Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/37634/2180/2-8-1995 - ΦΕΚ 739/Β/28-8-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για λόγους προστασίας του κηρυγμένου με την αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35117/2019/2-8 -1995 (ΦΕΚ 738/Β/28-8-1995) Υπουργική Απόφαση, αρχαιολογικού χώρου Βεργίνας, Νομού Ημαθίας, καθορίζουμε Ζώνες Α και Α1 απολύτου προστασίας, αδόμητες, όπως παρακάτω:
1) Ως Ζώνη Α, αδόμητη, απολύτου προστασίας οριοθετείται η περιοχή που στο αντίστοιχο φύλλο χάρτου κλίμακας 1:50.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση περικλείεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...80,81,82,83,1 και περιλαμβάνει την ακρόπολη και την κλασική και ελληνιστική πόλη των Αιγών, τη ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική φάση της ίδιας πόλης, την εκτεταμένη νεκρόπολη, που εκτείνεται μεταξύ των κοινοτήτων Βεργίνας και Παλατιτσίων, τα οικοδομήματα, που βρίσκονται βόρεια της Ακρόπολης και τα νεκροταφεία και τους οικισμούς που εκτείνονται στις πλαγιές των Πιερίων στα νότια και δυτικά της κοινότητας Βεργίνας και στον κάμπο βόρεια του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από τη Βέροια στη Μελίκη.
ΙΙ) Ως Ζώνη Α1, αδόμητη, απολύτου προστασίας οριοθετείται η περιοχή που στο αντίστοιχο φύλλο χάρτου κλίμακος 1:50.000, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, περικλείεται από τα σημεία 84,85,86,87,88, 89,90...105,106,107,108,84 σημεία 84,85,86,87,88,89,90...105,106,107,108,84.
Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στη θέση Ξηροκαμπος, κοντά στον Αλιάκμονα, στα βόρεια της κοινότητας Βεργίνας, και περιλαμβάνει τον προϊστορικό οικισμό της πρώιμης χαλκοκρατίας, νεκροταφείο της πρώιμης εποχής του σιδήρου και νεκροταφείο κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.
Στις ζώνες Α και Α1 απαγορεύεται η δόμηση, η διάνοιξη δρόμων, οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, οιασδήποτε μορφής εκσκαφική εργασία και συναφείς εργασίες.
Επιτρέπεται μόνο η κατά προορισμό χρήση γης, δηλαδή η γεωκτροφική, και συγκεκριμένα τα εξής:
1. Όλες οι ανοικτές καλλιέργειες και οι δενδροκαλλιέργειες, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Εφορειών Αρχ/των, που θα ελέγχουν την εκσκαφή κατά την τοποθέτηση δενδρυλίων και θα καθορίζουν την επιτρεπόμενη απόσταση από τα ορατά αρχαία μνημεία, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των 50 μέτρων.
2. Η βοσκή.
3. Οι γεωτρήσεις σε απόοσταση όχι μικρότερη των 50μ. από κάθε ορατό σημείο των αρχαίων μνημείων και μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Εφορειών Αρχ/των.
4. Η άρδευση με σωλήνες υπέργειους ή καταχωμένους στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, η τοποθέτηση των οποίων θα γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων Εφορειών Αρχ/των.
5. Η δασική εκμετάλλευση. Οι υφιστάμενες δασικές εκτάσεις θα διατηρήσουν το χαρακτήρα τους.
Για όλα τα έργα που πρόκειται να γίνουν στις Ζώνες Α και Α1, καθώς και για την τροποποίηση, επισκευή ή συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κτισμάτων, θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Εφορειών Αρχ/των.
Από τις Ζώνες Α και Α1 εξαιρέθηκαν οι οικισμοί Βεργίνας και Παλατιτσίων.
Τα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α και Α1 αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες συντεταγμένων.
Τα σημεία 45,46,47,48,49,50,51,52,53,5444,55,56,57,58,59,60, που οριοθετούν τμήμα της Ζώνης Α, αντιστοιχούν στα δυτικά όρια του σύγχρονου οικισμού Παλατιτσίων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο ΦΕΚ 1090/Δ/ 12.11.1986.
Τα σημεία 83,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, που οριοθετούν επίσης τμήμα της ζώνης Α, αντιστοιχούν στα ανατολικά και νότια όρια του σύγχρονου οικισμού Βεργίνας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο ίδιο ΦΕΚ (1090/Δ/12.11.1986)".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Για τις συντεταγμένες ανατρέξτε στο πρωτότυπο ΦΕΚ.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Παλατιτσίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Βεργίνης

Ισλαμικά Τεμένη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι