προσφάτως αποκαλυφθέντα ναόν της Αρτέμιδος Ταυροπόλου εις Αλάς Αραφηνίδας Λούτσας εις ακτίνα 200 μέτρων απ' αυτού.
12) Ολόκληρον την περιοχήν της Χαμολιάς νοτίως της Βραυρώνος εις ακτίνα 300 μέτρων από του φρέατος Βρωμοπούσι και μέχρι της θαλάσσης.
13) Τον περί τον νεολιθικόν οικισμόν Ν. Μάκρης χώρον ανατολικώς της κωμοπόλεως εις ακτίνα 100 μεσογείως μέτρων και μέχρι της θαλάσσης.
14) Τον περί τον Τύμβον του Μαραθώνος χώρον εις ακτίνα 300 μέτρων απ' αυτού.
15) Την αρχαίαν Ακρόπολιν του Μαραθώνος επί του βουνού "Αγριλίκι" εις ακτίνα 300 μέτρων από των προπόδων.
16) Τον περί το Ηράκλειον του Μαραθώνος χώρον εις θέσιν Βρανά εις απόστασιν 500 μέτρων πέριξ των ερειπίων.
17) Τον περί την πηγήν της "Καλλοπούλας" εις τους πρόποδας του Υμηττού χώρον εις ακτίνα 50 μέτρων.
18) Τον λόφον "Κοτρώνι" παρά την λίμνην του Μαραθώνος όπου η αρχαία Αφίδνα μέχρι των προπόδων.
19) Την περί το Αμφιαράειον του (Καλάμου) Ωρωπού περιοχήν εις ακτίνα 500 μέτρων από του ιερού.
20) Τον περί την πηγήν "Γέρακα" χώρον εις ακτίνα 200 μέτρων από βορρά και ανατολών και μέχρι του χωρίου από των λοιπών πλευρών όπου τοποθετείται το μήπω ανασκαφέν ιερόν της Παλληνίδος Αθηνάς.
21) Τον περί το σπήλαιο του "Νταβέλη" και μέχρι του αποκαλυφθέντος Νυμφαίου επί του Πεντελικού όρους χώρον και εις απόστασιν 300 μ. εκατέρωθεν της γραμμής ταύτης προς προστασίαν των αρχαίων λατομείων.
22) Τον περί το αρχαίον θέατρον "του Διονύσου" προς τας βορείους κλιτύς του Πεντελικού χώρον και εις απόστασιν 200 μ. από των σωζομένων λειψάνων.
23) Τον λόφον της Κάζας των αρχαίων Ελευθερών εις απόστασιν 300 μέτρων από των προπόδων.
24) τον λόφον των Αιγοσθένων παρά τον λιμένα "Πόρτο Γερμενό" μέχρι των προπόδων και την περιοχήν προς δυσμάς τούτου μέχρι της θαλάσσης.
25) Τον περί τον ναόν της Αφαίας της Αιγίνης χώραν εις ακτίνα 500 μέτρων από του ναού.
26) Τον Λόφον "Κολώνα" παρά την πόλιν της Αιγίνης, ένθα ο ναός της Αφροδίτης και εις ακτίνα 300 μέτρων από των σωζομένων ερειπίων.
27) Τον παρά την παραλίαν των Μεγάρων λόφον " Κάστρο " την αρχαίαν Μινώαν μέχρι των προπόδων και της θαλάσσης.

Κ.Ν. 5351/ 1932, άρθρον 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2011
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία Ακρόπολις Μαραθώνος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Μαραθώνος

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Αφίδνα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Καπανδριτίου
Λίμνη Μαραθώνος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Μινώα
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μεγαρέων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίες Ελευθερές
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΟΙΝΟΗΣ
Οινόης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Αιγοσθένων
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΒΙΛΙΩΝ
Βιλίων
Αιγόσθενα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός Χώρος Βραυρώνας
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΑκροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος γύρω από το ναό της Αφαίας
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Ελευσίνος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Θορικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αγριλέζα Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερόν Παλληνίδος Αθηνάς
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑ
Γέρακα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Λόφος "Κολώνα"
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Απόλλωνος Ζωστήρος και Χώρος περί τον Ναόν
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ταυροπόλου Αρτέμιδος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Αρτέμιδας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Περιοχή Αμφιαραείου Ωρωπού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου

Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Περιοχή αρχαίας γέφυρας
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Ελευσίνος

Γέφυρες
Αρχαιολογικές Θέσεις
Περιοχή Χαμολιάς μέχρι θαλάσσης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


Χαμολιά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Πηγή Καλλοπούλας
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΣυστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χερσόνησος Αγίου Κοσμά
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ελληνικού

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χώρος Ιερού Αφροδίτης
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΑρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Χώρος περί το αρχαίο θέατρο "Διονύσου"
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Θέατρα / Ωδεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χώρος περί το Ηράκλειον Μαραθώνος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Μαραθώνος
Βρανάς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χώρος περί το σπήλαιον "Νταβέλη"
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Πεντέλης

Φυσικοί Χώροι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Χώρος περί τον νεολιθικόν οικισμόν Ν. Μάκρης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Νέας Μάκρης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Χώρος περί τον Τύμβον Μαραθώνος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Μαραθώνος

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χώρος περί του Βωμού Αρτέμιδος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι