Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003 - ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003
Τίτλος ΦΕΚ Ορισμός όρων άσκησης υποβρύχιων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσαεπισκόπησης του βυθού, κατ? εφαρμογή του άρθρου15, παρ.3, του Ν. 3028/2002 ?Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς?.
Κείμενο
Ορίζουμε τους όρους άσκησης υποβρυχίων δραστηριοτήτων με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, κατ? εφαρμογή του άρθρου 15, παραγράφου 3, του Ν. 3028/2002 ? για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει τηςΠολιτιστικής Κληρονομιάς?, ως ακολούθως:

Οι υποβρύχιες δραστηριότητες με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού, σε θαλάσσιες περιοχές, λίμνες και ποταμούς της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται να ασκούνται στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσης με τους παρακάτω όρους:
α) Σε περίπτωση εντοπισμού Αρχαιοτήτων πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού είτε η πλησιέστερη αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Β) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων απαγορεύεται η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, μετακίνηση ή ανέλκυσή τους.
Γ) Δεν επιτρέπεται από τους καταδυόμενους η χρήση ανιχνευτών μετάλλων και ηλεκτρονικών συστημάτων εντοπισμού μετάλλων στο βυθό, όπως και η ύπαρξή τους εντός των σκαφών που χρησιμοποιούν.
Δ) Παράβαση των όρων των προηγουμένων εδαφίων συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 73 του Ν. 3028/2002. Οι περιοχές στις οποίες ασκούνται οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 της παρούσης, ορίζονται ως εξής:
NOMOΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ:
α) Ανατολικά του Ακρωτηρίου Στενό η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π1 και τη γραμμή αιγιαλού της νήσου Κάπαρι, τα δε Π1, Π2, Π3,Π4, Π5 έχουν συντεταγμένες:

Σημείο Χ Ψ Ψ1
Π1 -18270 12980
Π2 -17880 12820
Π3 -17960 12575
Π4 -18220 12480
Π5 -18440 12685
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ ΥΔΡΑ 7410/3.
β) Πλησίον της Βαθειάς Λάκκας και δυτικά του ακρ. Κόρακας η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημείαΑ1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α1 όπου η γραμμή Α5 Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Α1 9450 11090
Α2 9470 10900
Α3 10345 10930
Α4 10630 10970
Α5 10675 11170
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ ΣΠΕΤΣΑΙ 7318/4.

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
α) Από Καβούρι έως Λεγραινά οι περιοχές πού περικλείονται από τα σημεία:
α1) Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14Α15 Α16 Α17 Α18 Α19 Α1 όπου η γραμμή Α19 Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7,Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ
Α1 -18620 7040 Α11 -16795 4950
Α2 -18725 7270 Α12 -16675 6350
Α3 -19035 7275 Α13 -16590 6345
Α4 -19195 6970 Α14 -16115 4935
Α5 -19010 6695 Α15 -15605 4935
Α6 -17595 6720 Α16 -15455 5215
Α7 -17530 6330 Α17 -14920 5270
Α8 -18080 6080 Α18 -14470 6245
Α9 -18055 5730 Α19 -14665 6305
Α10 -17415 4980
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ. 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙΟΝ 6465/7,8.
α2) Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 Β10 Β11 Β12 Β13 Β14Β15 Β16 Β17 Β18 Β19 Β20 Β21 Β22 Β23 Β24 Β25 Β26 Β27 Β28 Β29 Β30 Β31 Β32 Β33 Β34 Β35 Β36 Β37 Β38 Β39 Β40 Β41 Β1 όπου η γραμμή Β41 Β1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11,Β12, Β13, Β14, Β15, Β16, Β17, Β18, Β19, Β20, Β21, Β22,Β23, Β24, Β25, Β26, Β27, Β28, Β29, Β30, Β31, Β32, Β33, Β34, Β35, Β36, Β37, Β38, Β39, Β40, Β41 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1
Β1 -13210 7525 Β11 -8910 5275
Β2 -13380 7425 Β12 -8885 4600
Β3 -12760 6365 Β13 -8250 4510
Β4 -11755 6410 Β14 -8280 4150
Β5 -11645 6865 Β15 -7555 4015
Β6 -11275 6855 Β16 -7570 3435
Β7 -10935 6420 Β17 -7385 3380
Β8 -11135 6195 Β18 -7490 2435
Β9 -11090 5830 Β19 -7310 2275
Β10 -10355 5785 Β20 -7115 2275

Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ
Β21 -6680 2835 Β31 -6055 -1045
Β22 -6095 2340 Β32 -6255 -1180
Β23 -6165 1315 Β33 -6150 -1425
Β24 -6125 900 Β34 -5900 -1595
Β25 -6410 775 Β35 -6065 -1885
Β26 -6475 475 Β36 -5585 -3000
Β27 -6050 400 Β37 -5280 -3665
Β28 -6005 60 Β38 -4800 -3850
Β29 -5835 -220 Β39 -4560 -4015
Β30 -6020 -475 Β40 -4375 -3945
Β41 -4375 -3725
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ. 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ 6466/7,8 και6476/2,4 και ΛΑΥΡΙΟΝ 6476/6,8 και 6477/7.
α3) Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ1 και τη γραμμή αιγιαλού της νησίδος που περιλαμβάνει, τα δε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ 1
Γ1 -6875 1415
Γ2 -6580 1280
Γ3 -6625 975
Γ4 -7020 975
Γ5 -7145 1210
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ. 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ 6476/4.
α4) Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ1 και τη γραμμή αιγιαλού της νησίδος Αρσίδα που περιλαμβάνει, τα δε Δ1, Δ2, Δ3,Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Δ1 -5500 -3820
Δ2 -5280 -3970
Δ3 -5160 -4240
Δ4 -5410 -4880
Δ5 -6070 -5215
Δ6 -6720 -4785
Δ7 -6760 -4325
Δ8 -6325 -3935
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ. 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΝ 6476/8.
α5) Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 Ε11 Ε12 Ε13 Ε14 Ε15 Ε16 Ε17 Ε18 Ε1 όπου η γραμμή Ε18 Ε1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε17, Ε18 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ Ψ1
Ε1 -2450 -4330 Ε10 -3025 -7345
Ε2 -2585 -4190 Ε11 -2990 -7500
Ε3 -3025 -4545 Ε12 -2610 -7860
Ε4 -3095 -4295 Ε13 -2890 -8545
Ε5 -2775 -5490 Ε14 -2850 -8850
Ε6 -2930 -5770 Ε15 -2145 -9330
Ε7 -2910 -6025 Ε16 -1870 -9320
Ε8 -2985 -6250 Ε17 -1690 -9180
Ε9 -2925 -6670 Ε18 -1675 -8975
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ. 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΝ 6477/7 και 6487/1,3.
β) Σε ζώνη πλάτους 100μ. Γύρω από τη νησίδα ?Άρτεμις? στον κόλπο της Βάρης όπως φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου κλ. 1:50000 της ΓΥΣ ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ έκδοση Δεκεμβρίου 1988.
γ) Βόρεια του ακρωτηρίου Ψιλός Κάβος έως βόρεια του ακρωτηρίου Δρακονέρα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ1 όπου η γραμμή Μ11 Μ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9,Μ10, Μ11 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Ψ1
Μ1 8122 -9100
Μ2 8321 -9014
Μ3 8330 -9432
Μ4 8535 -10050
Μ5 8815 -10050
Μ6 8982 -9968
Μ7 9272 -10224
Μ8 10000 -10231
Μ9 10022 -10328
Μ10 9660 -10865
Μ11 9990 -10870
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ. ΡΑΦΗΝΑ 6438/3-4.
δ) Νήσος Αίγινα:
δ1) Βορειοανατολικά του όρμου Σαρπά έως το ακρωτήριο Κυρ΄ Αννίτσα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 Ρ5 Ρ6 Ρ7 Ρ8 Ρ9 Ρ10 Ρ11 Ρ12 Ρ13 Ρ14 Ρ15 Ρ16 Ρ17 Ρ18 Ρ19 Ρ20 Ρ21 Ρ22 Ρ23 Ρ24 Ρ25 Ρ26 Ρ27 Ρ28 Ρ29 Ρ30 Ρ31 Ρ32 Ρ33 Ρ34 Ρ35 Ρ36 Ρ37 Ρ38 Ρ1 όπου η γραμμή Ρ38 Ρ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5, Ρ6, Ρ7, Ρ8, Ρ9, Ρ10, Ρ11, Ρ12, Ρ13, Ρ14, Ρ15, Ρ16, Ρ17, Ρ18, Ρ19, Ρ20, Ρ21, Ρ22, Ρ23, Ρ24, Ρ25, Ρ26, Ρ27, Ρ28, Ρ29, Ρ30, Ρ31,Ρ32, Ρ33, Ρ34, Ρ35, Ρ36, Ρ37, Ρ38 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1
Ρ1 -1592 -7042 Ρ10 810 -8793
Ρ2 -1718 -7195 Ρ11 1315 -8747
Ρ3 -636 -7500 Ρ12 2007 -8102
Ρ4 -651 -7786 Ρ13 2228 -8203
Ρ5 -543 -8022 Ρ14 3008 -8120
Ρ6 -210 -8145 Ρ15 3208 -7691
Ρ7 -62 -8345 Ρ16 3600 -7413
Ρ8 320 -8500 Ρ17 3725 -7059
Ρ9 638 -8495 Ρ18 4203 -7198

Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ1
Ρ19 -4421 -7220 Ρ29 5065 -4200
Ρ20 -4890 -6782 Ρ30 5420 -3980
Ρ21 -5059 -6680 Ρ31 5485 -3490
Ρ22 -5210 -6450 Ρ32 5760 -3262
Ρ23 -5110 -6040 Ρ33 6155 -3230
Ρ24 -4948 -5777 Ρ34 6390 -3005
Ρ25 4830 -5408 Ρ35 6532 -2785
Ρ26 5207 -4900 Ρ36 6510 -2680
Ρ27 5202 -4637 Ρ37 6704 -2500
Ρ28 4937 -4520 Ρ38 6526 -2405
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ ΜΕΘΑΝΑ 6482/1, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 6482/2, 6483/1και 6473/7, 5.
δ2) Βόρεια του ακρωτηρίου Αγ. Μαρίνα έως δυτικά του ακρωτηρίου Κρασοσπηλιά και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6Σ7 Σ8 Σ9 Σ1 όπου η γραμμή Σ9 Σ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Σ1 7675 -192
Σ2 7877 -195
Σ3 7955 392
Σ4 8720 1325
Σ5 8720 2195
Σ6 8376 2318
Σ7 8017 2297
Σ8 7642 2425
Σ9 7580 2235
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (Ν.Αίγινα) 6473/3.
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ:
Πλησίον στο Λαμπίριον η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ5 Τ6 Τ7 Τ8 Τ9 Τ1 όπου η γραμμή Τ9 Τ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Τ1,Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Τ1 720 7520
Τ2 740 7620
Τ3 1485 7285
Τ4 1610 6905
Τ5 1815 6950
Τ6 2000 6840
Τ7 2235 6945
Τ8 2910 7000
Τ9 2910 6900
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ 6217/8.

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:
α) Νότια του Β. Ευβοϊκού κόλπου στη νήσο Κτυπονήσι η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ψ1 Ψ2Ψ3 Ψ4 Ψ5 Ψ6 Ψ7 Ψ1 όπου οι γραμμές Ψ7 Ψ1 και Ψ2 Ψ3 ακολουθούν τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4,Ψ5, Ψ6, Ψ7 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Ψ1
Ψ1 2895 27228
Ψ2 2760 27495
Ψ3 2767 27588
Ψ4 2980 27615
Ψ5 3390 27125
Ψ6 3460 26505
Ψ7 3255 26500
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ ΧΑΛΚΙΣ 6402/2.
β) ΝΑ της παραπάνω νήσου Κτυπονήσι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ω1 Ω2 Ω3 Ω4 Ω5 Ω1 όπου η γραμμή Ω5 Ω1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ω1, Ω2, Ω3, Ω4, Ω5 έχουν συντεταγμένες Σημείο Χ ΨΨ1
Ω1 4380 25573
Ω2 4270 25630
Ω3 4367 25895
Ω4 4636 26140
Ω5 4735 26140
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ ΧΑΛΚΙΣ 6403/1.

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:
Νήσος Λέρος:
α) Από το ακρωτήριο Σουμάρι έως το ακρωτήριο Μαύρος Κάβος και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ5 Τ6 Τ7 Τ8 Τ1 όπου η γραμμή Τ8 Τ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Τ1,Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ Ψ1
Τ1 -10553 38302 Τ5 -9063 38396
Τ2 -10540 38115 Τ6 -8500 38500
Τ3 -10000 38100 Τ7 -8140 38222
Τ4 -9232 38396 Τ8 -8100 38421
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7746/1, 2.
β) Από τον όρμο Ξηροκάμπου έως το ακρωτήριο Διαπόρι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Υ1 Υ2 Υ3 Υ4 Υ5 Υ6 Υ7 Υ8 Υ1 όπου η γραμμή Υ8 Υ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Υ1, Υ2, Υ3, Υ4,Υ5, Υ6, Υ7, Υ8 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Υ1 -8350 39651
Υ2 -8455 39485
Υ3 -7921 39173
Υ4 -7490 38712
Υ5 -7490 38615
Υ6 -7394 38355
Υ7 -7163 38300
Υ8 -7120 38481
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7736/8, 7746/2.

Νήσος Κάλυμνος:
Στα νότια παράλια της νήσου από τον όρμο Πιθάρι έως τον όρμο βόρεια του ακρωτηρίου Λιανή Φούντα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Ζ Ε Δ Γ Β Γ? Δ? Ε? Ζ? Η? Θ? Ι? Α1 και τη γραμμή αιγιαλού των νησίδων Άγ. Ανδρέας και Ασπροπνίχτης, όπου η Ι? Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7,Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Ζ, Ε, Δ, Γ, Β, Γ?, Δ?, Ε?, Ζ?, Η?, Θ?, Ι? έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1
Α1 -3404 21767 Ζ -180 19615
Α2 -3475 21665 Ε 170 19265
Α3 -3393 21477 Δ 1015 19410
Α4 -3701 21208 Γ 1315 19265
Α5 -3730 20997 Β 1620 19265
Α6 -3032 20400 Γ? 1830 19265
Α7 -3132 19945 Δ? 1930 19430
Α8 -2695 19877 Ε? 1973 19657
Α9 -2603 19320 Ζ? 1920 20280
Α10 -2212 19265 Η? 2075 20515
Α11 -1740 19540 Θ? 1932 21034
Α12 -768 19192 Ι? 1690 21112
Α13 -180 19332
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7757/5,6.

Νήσος Κως:
Νότια της νήσου, από Μύρτο έως Καλαμιά και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 Χ9 Χ10 Χ11 Χ12 Χ13 Χ1 όπου η γραμμή Χ13 Χ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6, Χ7, Χ8, Χ9, Χ10, Χ11, Χ12, Χ13 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1
Χ1 21637 7680 Χ8 23805 8265
Χ2 21703 7492 Χ9 26180 8710
Χ3 21905 7564 Χ10 26592 8670
Χ4 22098 7685 Χ11 27130 8881
Χ5 22428 7755 Χ12 27615 9012
Χ6 22702 8010 Χ13 27535 9198
Χ7 23370 8026
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ ΚΩΣ 7769/8, 7860/5,6.

Νήσος Ρόδος:
Βορειοανατολικά της νήσου στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Λουτρών Καλλιθέας Ρόδου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Α όπου η γραμμή Β Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Α 13580 23760
Β 13640 23810
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της ΓΥΣ ΡΟΔΟΣ 8910/1,3.

NOMOΣ ΕΒΡΟΥ:
α) Ανατολικά της Μαρώνειας στην περιοχή Γιαλός, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Δ1Δ2,Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 όπου η γραμμή Δ7 Δ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Δ1 19360 11000
Δ2 19360 10500
Δ3 20130 10330
Δ4 20618 10305
Δ5 21079 10378
Δ6 -20681 10272
Δ7 -20685 10788
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΜΑΡΩΝΕΙΑ: 3664/4-6 και 3665/3.
β) Στη νήσο Σαμοθράκη βορειοανατολικά της περιοχής Άγκιστρος, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ1 όπου η γραμμή Γ5 Γ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Γ1 18560 24730
Γ2 18686 24880
Γ3 19725 24015
Γ4 19805 23850
Γ5 19625 23760
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 4604/4.

NOMOΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:
Νήσος Ζάκυνθος:
α) Στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Λαγανάς σε ζώνη πλάτους 500μ. Από το ακρωτήριο παρά τη νησίδα Άγιος Σώστης και μέχρι το ακρωτήριο της περιοχής Δάφνης και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α όπου η γραμμή Ζ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Α 37ο42? 53.32??Β 20ο51? 54.46?? Α
Β 37ο42? 42.34??Β 20ο52? 04.88?? Α
Γ 37ο43? 09.81??Β 20ο52? 14.24?? Α
Δ 37ο43? 55.46??Β 20ο54? 55.10?? Α
Ε 37ο43? 02.59??Β 20ο56? 44.49?? Α
Ζ 37ο43? 18.16??Β 20ο56? 51.05?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΣ έκδοση 1976.
β) Βόρεια της νήσου στο Μακρύ Γιαλό και νοτιοδυτικά του Μικρού Νησιού έως το ακρωτήρι Καταστάρι, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ1 όπου οι γραμμές Κ2 Κ3 (Μικρό Νησί) και Κ5 Κ1 ακολουθούν τη γραμμή αιγιαλού τα δε Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Κ1 -21585 14705
Κ2 -21525 14935
Κ3 -21475 15000
Κ4 -20715 14585
Κ5 -20700 14445
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6165/1. γ) Νοτιοανατολικά της νήσου στο ακρ. Αγίου Νικολάου, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ1 όπου η γραμμή Λ4 Λ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Λ1, Λ2, Λ3, Λ4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Λ1 2180 -2510
Λ2 2210 -2520
Λ3 2125 -2715
Λ4 1865 -2640
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6177/6.
δ) Νοτιοανατολικά της νήσου στο ακρ. Γεράκι, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ1 όπου η γραμμή Μ5 Μ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Μ1 -1585 -5950
Μ2 -1617 -6096
Μ3 -1905 -5978
Μ4 -2015 -5720
Μ5 -1872 -5680
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6177/8 & 6187/2.
ε) Νότια της νήσου στο ακρ. Μαραθιά, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν1 όπου η γραμμή Ν4 Ν1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Ν1, Ν2,Ν3, Ν4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Ν1 85070 66530
Ν2 85207 66463
Ν3 85675 66475
Ν4 85690 66560
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6186/5.

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
α) Στον όρμο Φόδελε η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η1 Η2 Η3 Η4 Η1 όπου η γραμμή Η4 Η1ακολουθει τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η1, Η2, Η3, Η4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Η1 -1700 17115
Η2 -1540 17285
Η3 -1185 16940
Η4 -1330 16800
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΑΝΩΓΕΙΑ 9507/7.
β) Στο Ακρωτήριο Χερσόνησος η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν5 Ν1 όπου η γραμμή Ν5 Ν1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ν1,Ν2, Ν3, Ν4, Ν5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Ν1 -7440 9680
Ν2 -6545 10095
Ν3 -6430 9875
Ν4 -7340 9450
Ν5 -7380 9535
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΜΟΧΟΣ 9611/6.
γ) Βορείως των Γουρνών η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ξ1 Ξ2 Ξ3 Ξ4 Ξ1 όπου η γραμμή Ξ4 Ξ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ξ1, Ξ2, Ξ3, Ξ4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Ψ1
Ξ1 -16275 9175
Ξ2 -16275 9430
Ξ3 -16110 9430
Ξ4 -16110 9180
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΜΟΧΟΣ 9610/6.
δ) Στο άκρο Διακόρι η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ψ1 Ψ2 Ψ3 Ψ4 Ψ1 όπου η γραμμή Ψ4 Ψ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Ψ1
Ψ1 4790 18555
Ψ2 4890 18550
Ψ3 4970 18120
Ψ4 4660 17775
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 9508/7.
ε) Νότια του νομού στο ακρωτήριο Τραχήλι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ι1,Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι1 όπου η γραμμή Ι5 Ι1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Ψ1
Ι1 -6835 -35586
Ι2 -6715 -35712
Ι3 -6883 -35950
Ι4 -7100 -35884
Ι5 -7033 -35745
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΝ 9556/6.
στ) Νότια του λιμένος Χερσονήσου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ1 όπου η γραμμή Λ4 Λ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Λ1, Λ2, Λ3, Λ4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Ψ1
Λ1 -7370 8595
Λ2 -7200 8630
Λ3 -7132 8250
Λ4 -7322 8215
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΜΟΧΟΣ 9611/6.

NOMOΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:
Στο Βορειοδυτικό τμήμα της νησίδος Μούρτος και συγκεκριμένα: η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α1 όπου η γραμμή Α8 Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Ψ1 Σημείο Χ Ψ Ψ1
Α1 21293 -38917 Α5 20515 -38055
Α2 21208 -38958 Α6 20648 -38000
Α3 20605 -38517 Α7 21240 -38111
Α4 20501 -38150 Α8 -21400 17120
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΛΕΥΚΙΜΜΗ: 5009/8 και ΠΑΡΓΑ: 5100/7.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Το ακρωτήριο Επανωμή και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ8 Γ9 Γ1 όπου η Γ9 Γ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Γ1 -5545 16150
Γ2 -5742 16202
Γ3 -6750 14150
Γ4 -7167 13390
Γ5 -7007 13323
Γ6 -5982 13758
Γ7 -4828 14143
Γ8 -4262 14440
Γ9 -4262 14240
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΕΠΑΝΩΜΗ: 4316/2-4.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:
α) Έναντι του ακρωτηρίου Κακόσκαλα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Υ1 Υ2 Υ3 Υ4 Υ5 Υ6 Υ1 και τη γραμμή αιγιαλού της νησίδος Ξηρονησίου, τα δε Υ1, Υ2, Υ3, Υ4, Υ5, Υ6 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Υ1 -10380 13300
Υ2 -10250 12695
Υ3 -10000 12670
Υ4 -9730 12915
Υ5 -9835 13280
Υ6 -10180 13405
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ.: ΚΑΒΑΛΑ: 3561/3.
β) Εκατέρωθεν του ακρωτηρίου Κακόσκαλα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Φ1 Φ2 Φ3Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ1 όπου η Φ7 Φ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Φ1 -11215 15810
Φ2 -11070 15770
Φ3 -11290 15185
Φ4 -11265 14960
Φ5 -11580 14330
Φ6 -12290 14695
Φ7 -12270 14795
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ.: ΚΑΒΑΛΑ: 3561/1.

NOMOΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
Νήσος Κέρκυρα:
α) Στα βόρεια παράλια της νήσου στη θαλάσσια περιοχή από το ακρωτήριο Δράστης και προς τα ανατολικά μέχρι το ακρωτήριο Ρόδα σε ζώνη πλάτους 500μ. Κατά μήκος των ακτών και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α και τη γραμμή αιγιαλού της νησίδος Καπάσα, όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Α 39ο48? 03.59?? Β 19ο40? 29.47?? Α
Β 39ο48? 11.25?? Β 19ο40? 48.63?? Α
Γ 39ο48? 12.41?? Β 19ο46? 36.84?? Α
Δ 39ο47? 56.76?? Β 19ο46? 41.68?? Α
που αναφέρονται στα συνημμένα αντίγραφα αποσπασμάτων χαρτών 1:50000 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1969 και ΝΥΜΦΑΙ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1970.
β) Στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια της νήσου στη θαλάσσια περιοχή από την Παλαιοκαστρίτσα και προς τα νότια μέχρι το ακρωτήριο Αρκουδούλα και σε ζώνη πλάτους 500μ. Κατά μήκος των ακτών (με εξαίρεση τη θαλάσσια περιοχή των νήσων Λαγούδια και Κολόβρι) και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε Ζ Η Θ Ε και τη γραμμή αιγιαλού των νησίδων Πέτρες Νύμφης (βρ. Γορδί), Παναγία Κυραδικαία, Ορθολίθι (Θολέτο), Βαγιονάκι και Πρασούδια, όπου η γραμμή Θ Ε ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε, Ζ, Η, Θ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Ε 39ο40? 11.35?? Β 19ο42? 05.09?? Α
Ζ 39ο39? 54.65?? Β 19ο42? 08.69?? Α
Η 39ο21? 41.17?? Β 20ο05? 10.56?? Α
Θ 39ο21? 57.07?? Β 20ο05? 20.07?? Α
που αναφέρονται στα συνημμένα αντίγραφα αποσπασμάτων χαρτών 1:50000 ΛΙΑΠΑΔΕΣ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1969, ΚΕΡΚΥΡΑ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1970, ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1970 και ΛΕΥΚΙΜΜΗ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1970.
γ) Στα ανατολικά παράλια της νήσου στη θαλάσσια περιοχή από το ακρωτήριο Κουντούρης και προς τα βόρεια μέχρι το ακρωτήριο Αγνί και σε ζώνη πλάτους 500μ. Κατά μήκος των ακτών (με εξαίρεση τη θαλάσσια περιοχή των νησίδων Βίδο (Πτυχία) και Λαζαρέτο) και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ι Κ Λ Μ Ι, όπου η γραμμή Μ Ι ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ι, Κ, Λ, Μ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Ι 39ο22? 52.15?? Β 20ο07? 23.58?? Α
Κ 39ο23? 01.79?? Β 20ο07? 38.74?? Α
Λ 39ο43? 54.81?? Β 19ο56? 07.84?? Α
Μ 39ο44? 07.78?? Β 19ο55? 54.49?? Α
που αναφέρονται στα συνημμένα αντίγραφα αποσπασμάτων χαρτών 1:50000 ΛΕΥΚΙΜΜΗ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1970, ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1970 και ΚΕΡΚΥΡΑ έκδοση ΓΥΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1970.

Νήσοι Παξοί:
α) Στα βορειοανατολικά παράλια της νήσου στη θαλάσσια περιοχή από το ακρωτήριο Λάκκα και προς τα νοτιοανατολικά μέχρι το ακρωτήριο Κουκούτσα σε ζώνη πλάτους 500μ. Κατά μήκος των ακτών και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α, όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Α 39ο14? 45.73?? Β 20ο07? 37.92?? Α
Β 39ο15? 00.00?? Β 20ο07? 49.58?? Α
Γ 39ο14? 12.41?? Β 20ο09? 57.92?? Α
Δ 39ο13? 58.37?? Β 20ο09? 47.50?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50000 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ έκδοση ΓΥΣ -1971.
β) Στα ανατολικά παράλια της νήσου στη θαλάσσια περιοχή μετά την περιοχή Λιθάρια και προς τα νοτιοανατολικά μέχρι το ακρωτήριο Γερομόναχος σε ζώνη πλάτους500μ. Κατά μήκος των ακτών και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε Ζ Η Θ Ε, όπου η γραμμή Θ Ε ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε, Ζ, Η, Θ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Ε 39ο13? 21.25?? Β 20ο10? 22.37?? Α
Ζ 39ο13? 24.20?? Β 20ο10? 41.81?? Α
Η 39ο12? 35.54?? Β 20ο11? 45.57?? Α
Θ 39ο12? 24.13?? Β 20ο11? 30.63?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50000 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ έκδοση ΓΥΣ -1971.
γ) Στα νοτιοδυτικά παράλια της νήσου στη θαλάσσια περιοχή δυτικά από το ακρωτήριο Ποντικονήσι και προς τα βορειοδυτικά μέχρι το ακρωτήριο Λούτου σε ζώνη πλάτους 500μ. Κατά μήκος των ακτών και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ι Κ Λ Μ Ι, όπου η γραμμή Μ Ι ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ι, Κ, Λ, Μ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Ι 39ο10? 34.05?? Β 20ο12? 05.63?? Α
Κ 39ο10? 17.84?? Β 20ο12? 02.71?? Α
Λ 39ο11? 15.89?? Β 20ο09? 08.33?? Α
Μ 39ο11? 30.81?? Β 20ο09? 16.25?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50000 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ έκδοση ΓΥΣ -1971.
δ) Στα δυτικά παράλια της νήσου στη θαλάσσια περιοχή από το ακρωτήριο Πούντα και προς τα βορειοδυτικά μέχρι και τον όρμο Ερημίτης σε ζώνη πλάτους 500μ. Κατά μήκος των ακτών και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ν Ξ Ο Π Ν, όπου η γραμμή Π Ν ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ν, Ξ, Ο, Π έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Ν 39ο12? 00.82?? Β 20ο08? 22.50?? Α
Ξ 39ο11? 51.08?? Β 20ο08? 04.17?? Α
Ο 39ο12? 53.80?? Β 20ο07? 35.00?? Α
Π 39ο12? 59.51?? Β 20ο07? 53.54?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50000 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ έκδοση ΓΥΣ -1971.

NOMOΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ:
Νήσος Κεφαλληνία:
α) Βορειοανατολικά του όρμου Αγ. Ευφημίας και συγκεκριμένα: η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β1 όπου η γραμμή Β6 Β1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Β1 13568 6970
Β2 13575 6868
Β3 13392 6693
Β4 12875 6535
Β5 12310 6213
Β6 12275 6302
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000της ΓΥΣ: ΙΘΑΚΗ 6113/8 και 6114/7.
β) Νοτιοδυτικά της περιοχής Τζαμαρελλάτα και συγκεκριμένα: η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ8 Γ9 Γ10 Γ11 Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 Γ1 και τη γραμμή αιγιαλού των περικλειομένων βραχονησίδων, όπου η γραμμή Γ15 Γ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ10, Γ11, Γ12, Γ13, Γ14, Γ15 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ1
Γ1 5905 19842 Γ9 6191 18896
Γ2 5919 19780 Γ10 6344 18047
Γ3 6004 19810 Γ11 6565 19085
Γ4 6065 19615 Γ12 6512 18900
Γ5 6292 19385 Γ13 6450 18735
Γ6 6375 19195 Γ14 6409 18585
Γ7 6158 19102 Γ15 6466 18570
Γ8 6096 18972
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000της ΓΥΣ: ΙΘΑΚΗ 6103/5 και 6103/7.

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
α) Στο Κιάτο ΒΔ του λιμανιού Κιάτου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β1 όπου η Β7Β1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Β1, Β2, Β3, Β4,Β5, Β6, Β7 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Β1 -19275 -26133
Β2 -19195 -25974
Β3 -18940 -26039
Β4 -18840 -26220
Β5 -19047 -26220
Β6 -19047 -26233
Β7 -19087 -26262
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000της Γ.Υ.Σ.: ΠΕΡΑΧΩΡΑ 6345/7.
β) Στο Κάτω Διμηνιό η θαλάσσια περιοχή βόρεια του Αγ. Νικολάου και συγκεκριμένα η Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α1όπου η Α6 Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α1, Α2,Α3, Α4, Α5, Α6 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Α1 -21667 -23740
Α2 -21547 -23475
Α3 -21310 -23435
Α4 -20965 -23635
Α5 -20910 -23820
Α6 -21152 -24010
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000της Γ.Υ.Σ.: ΠΕΡΑΧΩΡΑ 6345/5.
γ) Στον όρμο Μεγ. Μυλοκοπής και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ1 όπου η Γ4 Γ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ1
Γ1 -5212 -21783
Γ2 -5388 -21590
Γ3 -5138 -21455
Γ4 -5005 -21532
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000της Γ.Υ.Σ.: ΠΕΡΑΧΩΡΑ 6346/4.

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Νήσος Θήρα:
α) Στην Οία, νοτιοανατολικά του όρμου Αρμούδι, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Ε Α όπου η γραμμή Ε Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, και τη γραμμή αιγιαλού της περιλαμβανομένης βραχονησίδος, τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ ΨΨ1
Α -8686 22960
Β -8707 22860
Γ -8606 22762
Δ -8419 22861
Ε -8460 23074
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΘΗΡΑ 8601/4.
β) Στο Καμάρι, στα ανατολικά της νήσου η θαλάσσια περιοχή Α Β Γ Δ Ε Ζ Α όπου η γραμμή Ζ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Α 1747 14398
Β 1848 14396
Γ 1846 14248
Δ 1720 13865
Ε 1625 13695
Ζ 1543 13750
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΘΗΡΑ 8612/2,4.
γ) Στη Περίσσα, νοτιοανατολικά της νήσου η θαλάσσια περιοχή Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Α όπου η γραμμή Η Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Α 703 11630
Β 789 11570
Γ 435 11090
Δ -115 10435
Ε -475 10120
Ζ -1292 9643
Η -1348 9733
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΘΗΡΑ 8612/4,5.

Νήσος Θηρασία:
α) Νότια του ακρωτηρίου Ρίβα στα ΒΑ της νήσου η θαλάσσια περιοχή Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Α όπου η γραμμή Η Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Α -10422 22139
Β -10340 22233
Γ -10130 22202
Δ -9930 22045
Ε -10045 21653
Ζ -10015 21518
Η -10107 21472
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΘΗΡΑ 8601/5.
β) Νότια της νήσου εκατέρωθεν της άκρας Τρυπητή η θαλάσσια περιοχή Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α όπου η γραμμή Θ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Α -10400 18196
Β -10310 18248
Γ -10250 18045
Δ -10210 17370
Ε -10437 17339
Ζ -10545 17605
Η -10945 17730
Θ -10906 17827
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΘΗΡΑ 8601/7.γ) Νότια της νήσου περίπου 2 χλμ. Από το ακρ. Κίμινο η θαλάσσια περιοχή με κέντρο το σημείο Κ (Χ= -13350, Ψ=16725) και ακτίνα 700 μέτρων όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα κλ. 1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΘΗΡΑ 8601/7.

Νήσος Κίμωλος:
α) Νοτιοδυτικά του όρμου Αγιόκλημα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Α 6132 8845
Β 6115 8865
Γ 6306 9025
Δ 6370 8990
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΚΙΜΩΛΟΣ 7563/5.
β) Βορειοδυτικά της άκρας Πεταλίδα, στις νησίδες Θερμόπετρα σε ζώνη μεγίστου πλάτους 100 μέτρων και πάντως όχι πέραν της ισοβαθούς των 30 μέτρων όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας1:50.000 της ΓΥΣ: ΚΙΜΩΛΟΣ έκδοση 1976.
γ) Νοτιοανατολικά του νησιού από τα Κληματονήσια έως τη Γούπα Καρά η θαλάσσια περιοχή πού περικλείεται από τα σημεία Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε1 όπου η γραμμή Ε7 Ε1ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Ε1 10952 5196
Ε2 11282 5280
Ε3 11532 5267
Ε4 11553 5087
Ε5 10855 4950
Ε6 10803 4726
Ε7 10832 4590
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΚΙΜΩΛΟΣ 7573/2.
δ) Στο νησάκι Αγ. Ευστάθιος η θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί που περικλείεται από τα σημεία Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ5 Ζ6Ζ7 Ζ8 Ζ9 Ζ10 Ζ1 και τη γραμμή αιγιαλού του νησιού, τα δε Ζ1,Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ7, Ζ8, Ζ9, Ζ10 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ1
Ζ1 10240 2935 Ζ6 9948 2435
Ζ2 10423 2904 Ζ7 9796 2470
Ζ3 10445 2778 Ζ8 9763 2532
Ζ4 10423 2462 Ζ9 9907 2708
Ζ5 10224 2315 Ζ10 10032 2778
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΚΙΜΩΛΟΣ 7573/2 και 7573/4.
ε) Νοτιοδυτικά του νησιού από το ακρωτήριο Αγ. Γεώργιος έως το ακρωτήριο Καμπάνα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Η6 Η7 Η8 Η9 Η10 Η11 Η12 Η13 Η14 Η15 Η16 Η17 Η18 Η1όπου η γραμμή Η18 Η1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Η1, Η2, Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η8, Η9, Η10, Η11, Η12, Η13, Η14, Η15, Η16,Η17, Η18 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ Ψ1
Η1 6605 2294 Η10 5735 2975
Η2 6618 2235 Η11 5781 3051
Η3 6361 2223 Η12 5785 3092
Η4 6207 2315 Η13 5678 3075
Η5 6215 2483 Η14 5640 3146
Η6 6135 2647 Η15 5650 3234
Η7 5962 2686 Η16 5555 3357
Η8 5900 2775 Η17 5346 3512
Η9 5805 2918 Η18 5375 3550
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000της ΓΥΣ: Ν. ΚΙΜΩΛΟΣ 7573/1 και 7573/3.

Νήσος Μήλος:
α) Από το ακρωτήριο Καλόγερος έως την Απολλώνια η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Τ1 Τ2 Τ3Τ4 Τ5 Τ6 Τ7 Τ8 Τ9 Τ10 Τ11 Τ12 Τ13 Τ14 Τ15 Τ16 Τ1 όπου η γραμμή Τ16 Τ1ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7,Τ8, Τ9, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, Τ14, Τ15, Τ16 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ Ψ1
Τ1 3723 1778 Τ9 4570 1598
Τ2 3670 1922 Τ10 4675 1650
Τ3 3690 2105 Τ11 4675 1833
Τ4 3818 2160 Τ12 4865 2105
Τ5 3905 1940 Τ13 5000 2145
Τ6 4110 1918 Τ14 5163 2000
Τ7 4315 1685 Τ15 5265 2044
Τ8 4465 1637 Τ16 5278 1947
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΚΙΜΩΛΟΣ 7572/4 και 7573/3.
β) Νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Σπαθί στις Βραχονησίδες Κτένια σε ζώνη μεγίστου πλάτους 50μ και πάντως όχι πέραν της ισοβαθούς των 50μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50.000 Ν. ΚΙΜΩΛΟΣ της ΓΥΣ έκδοση 1976.

Νήσος Μύκονος:
Στη θαλάσσια περιοχή σε ζώνη πλάτους 500μ. Γύρω από τις ακτές της νήσου, με εξαίρεση τη θαλάσσια περιοχή στα ανατολικά της από το ακρωτήριο Άγ. Γεώργιος και νότια μέχρι το ακρωτήριο Αλογομάνδρα, συγκεκριμένα δε η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α και τη γραμμή αιγιαλού των νησίδων Μαρμαρονήσι και Μόλες, όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Α 37o24? 17.56?? Β 25o18? 18.78?? Α
Β 37o24? 01.95?? Β 25o18? 14.69?? Α
Γ 37o26? 44.88?? Β 25o18? 25.31?? Α
Δ 37o26? 31.54?? Β 25o18? 38.16?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ ΜΥΚΟΝΟΣ έκδοση 1975.

Νήσος Νέα Καημένη:
Στα ανατολικά της νήσου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Α όπου η γραμμή Η Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Α -5137 17570
Β -5037 17552
Γ -5165 16767
Δ -5407 16754
Ε -5383 16630
Ζ -5463 16530
Η -5558 16520
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΘΗΡΑ 8601/8 και 8611/2.

Νήσος Πάρος:
α) Βορειοανατολικά της νήσου στον όρμο Αλυκής η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Α -16945 -13248
Β -16896 -13252
Γ -16890 -13364
Δ -16935 -13369
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000της ΓΥΣ: ΝΑΞΟΣ 7630/6.
β) Βορειοανατολικά της νήσου στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησίδα Βιόκαστρο που περικλείεται από τα σημεία Ι1 Ι2 Ι3 Ι4 Ι5 Ι6 Ι7 Ι8 Ι1 και τη γραμμή αιγιαλού της νησίδος, τα δε Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι6, Ι7, Ι8 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ
Ι1 -15297 -10647 Ι5 -15065 -11085
Ι2 -15095 -10271 Ι6 -15255 -11245
Ι3 -14966 -10265 Ι7 -15435 -11085
Ι4 -14966 -10370 Ι8 -15495 -10980
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000της ΓΥΣ: ΝΑΞΟΣ 7630/4 και 7630/6.

Νήσος Πολύαιγος:
Στα νοτιοανατολικά παράλια του νησιού η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 Θ1 όπου η γραμμή Θ12 Θ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ8, Θ9, Θ10,Θ11, Θ12 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1
Θ1 17250 2725 Θ7 17636 1282
Θ2 17398 2695 Θ8 17690 1102
Θ3 17343 2438 Θ9 17685 706
Θ4 17578 2297 Θ10 17810 140
Θ5 17650 2100 Θ11 17765 60
Θ6 17625 1651 Θ12 17418 80
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: Ν. ΚΙΜΩΛΟΣ 7574/3.

Νήσος Σύρος:
α) Νοτιοδυτικά του όρμου Βάρης η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ1 όπου η γραμμή Θ5 Θ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Θ1,Θ2, Θ3, Θ4, Θ5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Θ1 -2773 14765
Θ2 -2775 14567
Θ3 -2538 14600
Θ4 -2232 14883
Θ5 -2340 15000
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 7517/1.
β) Νοτιοανατολικά του όρμου Βάρης η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ι1 Ι2 Ι3 Ι4 Ι5 Ι6 Ι1 όπου η γραμμή Ι6 Ι1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ι1, Ι2,Ι3, Ι4, Ι5, Ι6 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Ι1 -2200 14664
Ι2 -2305 14540
Ι3 -2100 14440
Ι4 -1505 14527
Ι5 -1545 14820
Ι6 -1724 14915
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 7517/1.
γ) Από το ακρωτήριο Πουλί έως τμήμα του όρμου Λάκκοι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Λ6 Λ7 Λ8 Λ9 Λ1όπου η γραμμή Λ9 Λ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Λ1, Λ2, Λ3, Λ4, Λ5, Λ6, Λ7, Λ8, Λ9 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Λ1 -6679 21642
Λ2 -6607 21807
Λ3 -6830 21907
Λ4 -7203 21762
Λ5 -7338 21172
Λ6 -7652 21212
Λ7 -7718 20772
Λ8 -7480 20580
Λ9 -7420 20330
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 75064,6.
δ) Νότια του ακρωτηρίου Τράχηλος έως πλησίον του Κινίου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7 Κ8 Κ9 Κ10 Κ1όπου η γραμμή Κ10 Κ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Κ1 -6910 23034
Κ2 -7080 22928
Κ3 -6775 22750
Κ4 -6463 22984
Κ5 -6410 22970
Κ6 -6437 22674
Κ7 -6437 22198
Κ8 -6520 21864
Κ9 -6475 21839
Κ10 -6280 22098
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 7506/4 ,6.

Νήσος Τήνος:
α) ΒΔ του όρμου Σταυρού από την περιοχή Αγ. Στεφάνου και βόρεια έως το Ακρ. Λιμιώνας και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Ε Α όπου η γραμμή Ε Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Α 37o32? 52.9?? Β 25ο 07? 28.5?? Α
Β 37o32? 43.4?? Β 25ο 07? 24.5?? Α
Γ 37o32? 54.9?? Β 25ο 06? 49.8?? Α
Δ 37o33? 21.3?? Β 25ο 06? 14.2?? Α
Ε 37o33? 24.7?? Β 25ο 06? 25.9?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτη 1: 50000 της Γ.Υ.Σ ΤΗΝΟΣ έκδοση 1976.
β) Στα δυτικά της νήσου στο άκρ. Λιβάδα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ Η Θ Ι Κ Λ Ζ όπου η γραμμή Λ Ζ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Ζ 37ο37? 10.5?? Β 25ο13? 43.3?? Α
Η 37ο37? 32.1?? Β 25ο13? 59.0?? Α
Θ 37ο37? 19.1?? Β 25ο14? 28.8?? Α
Ι 37ο37? 03.3?? Β 25ο14? 28.8?? Α
Κ 37ο36? 51.0?? Β 25ο15? 09.2?? Α
Λ 37ο36? 43.3?? Β 25ο15? 03.3?? Α
που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1: 50000 της Γ.Υ.Σ: ΤΗΝΟΣ έκδοση 1976.

NOMOΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:
α) Νότια της Μονεμβασιάς, στον κόλπο Επιδαύρου Λιμήρας, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε1 όπου η γραμμή Ε5 Ε1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Ε1 5210 -10217
Ε2 5708 -10215
Ε3 5810 -11338
Ε4 6020 -11595
Ε5 5547 -11750
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΝΕΑΠΟΛΙΣ 7388/3 και 7388/5.
β) Νότια της άκρας Ψηφιά, στον κόλπο Επιδαύρου Λιμήρας, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ5 Ζ1 όπου η γραμμή Ζ5 Ζ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Ζ1 5463 -12519
Ζ2 5943 -12655
Ζ3 6265 -13255
Ζ4 6277 -13823
Ζ5 5830 -14045
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΝΕΑΠΟΛΙΣ 7388/5.
γ) Στα Βόρεια του Λακωνικού κόλπου, από την Τρινησά μέχρι τη θέση Κοκκινιά σε ζώνη πλάτους περίπου 500μ. Και συγκεκριμένα: η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Η6 Η7 Η8 Η9 Η10 Η11 Η12 Η13 Η14 Η15 Η16 Η1 και τη γραμμή αιγιαλού των νησίδων Τρινησά, όπου η γραμμή Η16 Η1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η1,Η2, Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η8, Η9, Η10, Η11, Η12, Η13, Η14, Η15, Η16 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1
Η1 -16223 4983 Η9 14112 5566
Η2 -16695 4825 Η10 13850 5315
Η3 -18062 5266 Η11 13169 4687
Η4 -20260 5500 Η12 12696 4290
Η5 22093 5523 Η13 12511 4195
Η6 19622 5409 Η14 12024 4319
Η7 17630 5528 Η15 11
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις NOMOΣ ΛΑΡΙΣΗΣ: Νοτιοδυτικά του Αγιόκαμπου, από τα Β. Γλαρόνια έως τη Ν. Μονόπετρο σε ζώνη πλάτους 200μ. κατά μήκος της ακτής και συγκεκριμένα: η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Β1 Β2 Β3 Β4 Β1 όπου η γραμμή Β4 Β1ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Β1, Β2, Β3, Β4 έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Β1 39ο39? 53,0lο Β 22ο53? 35,8lο Α Β2 39ο39? 53,0lο Β 22ο53? 44,1lο Α Β3 39ο34? 19,0lο Β 22ο57? 14,0lο Α Β4 39ο34? 14,0lο Β 22ο57? 04,7lο Α που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50.000 της ΓΥΣ: ΑΓΙΑ έκδοση Ιουλίου 1970. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: α) Στα ανατολικά παράλια της Ν. Κολοκυθάς έως τα νοτιοδυτικά της άκρας Βαγί και πάντως όχι πέραν της ισοβαθούς των 30 μέτρων, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7 Κ8 Κ9 Κ10 Κ11 Κ12 Κ13 Κ14 Κ15 Κ16Κ17 Κ18 Κ19 Κ20 Κ1 όπου οι γραμμές Κ18 Κ19 και Κ20 Κ1 ακολουθούν τη γραμμή αιγιαλού τα δε Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1 Κ1 26770 1915 Κ11 26330 -130 Κ2 26830 1918 Κ12 26160 52 Κ3 26875 1830 Κ13 26065 52 Κ4 26860 1612 Κ14 25915 350 Κ5 26730 1385 Κ15 25685 415 Κ6 26740 1245 Κ16 25590 490 Κ7 26635 642 Κ17 25505 450 Κ8 26570 568 Κ18 25500 500 Κ9 26560 210 Κ19 26500 725 Κ10 26495 -140 Κ20 26580 1090 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9625/3. β) Βόρεια του κόλπου Μιραμπέλλου και δυτικά της περιοχής Ελληνικά και πάντως όχι πέραν της ισοβαθούς των30 μέτρων, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ1 όπου η γραμμή Μ12 Μ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Μ1, Μ2,Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, Μ10, Μ11, Μ12 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1 Μ1 -21250 -1012 Μ7 -20535 -2048 Μ2 -21170 -995 Μ8 -20965 -2428 Μ3 -21090 -1355 Μ9 -21168 -2605 Μ4 -21070 -1570 Μ10 -21385 -2900 Μ5 -20935 -1905 Μ11 -21630 -2995 Μ6 -20740 -1930 Μ12 -22120 -2980 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ 9625/5. γ) Βορειοανατολικά του όρμου Χάρκωμα μέχρι την άκρα Πόντα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 Ρ5 Ρ6 Ρ1 όπου η γραμμή Ρ6 Ρ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4,Ρ5, Ρ6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ρ1 6050 7020 Ρ2 5935 7157 Ρ3 6330 7600 Ρ4 7110 8005 Ρ5 7910 8155 Ρ6 7945 7970 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9613/7. δ) Νοτιοδυτικά της Αγ. Φωτιάς και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α1 Α2 Α3 Α4Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α12 Α1 όπου η γραμμή Α12 Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, και τη γραμμή αιγιαλού των περιεχομένων βραχονησίδων, τα δε Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9,Α10, Α11, Α12 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ1 Α1 -9805 -25938 Α7 -9130 -25827 Α2 -9775 -26033 Α8 -9097 -25882 Α3 -9678 -26020 Α9 -8895 -25955 Α4 -9627 -25945 Α10 -8715 -25980 Α5 -9426 -25804 Α11 -8650 -25917 Α6 -9268 -25825 Α12 -8704 -25806 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Κ. ΧΩΡΙΟΝ 9646/7,8. ε) Νότια της Αγ. Φωτιάς στη νήσο Φωτιά η θαλάσσια περιοχή Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β1 όπου η γραμμή Β7 Β1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Β1 -8592 -26305 Β2 -8659 -26318 Β3 -8685 -26305 Β4 -8603 -26224 Β5 -8500 -26203 Β6 -8480 -26223 Β7 -8542 -26263 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Κ. ΧΩΡΙΟΝ 9646/8. στ) Ανατολικά του όρμου Ιεράπετρας η θαλάσσια περιοχή Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ8 Γ1 όπου η γραμμή Γ8 Γ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Γ1 -17188 -27808 Γ2 -17190 -27910 Γ3 -17440 -27906 Γ4 -17558 -27972 Γ5 -17880 -27972 Γ6 -18400 -27625 Γ7 -18705 -27420 Γ8 -18712 -27333 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: Κ. ΧΩΡΙΟΝ 9645/7,8. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ: Νήσος Λέσβος: α) Νότια της Μήθυμνας από τη θέση Πέτρωμα έως τη θέση Πέτρα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 Δ10 Δ11Δ1 όπου η γραμμή Δ11 Δ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1 Δ1 17295 11195 Δ7 17460 9915 Δ2 17110 11105 Δ8 18170 9510 Δ3 17255 10995 Δ9 18115 9260 Δ4 17205 10915 Δ10 17828 8848 Δ5 17145 10803 Δ11 17972 8688 Δ6 17260 10355 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: ΜΗΘΥΜΝΑ 5619/2-4,6. β) Νότια της νήσου από το ακρωτήριο Κοπέλλα έως και τον όρμο Μερσίνια και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε1, όπου η γραμμή Ε6 Ε1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, και τη γραμμή αιγιαλού της περιεχομένης πλησιεστέρας προς τον όρμο νησίδος Μερσίνια, τα δε Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ε1 1675 -30905 Ε2 1667 -31002 Ε3 2737 -31275 Ε4 3720 -31490 Ε5 3840 -31420 Ε6 4015 -30790 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5752/ 2,4 και 5753/1. γ) Νότια της Μυτιλήνης από το ακρωτήριο Μέλισσα έως την άκρα Χαβιαρόπετρα η θαλάσσια περιοχή Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ5 Ζ6 Ζ7 Ζ8 Ζ9 Ζ1 όπου η γραμμή Ζ9 Ζ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ7, Ζ8, Ζ9 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ζ1 7550 -26410 Ζ2 7547 -26600 Ζ3 7922 -26443 Ζ4 7940 -26000 Ζ5 8485 -26000 Ζ6 9800 -26483 Ζ7 10427 -26985 Ζ8 10695 -27025 Ζ9 10775 -26840 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 5743/7,8. δ) Στον όρμο Ερεσού από τη θέση Παχύς έως τη Σκάλα Ερεσού και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή Η1 Η2 Η3 Η4Η5 Η6 Η7 Η8 Η9 Η10 Η11 Η12 Η1, όπου η γραμμή Η12 Η1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, και τη γραμμή αιγιαλού των περιεχομένων βραχονησίδων, τα δε Η1, Η2, Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η8, Η9, Η10, Η11, Η12 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ Ψ1 Η1 -6490 -12142 Η7 -4760 -12687 Η2 -6630 -12282 Η8 -4509 -12740 Η3 -6135 -12437 Η9 -3478 -13115 Η4 -5905 -12650 Η10 -3245 -13407 Η5 -5548 -12680 Η11 -3110 -13372 Η6 -5045 -12510 Η12 -2920 -13145 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: ΕΡΕΣΟΣ 5636/6 και 5637/5. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ: Νήσος Κάλαμος: α) Νότια του όρμου Βαθύ Λιμιόνι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ν1 Ν2 Ν3Ν4 Ν5 Ν6 Ν7 Ν8 Ν9 Ν10 Ν1 όπου η γραμμή Ν10 Ν1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν6,Ν7, Ν8, Ν9, Ν10 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ν1 -8448 -16062 Ν2 -8644 -16050 Ν3 -8545 -16487 Ν4 -8913 -16537 Ν5 -8913 -16875 Ν6 -8962 -17121 Ν7 -8959 -17751 Ν8 -8754 -17815 Ν9 -8887 -18070 Ν10 -8687 -18093 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΚΑΛΑΜΟΣ: 5186/8, 5196/2. β) Βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Κεφαλή και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ξ1 Ξ2 Ξ3 Ξ4 Ξ5 Ξ6 Ξ1 όπου η γραμμή Ξ6 Ξ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ξ1, Ξ2, Ξ3, Ξ4, Ξ5, Ξ6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ξ1 -8069 -19115 Ξ2 -8033 -19310 Ξ3 -7680 -19203 Ξ4 -7358 -18824 Ξ5 -7083 -18407 Ξ6 -7275 -18336 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΚΑΛΑΜΟΣ: 5196/2. γ) Βορειοανατολικά του όρμου Γερολιμιώνα από περιοχή Πετρολαγκάδα έως την περιοχή Πευκούς και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ο1 Ο2 Ο3 Ο4 Ο5 Ο6 Ο1 όπου η γραμμή Ο6 Ο1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5, Ο6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ο1 -6372 -15939 Ο2 -6209 -16047 Ο3 -5887 -15800 Ο4 -5547 -15680 Ο5 -5120 -15690 Ο6 -5120 -15492 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΚΑΛΑΜΟΣ: 5186/8. Νήσος Μεγανήσι: Στον όρμο Μπάλου η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Κ1 Κ2 Κ1 όπου η γραμμή Κ2 Κ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Κ1, Κ2 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Κ1 -16180 -8405 Κ2 -16050 -8250 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΚΑΛΑΜΟΣ 5185/4. NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: α) Στη νήσο Μικρό Αδέλφι η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Λ6 Λ1 όπου η γραμμή Λ6 Λ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Λ1,Λ2, Λ3, Λ4, Λ5, Λ6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Λ1 1615 -14445 Λ2 1405 -14655 Λ3 1335 -14585 Λ4 1470 -14450 Λ5 1380 -14180 Λ6 1565 -14095 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 5437/8. β) Η θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νήσο Τσουγκριάκι Α Β Γ Δ Ε Ζ Α όπου η γραμμή Ζ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού της νήσου, τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Α 775 -13690 Β 1220 -13625 Γ 1500 -13850 Δ 1560 -14000 Ε 1330 -14285 Ζ 720 -14065 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ 5432/6. γ) Στο κόλπο του Βόλου βόρεια του ακρωτηρίου Αγκίστρι η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ο1 Ο2 Ο3 Ο4 Ο5 Ο1 όπου η γραμμή Ο5 Ο1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ο1 -2607 6798 Ο2 -2498 6782 Ο3 -2581 6560 Ο4 -2160 6210 Ο5 -2237 6098 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΒΟΛΟΣ 5317/7. δ) Στον Παγασητικό κόλπο στη νήσο Πυθού η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Π10 Π11 Π12 Π13 Π14 Π15 Π16 Π17 Π18 Π19 Π1 και τη γραμμή αιγιαλού των περιεχομένων νήσων Πυθού, Ψαθίου και Στρογγυλής τα δε Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π17, Π18,Π19 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1 Π1 7335 -7340 Π11 7098 -8100 Π2 7550 -7325 Π12 6986 -8150 Π3 7620 -7641 Π13 6955 -8317 Π4 7535 -7823 Π14 6808 -8336 Π5 7652 -8082 Π15 6710 -8373 Π6 7693 -8482 Π16 6590 -8220 Π7 7590 -8580 Π17 6815 -8050 Π8 7423 -8580 Π18 6824 -7343 Π9 7360 -8412 Π19 7114 -7622 Π10 7147 -8303 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 5338/1. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: α) Στην παραλία Μπούκα (Ρωμανός, Πύλος) η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 Ρ5 Ρ1όπου η γραμμή Ρ5 Ρ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ρ1 -28805 27500 Ρ2 -28985 27430 Ρ3 -28735 26830 Ρ4 -28545 26075 Ρ5 -28375 26160 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΠΥΛΟΣ 7254/1. β) Στον όρμο Βοϊδοκοιλιά (Πύλος) η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ1 όπου η γραμμή Σ6 Σ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σ1 -27615 24885 Σ2 -27810 24875 Σ3 -27775 24765 Σ4 -27940 23995 Σ5 -27905 23430 Σ6 -27705 23430 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΠΥΛΟΣ 7254/1,3. γ) Στην Πύλο στη θέση Λιμανάκια, στην είσοδο του όρμου του Ναυαρίνου, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ1 όπου η γραμμή Δ5 Δ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Δ1 -25510 15920 Δ2 -25715 16138 Δ3 -25433 16437 Δ4 -25145 16917 Δ5 -24849 16874 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΠΥΛΟΣ 7254/8 και 7264/2. δ) Στο κόλπο Καλαμάτας σε ζώνη πλάτους 500μ κατά μήκος της ακτής και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ1 όπου η γραμμή Μ4 Μ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Μ1, Μ2,Μ3, Μ4 έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Μ1 36ο 58? 41,9lο Β 21ο55? 50,5lο Α Μ2 36ο 58? 34,5lο Β 21ο56? 10,6lο Α Μ3 36ο 55? 02,6lο Β 22ο02? 14,2lο Α Μ4 36ο 55? 00,0lο Β 22ο02? 34,3lο Α που αναφέρονται στα συνημμένα αντίγραφα αποσπασμάτων χαρτών 1:50.000 της ΓΥΣ: ΚΟΡΩΝΗ έκδοση 1977 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ. ε) Στις δυτικές ακτές του Μεσσηνιακού κόλπου από την εκβολή ρέματος Τζανέ (Καλόρεμα) έως και Χελωναριάς Κοτρώνη σε ζώνη πλάτους 500μ κατά μήκος της ακτής και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1 Μ2 Μ5 Μ6 Μ1 όπου η γραμμή Μ6 Μ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Μ1, Μ2, Μ5, Μ6 έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Μ1 36ο 58? 41,9lο Β 21ο55? 50,5lο Α Μ2 36ο 58? 34,5lο Β 21ο56? 10,6lο Α Μ5 36ο 54? 45,4lο Β 21ο56? 04,9lο Α Μ6 36ο 54? 45,4lο Β 21ο55? 44,7lο Α που αναφέρονται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50.000 της ΓΥΣ: ΚΟΡΩΝΗ έκδοση 1977. στ) Στη νήσο Βενέτικο σε ζώνη μεγίστου πλάτους 300μκαι πάντως όχι πέραν της ισοβαθούς των 35μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου1:50.000 της ΓΥΣ φύλλο 1714 ΙΙ. ζ) Στις βραχονησίδες Πετροκάραβο η Αυγό σε ζώνη μεγίστου πλάτους 100μ και πάντως οχι πέραν της ισοβαθούς των 50μ, όπως φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτου 1:50.000 της ΓΥΣ φύλλο 1714 ΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς μέχρι τα νοτιοανατολικά της Πλάκας Λιτόχωρου και συγκεκριμένα: η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Δ1 Δ2 Δ3 Δ4Δ1 όπου η γραμμή Δ4 Δ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Δ1 8465 -18410 Δ2 8965 -18410 Δ3 8945 -19403 Δ4 8445 -19394 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ 4343/1. NOMOΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ: α) Στη θέση Αγ. Σπυρίδωνα Πάργας η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ5 Ζ1 όπου η γραμμή Ζ5 Ζ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ1,Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ζ1 -6200 3775 Ζ2 -6385 3691 Ζ3 -6415 3500 Ζ4 -6343 3293 Ζ5 -6194 3427 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000της Γ.Υ.Σ.: ΠΑΡΓΑ 5121/2. β) Στον όρμο Πάργας σε νησίδα πλησίον της νήσου Παναγιάς η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η1 Η2 Η3 Η4 Η1 όπου η γραμμή Η4 Η1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η1, Η2, Η3, Η4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Η1 -5445 3395 Η2 -5510 3295 Η3 -5407 3235 Η4 -5350 3344 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ.: ΠΑΡΓΑ 5121/2. γ) Στον Παντοκράτορα Πρεβέζης η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π1 όπου η γραμμή Π6 Π1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ Ψ Ψ1 Π1 -21453 23220 Π4 -21045 22005 Π2 -21630 23135 Π5 -20292 21605 Π3 -21260 22117 Π6 -20127 21715 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΒΟΝΙΤΣΑ: 5155/3, 5. δ) Δυτικά του ακρωτηρίου Κελαδιό πλησίον του όρμου Πάργας η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ11 Ζ12 Ζ13 Ζ14 Ζ11 όπου η γραμμή Ζ11 Ζ14 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ11, Ζ12, Ζ13, Ζ14 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ζ11 -7515 3360 Ζ12 -7505 3160 Ζ13 -7240 3035 Ζ14 -7190 3110 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΠΑΡΓΑ 5121/2. ε) ΝΑ του όρμου Πάργας στη νησίδα Αγ. Νικόλαος η θαλάσσια ζώνη 200 μέτρων από την ακτογραμμή της νησίδος που φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο αποσπάσματος χάρτη 1:50.000 της ΓΥΣ: ΠΑΡΓΑ έκδ. 1971. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ: α) Στο Ακρωτήριο Κορακιάς η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ1 όπου η γραμμή Ζ4 Ζ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ1, Ζ2, Ζ3,Ζ4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ζ1 -18845 18745 Ζ2 -18725 18905 Ζ3 -18205 18600 Ζ4 -18220 18330 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΑΝΩΓΕΙΑ 9505/7,8. β) Η θαλάσσια περιοχή 1,5 χλμ. Δυτικά του Πανόρμου που περικλείεται από τα σημεία Ι1 Ι2 Ι3 Ι4 Ι1 όπου η γραμμή Ι4 Ι1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ι1 18980 18655 Ι2 18980 18755 Ι3 19055 18735 Ι4 19055 18635 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΠΕΡΑΜΑ 9504/8. γ) Δυτικά της περιοχής Γιαννιού και νότια της περιοχής Ελληνικό Ρέμα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε1 όπου η γραμμή Ε4 Ε1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ε1 -4510 -9365 Ε2 -4605 -9400 Ε3 -4520 -9530 Ε4 -4390 -9530 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΣΕΛΛΙΑ 9532/3. δ) Πλησίον του Πλακιά και δυτικά του ακρωτηρίου Κακομούρη και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ1 όπου η γραμμή Ζ4 Ζ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ζ1 -6915 -8740 Ζ2 -6900 -8895 Ζ3 -6270 -8915 Ζ4 -6245 -8760 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΣΕΛΛΙΑ 9531/2-4. ε) Στον όρμο Πλακιά και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η1 Η2 Η3 Η4 Η1οπου η γραμμή Η4 Η1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η1, Η2, Η3, Η4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Η1 -6762 -6730 Η2 -7030 -7145 Η3 -6655 -7730 Η4 -6170 -7850 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΣΕΛΛΙΑ 9531/2-4. στ) Στην Άκρα Κόρακας η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α1 όπου η γραμμή Α6 Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Α1 -9940 11135 Α2 -9940 11640 Α3 -9255 12515 Α4 -8940 12670 Α5 -8035 12700 Α6 -7985 12205 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ 9511/4 και 9511/5. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Βορειοδυτικά του Διαύλου Ωρεών από το ακρωτήριο Γούναρη έως το ακρωτήριο Καλογριά η θαλάσσια περιοχή Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Α όπου η γραμμή Θ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Α -14615 14480 Β -14615 14280 Γ -14965 14215 Δ -15305 14080 Ε -15585 13985 Ζ -15690 13780 Η -15915 13695 Θ -15915 13900 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: ΠΕΛΑΣΓΙΑ 5365/2. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ: Από το ακρωτήριο Μόρνος έως τμήμα του όρμου Μοναστηρακίου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ9 Φ10 Φ11 Φ1 όπου η γραμμή Φ11 Φ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10, Φ11 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Φ1 -8685 13406 Φ2 -8915 13078 Φ3 -8285 12786 Φ4 -7595 12774 Φ5 -6255 13022 Φ6 -5600 13145 Φ7 -4462 14540 Φ8 -3400 16090 Φ9 -3000 16090 Φ10 -2578 16932 Φ11 -2755 17287 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: 6216/4, 6216/2-6217/1 και 6207/7. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: α) Στη χερσόνησο Σιθωνίας η θαλάσσια περιοχή κατά μήκος των ανατολικών ακτών της χερσονήσου από το ακρωτήριο Αρμενιστής ως το ακρωτήριο Λαιμός σε ζώνη πλάτους 500μ. και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α και της γραμμής αιγιαλού των νησίδων Ρίκι, Άπαστρο, Πεταλίδα, Σκέπες, Αχινοί, όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Α 40ο09? 32.92?? Β 23ο54? 56.17?? Α Β 40ο09? 39.41?? Β 23ο55? 14.69?? Α Γ 39ο56? 12.32?? Β 23ο55? 22.34?? Α Δ 39ο56? 20.27?? Β 23ο55? 40.21?? Α που αναφέρονται στα συνημμένα αποσπάσματα φύλλων χαρτών 1:50000 της Γ.Υ.Σ. ΣΥΚΕΑ και ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΝ έκδοσης ΓΥΣ Ιουλίου 1969. β) Βόρεια του ακρωτηρίου Τσιχλή έως και το ακρωτήριο Καμένος και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 B1 όπου η Β8 Β1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Β1 -15488 -19763 Β2 -15675 -19764 Β3 -15637 -20205 Β4 -15790 -20452 Β5 -15435 -21187 Β6 -15272 -21320 Β7 -15362 -21562 Β8 -15167 -21565 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΣΥΚΕΑ: 4445/4. γ) Ανατολικά του ακρωτηρίου Αλωνάκι έως τμήμα του όρμου Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 Δ10 Δ11 Δ12 Δ13 Δ14 Δ15 Δ16 Δ17 Δ18 Δ19 Δ20 Δ21 Δ22 Δ23 Δ24 Δ1 όπου η γραμμή Δ24 Δ1ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Δ1, Δ2, Δ3, Δ4,Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ14, Δ15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19, Δ20, Δ21, Δ22, Δ23, Δ24 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1 Σημείο Χ Ψ Δ1 17367 -30668 Δ9 18502 -32047 Δ17 21012 -35350 Δ2 17493 -30512 Δ10 18658 -32240 Δ18 21367 -35330 Δ3 17825 -30400 Δ11 18755 -33284 Δ19 22161 -35052 Δ4 18091 -30582 Δ12 18860 -33891 Δ20 22535 -35115 Δ5 18228 -30840 Δ13 19000 -34643 Δ21 22950 -35064 Δ6 18273 -31338 Δ14 19400 -35164 Δ22 23000 -35263 Δ7 18002 -31910 Δ15 20215 -35545 Δ23 23295 -35277 Δ8 18088 -32138 Δ16 20790 -35550 Δ24 23335 -35460 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ.: ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ 4454/4,6 και 4455/5. δ) Νότια του ακρωτηρίου Αγ. Νικολάου έως περιοχή Ξερομαζώματα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 Ε11 Ε12 Ε13 Ε14 Ε15 Ε16 Ε17 Ε18 Ε19 Ε20 Ε21 Ε22 Ε23 Ε24 Ε25 Ε26 Ε27 Ε28 Ε29 Ε30 Ε1 όπου η γραμμήΕ30 Ε1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε1, Ε2, Ε3,Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε21, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1 Σημείο Χ Ψ Ε1 23800 -35392 Ε11 23130 -37643 Ε21 18165 -37280 Ε2 23990 -35420 Ε12 22888 -37475 Ε22 17648 -37322 Ε3 23900 -35698 Ε13 22271 -37670 Ε23 17382 -37207 Ε4 24040 -36040 Ε14 21776 -37950 Ε24 17099 -37353 Ε5 24290 -36275 Ε15 21375 -38055 Ε25 16925 -37375 Ε6 24295 -36578 Ε16 21230 -38260 Ε26 16637 -37315 Ε7 24140 -36670 Ε17 19473 -37345 Ε27 16178 -37353 Ε8 24337 -37235 Ε18 19285 -37565 Ε28 15980 -37525 Ε9 24068 -37365 Ε19 19000 -37500 Ε29 15740 -37450 Ε10 23540 -37400 Ε20 18870 -37325 Ε30 15860 -37294 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ.: ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ 4455/5,7 και 4454/8,7. ε) Νότια του κόλπου Κασσάνδρειας στη νήσο Κέλυφο η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β ΓΔ Ε Ζ Α και της γραμμής αιγιαλού της νήσου τα δε Α, Β, Γ,Δ, Ε, Ζ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Α 40ο04? 07.2?? Β 23ο43? 19.8?? Α Β 40ο04? 01.0?? Β 23ο44? 14.3?? Α Γ 40ο03? 39.1?? Β 23ο44? 11.6?? Α Δ 40ο03? 25.6?? Β 23ο43? 52.6?? Α Ε 40ο03? 28.5?? Β 23ο42? 55.2?? Α Ζ 40ο03? 46.8?? Β 23ο42? 52.8?? Α που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ. ΝΙΚΗΤΑΣ. στ) Νότια του ακρωτηρίου Κάστρο στη θέση Καλόγρια και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η Θ Ι Κ Λ Η όπου η Λ Η ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η, Θ, Ι, Κ, Λ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Η 40ο10? 26.0?? Β 23ο43? 01.5?? Α Θ 40ο10? 23.4?? Β 23ο42? 53.8?? Α Ι 40ο10? 33.0?? Β 23ο42? 48.5?? Α Κ 40ο10? 41.8?? Β 23ο42? 36.4?? Α Λ 40ο10? 46.5?? Β 23ο42? 41.5?? Α που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ. ΝΙΚΗΤΑΣ. ζ) Στον όρμο της Κύψας του Θερμαϊκού κόλπου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Μ όπου η γραμμή Ρ Μ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Μ 40ο03? 14.8?? Β 23ο20? 34.2?? Α Ν 40ο03? 14.3?? Β 23ο20? 24.0?? Α Ξ 40ο03? 54.1?? Β 23ο20? 16.0?? Α Ο 40ο04? 07.2?? Β 23ο20? 02.8?? Α Π 40ο04? 25.0?? Β 23ο19? 12.8?? Α Ρ 40ο04? 33.4?? Β 23ο19? 17.0?? Α που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ. η) Βόρεια του παραπάνω όρμου Κύψας και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία ΣΤ Υ Φ Χ Ψ Σ όπου η γραμμή Ψ Σ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες: Σημείο φ λ Σ 40ο04? 43.6?? Β 23ο18? 55.6?? Α Τ 40ο04? 38.9?? Β 23ο18? 43.4?? Α Υ 40ο05? 08.7?? Β 23ο18? 25.1?? Α Φ 40ο05? 38.7?? Β 23ο18? 27.7?? Α Χ 40ο05? 55.1?? Β 23ο18? 20.4?? Α Ψ 40ο05? 58.5?? Β 23ο18? 26.8?? Α που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: α) Από τον όρμο Μεγάλου Σφάκου έως τον όρμο Αφράτων η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 Θ1 όπου η γραμμή Θ12 Θ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5,Θ6, Θ7, Θ8, Θ9, Θ10, Θ11, Θ12 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Σημείο Χ ΨΨ1 Θ1 -17645 40390 Θ7 -17140 37330 Θ2 -17550 40385 Θ8 -17050 36975 Θ3 -17040 40055 Θ9 -17190 36745 Θ4 -17395 39820 Θ10 -17135 36275 Θ5 -17225 38930 Θ11 -17140 35815 Θ6 -17120 38580 Θ12 -17260 35825 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000της Γ.Υ.Σ: ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 8485/7-8 και 8495/2. β) Στη θαλάσσια περιοχή της Αγ. Μαρίνας η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α, όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Α -3385 30085 Β -3385 31015 Γ -3000 31015 Δ -3000 29770 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ. 1:5000 της Γ.Υ.Σ: ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 8497/7 και 8497/5. γ) Στη βόρεια πλευρά της βραχονησίδας ?Θεοδωροπούλα? η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε Ζ Η Θ Ι Ε, όπου η γραμμή Ι Ε ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε, Ζ, Η, Θ, Ι έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ε -3220 32400 Ζ -3220 32550 Η -3065 32550 Θ -3065 32380 Ι -3185 32380 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλ. 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 8497/5. Οι καταδύσεις θα περιορίζονται στους προαναφερόμενους χώρους και σε καμία περίπτωση δεν θα πλησιάζουν σε απόσταση πέραν των 100 μ. γύρω από το νησί ?Θοδωρού? το οποίο είναι κηρυγμένη δασική περιοχή και βιότοπος σπάνιων ζώων και πτηνών. δ) Στην ανατολική πλευρά της νήσου Γαυδοπούλα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ1 όπου η γραμμή Θ4 Θ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Θ1,Θ2,Θ3,Θ4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Θ1 3966 -35776 Θ2 4120 -35774 Θ3 4168 -36102 Θ4 4015 -36102 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: Ν. ΓΑΥΔΟΣ 9457/6-8. ε) Δυτικά του λιμανιού Χανίων πλησίον της θέσης Πελεκαπίνα και έως τη νήσο Λαζαρέττα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ1 όπου οι γραμμές Κ3 Κ4 και Κ6 Κ1 ακολουθούν τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Κ1 2655 28880 Κ2 2665 29615 Κ3 2782 29755 Κ4 2920 29810 Κ5 3030 29840 Κ6 3078 29005 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΧΑΝΙΑ 8497/8. στ) Ανατολικά του όρμου Σφακίων στη Χώρα Σφακίων και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ1 όπου η γραμμή Λ4 Λ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Λ1, Λ2, Λ3, Λ4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Λ1 15522 -6205 Λ2 15483 -6195 Λ3 14375 -5975 Λ4 15416 -5950 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΒΡΥΣΑΙ 9429/7-9439/1. ζ) Ανατολικά του όρμου Κριού Χαλίκια και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημείαΝ1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν1 όπου η γραμμή Ν4 Ν1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ν1, Ν2, Ν3, Ν4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ N1 12527 -2085 N2 12425 -2190 N3 12213 -1987 N4 12305 -1885 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9423/6. η) Δυτικά του ακρωτηρίου Τρόχαλο στη νησίδα Πλακά-κι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ξ1 Ξ2 Ξ3 Ξ4 Ξ1 και τη γραμμή αιγιαλού της νησίδος και όπου η γραμμή Ξ4 Ξ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ξ1, Ξ2, Ξ3, Ξ4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ξ1 13848 -2103 Ξ2 13807 -2715 Ξ3 13483 -2632 Ξ4 13483 -2155 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9424/5. θ) Δυτικά της θέσης Τηγάνι στη Παλαιόχωρα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ1 όπου η γραμμή Μ4 Μ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Μ1 19042 -2053 Μ2 18662 -2323 Μ3 18402 -2190 Μ4 18400 -1760 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9424/6-8. ι) Στον όρμο Καλαθά η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α όπου η γραμμή Ζ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Α 8430 33560 Β 8898 33532 Γ 9360 33780 Δ 9990 33950 Ε 9992 34440 Ζ 10342 34730 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα κλ.1:5.000 της ΓΥΣ: ΧΑΝΙΑ 8498/3-5,4,6. ια) Στον κόλπο Κισσάμου δυτικά της άκρας Καβονήσι η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν5 Ν6 Ν1 όπου η γραμμή Ν6 Ν1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν6 έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Ν1 13030 30170 Ν2 13150 30145 Ν3 13215 30027 Ν4 13430 30015 Ν5 14605 29728 Ν6 14515 29272 που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ: ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΝ 8493/8 και 8494/7. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ: Νήσος Χίος: Νότια του λιμανιού της Χίου και συγκεκριμένα στη θέση Κοντάρι Λευκωνιά η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Α όπου η γραμμή Δ Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν συντεταγμένες: Σημείο Χ Ψ Α 15315 9860 Β 15615 9860 Γ 15630 9760 Δ 15330 9760 που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ: ΧΙΟΣ-ΘΥΜΙΑΝΑ 6619/5.3. Για τις λοιπές θαλάσσιες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που δεν περιλαμβάνονται σε εκείνες της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και σε περιοχές που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 15του Ν. 3028/2002 και στις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παρουσίας καταλοίπων εναλίας πολιτιστικής κληρονομιάς, η υποβρύχια δραστηριότητα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 3028/2002 ασκείται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου. Η σχετική έγκριση δεν χορηγείται στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της εναλίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2003 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση 30-05-2012
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αγία Μαρίνα Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Αγίας Μαρίνης

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρωτήριο Τραχήλι Ηρακλείου. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΟΙΡΩΝ
Αντισκαρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής (πέντε περιοχές) από Καβούρι έως Λεγραινά
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής 1,5 χλμ.Δυτικά του Πανόρμου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πανόρμου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανατολικά της Μαρώνειας, στην περιοχή Γιαλός
ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μάκρης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Ανατολικά του ακρωτηρίου Αλωνάκι έως τμήμα του όρμου Αγίου Νικολάου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλιουρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανατολικά του ακρωτηρίου Στενό Αργολίδος.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΆΡΓΟΥΣ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανατολικά του όρμου Ιεράπετρας Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεραπέτρας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από τα Κληματονήσια έως τη Γούπα Καρά Κιμώλου (Κυκλάδων) για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΗΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από την Παλαιοκαστρίτσα μέχρι το ακρωτήριο Αρκουδούλα Ν.Κερκύρας.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Λακώνων
Παλαιοκαστρίτσα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Καλόγερος έως την Απολλώνια περιοχή στη Μήλο για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Κουντούρι ως το ακρωτήριο Αγνί
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Μόρνος έως τμήμα του όρμου Μοναστηρακίου Φωκίδος.
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Μοναστηρακίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Πουλί έως τμήμα του όρμου Λάκκοι Σύρου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Πουλί έως τμήμα του όρμου Λάκκοι Σύρου Κυκλάδων.
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Γαλησσά

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Ρόδα μέχρι το ακρωτήριο Δράστης
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από τον όρμο Μεγάλου Σφάκου έως τον όρμο Αφράτων Χανίων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΒΑ του όρμου Αγ. Ευφημίας
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
Αγίας Ευφημίας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΒΑ του όρμου Χάρκωμα μέχρι την άκρα Πόντα για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ
Βραχασίου
Σίσιον
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΒΔ του όρμου Σταυρού Τήνου
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Κτικάδου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια κόλπου Μιραμπέλλου και δυτικά περιοχής Ελληνικά για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγίου Νικολάου
Ελληνικά
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Βόρεια του ακρωτηρίου Τσιχλή έως και το ακρωτήριο Καμένος
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΟΡΩΝΗΣ
Συκέας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια του Λακωνικού Κόλπου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΈΛΟΥΣ
Έλους

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια του Λακωνικού Κόλπου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΣΚΑΛΑΣ
Σκάλας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια του Λακωνικού Κόλπου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Λάγιου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια του Λακωνικού Κόλπου Ν. Λακωνίας.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΈΛΟΥΣ
Γλυκόβρυσης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια του όρμου Κύψας του Θερμαϊκού κόλπου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κασσανδρείας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βορειανατολικά της περιοχής Άγκιστρας στη Σαμοθράκη για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΕΒΡΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βορειοδυτικά της άκρας Πεταλίδα, στις νησίδες Θερμόπετρα για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΗΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βορειοδυτικά του Διαύλου Ωρεών, από το ακρωτήριο Γούναρη έως το ακρωτήριο Καλογριά
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βορείως των Γουρνών Ν. Ηρακλείου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Γυθείου Λακωνίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Γυθείου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής γύρω από τη νησίδα "Άρτεμις" στον κόλπο της Βάρκιζας Αττικής.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής γύρω από τη νησίδα Άγιος Ευστάθιος Κυκλάδων, για υποβρύχιες δραστηριότητες.
ΜΗΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ


Άγιος Ευστάθιος (νησίς)
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής γύρω από τη νησίδα Βιόκαστρο,Κυκλάδων, βορειοανατολικά της Πάρου, για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Ναούσης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής γύρω από τη νήσο Τσουγκριάκι Μαγνησίας.
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Δ. ακρωτηρίου Κελαδιό πλησίον του όρμου Πάργας Πρεβέζης.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής εκατέρωθεν του ακρωτηρίου Κακόσκαλας Καβάλας.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής έναντι του ακρωτηρίου Κακόσκαλας έως της νησίδος Ξηρονήσι Καβάλας.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής κατά μήκος των ανατολικών ακτών της χερσονήσου Χαλκιδικής
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Κάτω Διμηνιού, βόρεια του Αγίου Νικολάου Κορινθίας.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Κάτω Διμηνιού

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Κιάτου, ΒΔ του λιμανιού Κιάτου Κορινθίας.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Σικυώνος (έδρα Κίατο,το)
Κιάτο
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λεπτοκαρυάς και Πλάκας Λιτοχώρου Πιερίας, για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Λεπτοκαρυάς

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΝΑ του όρμου Πάργας στη νησίδα Αγ. Νικόλαος Πρεβέζης.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΝΔ της περιοχής Τζαμαρελλάτα Κεφαλληνίας.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΡΙΣΟΥ
Τουλιάτων
Τζαμαρελλάτα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νησίδος Μούρτος Θεσπρωτίας.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ
Συβότων

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια της Αγίας Φωτιάς Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αγίου Ιωάννου
Αγία Φωτιά
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια της άκρας Ψηφιά Λακωνίας.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομίων

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια της Θηρασίας Κυκλάδων.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΟΙΑΣ
Θηρασίας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια της Θηρασίας Κυκλάδων.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΟΙΑΣ
Θηρασίας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια της Μονεμβασιάς Λακωνίας.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομίων

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του ακρωτηρίου Αγ. Νικολάου έως περιοχή Ξερομαζώματα Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλιουρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του ακρωτηρίου Κάστρο, στη θέση Καλόγρια Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νικήτης (Νικήτα)

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του ακρωτηρίου Ρίβα στα ΒΑ της Θηρασίας Κυκλάδων.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΟΙΑΣ
Θηρασίας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του ακρωτηρίου Τράχηλος έως πλησίον του Κινίου Σύρου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του κόλπου Κασσάνδρειας, στη νήσο Κέλυφο Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νέου Μαρμαρά

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του λιμανιού της Χίου, θέση Κοντάρι Λευκωνιά Χίου.
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του λιμένα Χερσονήσου για υποβρύχιες δραστηριότητες Ηρακλείου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Λιμένος Χερσονήσου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοανατολικά του όρμου Βάρης Σύρου Κυκλάδων.
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Βάρης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοδυτικά της Αγίας Φωτιάς Λασιθίου.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αγίου Ιωάννου
Αγία Φωτιά
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοδυτικά της Κιμώλου, στο ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΗΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοδυτικά του Αγιόκαμπου από τα Β. Γλαρόνια έως και τη Ν. Μονόπετρο για υποβρύχιες δραστηριότητες Ν.Λαρίσης.
ΛΑΡΙΣΑΣ
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοδυτικά του όρμου Αγιόκλημα Κιμώλου Κυκλάδων,για υποβρύχιες δραστηριότητες.
ΜΗΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοδυτικά του όρμου Βάρης Σύρου Κυκλάδων.
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Βάρης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτίως της Μήθυμνας για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτίως της Μυτιλήνης για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής πλησίον Λαμπιρίου Αχαΐας.
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΙΝΕΟΥ
Ζήριας
Λαμπίριον
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Ραφήνας, Β. Ακρωτηρίου Ψιλός Κάβος έως Β. ακρωτηρίου Δρακονέρα Αττικής.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ
Ραφήνας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής σε ζώνη πλάτους 500μ. Γύρω από τις ακτές της νήσου Μυκόνου Κυκλάδων.
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής σε ζώνη πλάτους 500μ. Γύρω από τις ακτές της νήσου, εκτός των περιοχών Κουκούτσα-Λιθάρια, Γερομόναχος- Τρυπητός, Πούντα -Λούτου, Λάκκα - Ερημίτης, Βουτσί Ν.Κερκύρας.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στα Α παράλια της Νήσου Κολοκυθάς έως τα ΝΔ της άκρας Βαγί Λασιθίου,για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στα δυτικά της Τήνου, στο ακρωτήριο Λιβάδα
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Στενής

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στα ΝΑ παράλια της νησίδας Πολύαιγος Κυκλάδων, για υποβρύχιες δραστηριότητες.
ΜΗΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ


Πολύαιγος (νησίς)
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη θέση Αγ. Σπυρίδωνα Πάργας Πρεβέζης.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Βενέτικο Βασιλιτσίου Μεσσηνίας, για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Βασιλιτσίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Κάλαμος, ΒΑ του ακρωτηρίου Κεφαλή Λευκάδος.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)
Κάλαμος
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Κάλαμος, ΒΑ του όρμου Γερολιμιώνα από περιοχή Πετρολαγκάδα έως Πευκούς Λευκάδος.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)
Κάλαμος
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Κάλαμος, νότια του όρμου Βαθύ Λιμιόνι Λευκάδος.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)
Κάλαμος
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Μεγανησίου, στον όρμο Μπάλου Λευκάδος.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Μικρό Αδέλφι Μαγνησίας.
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νότια Λέσβο για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΡΑΣ
Σκοπέλου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στην Οία Θήρας Κυκλάδων.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΟΙΑΣ
Οίας
Οία
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στην παραλία Μπούκα (Ρωμανός, Πύλος)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Ρωμανού
Ρωμανός
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στην παραλία Μπούκα (Ρωμανός, Πύλος) Ν. Μεσσηνίας.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Πύλος
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στην περιοχή Άκρα Κόρακας Ρεθύμνης.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
Γερανίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στην Περίσσα Θήρας Κυκλάδων.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Εμπορείου
Πέρισσα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στην Πύλο, στη θέση Λιμανάκια Μεσσηνίας.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στις βραχονησίδες Κτένια Κυκλάδων, για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ

Μήλου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στις βραχονησίδες Πετροκάραβο ή Αυγό Βασιλιτσίου Μεσσηνίας,για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Βασιλιτσίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στις δυτικές ακτές του Μεσσηνιακού Κόλπου για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Πεταλιδίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στις δυτικές ακτές του Μεσσηνιακού Κόλπου για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
Αχλαδοχωρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο ακρ. Αγίου Νικολάου Ζακύνθου.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΑΓΑΝΑ
Κερίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο ακρ. Γεράκι Ζακύνθου.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
Βασιλικού

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο ακρ. Μαραθιά Ζακύνθου.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΑΓΑΝΑ
Κερίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο άκρο Διακόρι Ηρακλείου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο Ακρωτήριο Κορακιάς Ρεθύμνης.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο Καμάρι Θήρας.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Επισκοπής Γωνιάς
Καμάριον
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο Λακωνικό κόλπο, από τη λίμνη Γλυφάδα έως την Συκιά Λακωνίας.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΣΩΠΟΥ
Ασωπού
Γλυφάδα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο Μακρύ Γιαλό Ζακύνθου.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΛΥΚΩΝ
Κατασταρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον κόλπο της Καλαμάτας, σε ζώνη πλάτους 500μ. κατά μήκος της ακτής Μεσσηνίας.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον κόλπο του Βόλου, βόρεια του ακρωτηρίου Αγκρίστρι Μαγνησίας.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
Βόλου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Αλυκής Κυκλάδων για υποβρύχιες δραστηριότητες.
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ

Αγκαιριάς
Αλυκή
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Ερεσσού Λέσβου για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Ερεσού

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Καλαθά Χανίων για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Κουνουπιδιανών
Καλαθάς
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Κισσάμου Χανίων για υποβρύχιες δραστηριότητες
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Γραμβουσής

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Μεγ. Μυλοκοπής Κορινθίας.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Πάργας, Πρεβέζης σε νησίδα πλησίον της νήσου Παναγιάς
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο της Βοϊδοκοιλιάς ( Πύλος) Μεσσηνίας.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Πύλου
Γιάλοβα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο της Κύψας του Θερμαϊκού κόλπου Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κασσανδρείας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Φόδελε Ηρακλείου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΑΖΙΟΥ
Φόδελε
Φόδελε
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον Παγασητικό κόλπο, στη νήσο Πυθού Μαγνησίας.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
Αργαλαστής

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον Παντοκράτορα Πρεβέζης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρεβέζης
Πρέβεζα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής του κόλπου Λαγανάς Ζακύνθου σε ζώνη πλάτους 500μ.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΑΓΑΝΑ


Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιων περιοχών Καλύμνου Δωδεκανήσου για καταδύσεις ψυχαγωγίας Δημοσίου.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΕνάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλασσίων περιοχών πλησίον της Βαθειάς Λάκκας Αργολίδος και δυτικά του ακρωτηρίου Κόρακας
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Κρανιδίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλασσίων περιοχών στη νήσο Νέα Καημένη Κυκλάδων.
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Θήρας
Νέα Καμένη
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλλάσιας περιοχής του όρμου Λουτρών Καλλιθέας Ρόδου.
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
Ρόδου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση της θαλάσσιας περιοχής του Ακρωτηρίου Επανομής Θεσσαλονίκης.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Επανομής
Επανομή
Ενάλιοι Χώροι
Γαυδοπούλα Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γιαννιού - Ελληνικό Ρέμα Ν. Ρεθύμνης. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Σελλίων

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Δυτικά του λιμανιού Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων ΝΑ της νήσου Κτυπονήσι Ευβοίας.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
Δροσιάς
Κτυπονήσιον (νησίς)
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων νότια του Β. Ευβοϊκού κόλπου, στη νήσο Κτυπονήσι Ευβοίας.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
Δροσιάς
Κτυπονήσιον (νησίς)
Ενάλιοι Χώροι
Θεοδωροπούλα Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Αγίας Μαρίνης

Ενάλιοι Χώροι
Θέση Τηγάνι Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Παλαιοχώρας

Ενάλιοι Χώροι
Νησίδα Πλακάκι Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ


Φυσικοί Χώροι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Αίγινα: Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Β. Ακρωτηρίου Αγ. Μαρίνα έως Δ. ακρωτηρίου Κρασοσπηλιά.
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Μεσαγρού

Ενάλιοι Χώροι
Νήσος Αίγινα: Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΒΑ του όρμου Σαρπά έως το ακρωτήριο Κυρ' Αννίτσα
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Μεσαγρού

Ενάλιοι Χώροι
Νήσος Κως Δωδεκανήσου: Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων νότια του νησιού, από Μύρτο έως Καλαμιά
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Λέρος Δωδεκανήσου. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων, από τον όρμο Ξηροκάμπου έως το ακρωτήριο Διαπόρι.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΛΕΡΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Λέρος: Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων από το ακρωτήριο Σουμάρι ως το ακρωτήριο Μαύρος Κάβος
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΛΕΡΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Όρμος Κριού Χαλίκια Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ


Ενάλιοι Χώροι
Όρμος Πλακιά Ρεθύμνης. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Σελλίων
Πλακιάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Όρμος Σφακίων Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Χώρας Σφακίων

Ενάλιοι Χώροι
Πλακιάς Ρεθύμνης, δυτ. Ακρωτηρίου Κακομούρη. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Σελλίων
Πλακιάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χερσόνησος Ηρακλείου.Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο Ακρωτήριο Χερσόνησος.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Χερσονήσου
Χερσόνησος
Ενάλιοι Χώροι